Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อาณาเขตของแผ่นดินคานาอันa

34  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสส  2ให้ไปสั่งชาวอิสราเอลว่า "เมื่อท่านทั้งหลายเข้าในแผ่นดินคานาอัน แผ่นดินซึ่งจะเป็นมรดกของท่าน แผ่นดินคานาอันจะมีอาณาเขตดังนี้

3"ทางทิศใต้เขตแดนของท่านเริ่มจากถิ่นทุรกันดารศินตามพรมแดนของเอโดม เขตแดนทางทิศใต้นี้เริ่มทางด้านตะวันออกที่ปลายทะเลเกลือ  4อ้อมไปทางใต้ผ่านช่องเขาอาคราบิมผ่านถิ่นทุรกันดารศิน ไปทางใต้ถึงคาเดช บารเนีย อ้อมไปถึงฮาซาร์ อัดดาร์ และผ่านอัสโมน  5จากอัสโมน เขตแดนจะอ้อมไปจนถึงแม่น้ำที่พรมแดนอียิปต์ และไปสิ้นสุดที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน"

6"ทางทิศตะวันตก อาณาเขตจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นี่คืออาณาเขตของท่านทางทิศตะวันตก"

7ทางทิศเหนืออาณาเขตของท่านจะเป็นดังนี้ ท่านจะลากเส้นตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงภูเขาโฮร์b  8จากภูเขาโฮร์ ท่านจะลากเส้นไปถึงช่องเขาฮามัธ และต่อไปที่เศดัด  9ถึงศิโฟรน ไปสิ้นสุดที่ฮาซาร์ เอนาน  นี่คืออาณาเขตของท่านทางทิศเหนือ"

10"ทางทิศตะวันออก ท่านจะลากเส้นจากฮาซาร์ เอนัน ไปถึงเชฟาม  11แล้วลงใต้จากเชฟามไปถึงริบลาห์ ทางตะวันออกของเมืองอายิน และเรื่อยไปถึงลาดฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคินเนเรทc  12แล้วเลียบแม่น้ำจอร์แดนลงไปทางใต้สิ้นสุดที่ทะเลเกลือ"

นี่คือแผ่นดินของท่าน มีอาณาเขตดังที่กล่าวไว้นี้

13โมเสสสั่งชาวอิสราเอลว่า

"นี่เป็นแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะจับสลากจัดสรร เป็นแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้มอบแก่ชาวอิสราเอลเก้าเผ่าครึ่ง  14เพราะชนเผ่ารูเบนพร้อมกับตระกูลของบิดา และชนเผ่ากาดพร้อมกับตระกูลของบิดาและเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับส่วนมรดกของตนแล้ว 15ชนสองเผ่าครึ่งนี้ได้รับส่วนมรดกของตนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค"


34 a บทนี้และ อสค 47:13-21 เป็นข้อความที่บรรยายอาณาเขตของแผ่นดินคานาอันอย่างละเอียดที่สุด อาณาเขตที่กล่าวนี้ตรงกับอาณาเขตของจังหวัดคานาอันของประเทศอียิปต์ในปลายศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตกาล ชาวอิสราเอลได้ทั้งความคิดและชื่อจากการแบ่งเขตปกครองของอียิปต์นี้เอง แผ่นดินคานาอันไม่ได้แผ่ไปถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (ข้อ 13-15) ดินแดนที่กล่าวในบทนี้คือแผ่นดินแห่งพระสัญญา (ดู ข้อ 2) ซึ่งยังมีชื่ออื่น ๆ อีกด้วย (ดู อพย 23:31 เชิงอรรถ m; ฉธบ 1:7; วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a ฯลฯ) หลังจากที่อาณาจักรอารัมสถาปนาขึ้น แผ่นดินคานาอันก็สูญเสียดินแดนทางตะวันออกของแคว้นฟินีเชีย (เมืองไซดอน) แต่จะยังคงมีอาณาเขตทางใต้จนถึงเมืองกาซา (ปฐก 10:19)  ต่อมา ชื่อคานาอันใช้เฉพาะกับแคว้นฟีนิเชียเท่านั้น ไทระและไซดอนมีชื่อว่าเป็น "ป้อมแห่งคานาอัน" (อสย 23:1-14) คำว่า "แห่งไซดอน" มีความหมายเดียวกับคำว่า "แห่งคานาอัน" (ฉธบ 3:9; วนฉ 18:7; ฯลฯ และเทียบ มธ 15:22 กับ มก 7:26)

b เราไม่รู้ว่าภูเขาโฮร์ในบทนี้อยู่ที่ไหนดูเหมือนจะเป็นภูเขาทางทิศเหนือของเลบานอน และเป็นคนละแห่งกับภูเขาที่ อาโรนถึงแก่กรรม (33:38)

c ทะเลสาบคินเนเรท หมายถึง ทะเลสาบเยนเนซาเรท "ทะเลเกลือ" หมายถึง ทะเลตาย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย