Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การชำระล้างของเชลย

13โมเสส สมณะเอเลอาซาร์และหัวหน้าทุกคนของชุมชน ต่างออกจากค่ายมาต้อนรับกองทัพ  14โมเสสโกรธบรรดานายทหาร ผู้บัญชาการกองพันและกองร้อยที่กลับจากสงคราม 15โมเสสถามว่า "ทำไมท่านทั้งหลายจึงไว้ชีวิตบรรดาผู้หญิงทั้งหมดนี้เล่า  16ท่านรู้อยู่แล้วว่า ผู้หญิงเหล่านี้ทำตามคำชักชวนของบาลาอัมเป็นเหตุให้ชาวอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์ที่เปโอร์ ทำให้ชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นโรคระบาดตาย  17บัดนี้ จงประหารชีวิตเด็กชายทุกคน  และหญิงทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเสีย  18แต่จงไว้ชีวิตหญิงสาวพรหมจารีทุกคน เพื่อท่านเอง  19ส่วนท่านทุกคนที่ได้ฆ่าคนหรือแตะต้องศพจะต้องค้างแรมอยู่นอกค่ายเป็นเวลาเจ็ดวัน วันที่สามและวันที่เจ็ดท่านจะต้องชำระร่างกาย หญิงสาวที่เป็นเชลยก็ต้องทำเช่นเดียวกัน  20ท่านต้องซักเสื้อผ้าทุกชิ้นและล้างทุกสิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ ขนแพะ และไม้ด้วย"

21สมณะเอเลอาซาร์กล่าวแก่บรรดาทหารที่กลับจากการสงครามว่า "นี่เป็นข้อกำหนดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส   22-23ท่านจะต้องใช้ไฟชำระทุกสิ่งที่เผาแล้วไม่ไหม้ไฟ เช่น ทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุกและตะกั่ว แล้วจึงใช้น้ำชำระอีกครั้งหนึ่ง ส่วนสิ่งที่ทนไฟไม่ได้ ท่านจะใช้น้ำชำระb

24วันที่เจ็ด ท่านจะต้องซักเสื้อผ้า แล้วท่านจะหมดมลทินตามพิธีและกลับเข้าค่ายได้อีก"


b การใช้ไฟชำระเป็นพิธีโบราณ ยืมมาจากคนต่างศาสนา ผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเพิ่มเติมพิธีใช้น้ำชำระเข้าไปด้วย (ดู 19:1 เชิงอรรถ a)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย