บรรดาหัวหน้าเป็นผู้จัดสรรแผ่นดิน

16องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

17"เอเลอาซาร์สมณะ และโยชูวาบุตรของนูน จะเป็นผู้มีหน้าที่จัดสรรแผ่นดินให้ท่านทั้งหลาย  18ท่านจะต้องเลือกหัวหน้าคนหนึ่งจากแต่ละเผ่ามาช่วยเขาจัดสรรแผ่นดิน"  19รายชื่อของบรรดาหัวหน้ามีดังต่อไปนี้d

"คาเลบ บุตรของเยฟุนเนห์ จากเผ่ายูดาห์

20เชมูเอล บุตรของอัมมีฮูด จากเผ่าสิเมโอน

21เอลีดาด บุตรของคิสโลน จากเผ่าเบนยามิน

22บุคคี บุตรของโยกีล จากเผ่าดาน

23ฮันนีเอล บุตรของเอโฟด จากเผ่ามนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ

24เคมูลเอล บุตรของชิฟทาน จากเผ่าเอฟราอิม บุตรของโยเซฟ

25เอลีซาฟาน บุตรของปารนาค จากเผ่าเศบูลุน 

26ปัลทีเอล บุตรของอัสซาน จากเผ่าอิสสาคาร์

27อาหิฮูด บุตรของเชโลมี จากเผ่าอาเชอร์

28เปดาเฮล บุตรของอัมมีฮูด จากเผ่านัฟทาลี"

29คนเหล่านี้เป็นผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้จัดสรรแผ่นดินคานาอันเป็นมรดกของชาวอิสราเอล


d ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อใหม่ทั้งหมด ยกเว้นคาเลบและโยชูวา เพราะหัวหน้ารุ่นก่อนจะต้องตายสิ้นก่อนที่จะเข้าแผ่นดิน    คานาอัน (ดู 14:23; 26:64-65) การจัดสรรแผ่นดินคงเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เข้ายึดครองแผ่นดินแล้วเท่านั้น (ยชว 14-19) แต่ผู้เรียบเรียงหนังสือกันดารวิถีเล่าเรื่องนี้ที่นี่เพื่อแสดงว่าโมเสสเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรแผ่นดินที่พระเจ้าประทานแก่ชาวอิสราเอล