Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บรรดาหัวหน้าเป็นผู้จัดสรรแผ่นดิน

16องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

17"เอเลอาซาร์สมณะ และโยชูวาบุตรของนูน จะเป็นผู้มีหน้าที่จัดสรรแผ่นดินให้ท่านทั้งหลาย  18ท่านจะต้องเลือกหัวหน้าคนหนึ่งจากแต่ละเผ่ามาช่วยเขาจัดสรรแผ่นดิน"  19รายชื่อของบรรดาหัวหน้ามีดังต่อไปนี้d

"คาเลบ บุตรของเยฟุนเนห์ จากเผ่ายูดาห์

20เชมูเอล บุตรของอัมมีฮูด จากเผ่าสิเมโอน

21เอลีดาด บุตรของคิสโลน จากเผ่าเบนยามิน

22บุคคี บุตรของโยกีล จากเผ่าดาน

23ฮันนีเอล บุตรของเอโฟด จากเผ่ามนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ

24เคมูลเอล บุตรของชิฟทาน จากเผ่าเอฟราอิม บุตรของโยเซฟ

25เอลีซาฟาน บุตรของปารนาค จากเผ่าเศบูลุน 

26ปัลทีเอล บุตรของอัสซาน จากเผ่าอิสสาคาร์

27อาหิฮูด บุตรของเชโลมี จากเผ่าอาเชอร์

28เปดาเฮล บุตรของอัมมีฮูด จากเผ่านัฟทาลี"

29คนเหล่านี้เป็นผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้จัดสรรแผ่นดินคานาอันเป็นมรดกของชาวอิสราเอล


d ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อใหม่ทั้งหมด ยกเว้นคาเลบและโยชูวา เพราะหัวหน้ารุ่นก่อนจะต้องตายสิ้นก่อนที่จะเข้าแผ่นดิน    คานาอัน (ดู 14:23; 26:64-65) การจัดสรรแผ่นดินคงเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เข้ายึดครองแผ่นดินแล้วเท่านั้น (ยชว 14-19) แต่ผู้เรียบเรียงหนังสือกันดารวิถีเล่าเรื่องนี้ที่นี่เพื่อแสดงว่าโมเสสเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรแผ่นดินที่พระเจ้าประทานแก่ชาวอิสราเอล

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย