Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อปฏิบัติเรื่องการบนบาน

2โมเสสบอกบรรดาหัวหน้าเผ่าต่าง ๆ ของชาวอิสราเอลว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาดังนี้

3"ถ้าชายใดบนบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือสาบานว่าจะงดบางสิ่งบางอย่าง เขาจะต้องไม่ผิดคำสัญญา ต้องปฏิบัติตามที่สัญญาไว้ทุกประการ"

4"ถ้าหญิงสาวคนใดที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านบิดาบนบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือสาบานจะงดบางสิ่งบางอย่าง  5แล้วบิดาไม่ทัดทานในวันที่รู้เรื่อง นางจะต้องปฏิบัติตามที่ได้บนบานหรือสัญญาไว้ทุกประการ  6แต่ถ้าบิดาทัดทานในวันที่รู้เรื่อง นางก็ไม่ต้องปฏิบัติตามที่ได้บนบานหรือสัญญาไว้แต่ประการใด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเรียกร้องตามคำบนบานหรือคำสัญญาที่ให้ไว้ เพราะบิดาของนางไม่ยอมให้ทำเช่นนั้น"

7"ถ้าหญิงสาวคนใดบนบานหรือสาบานจะงดบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รอบคอบ แล้วต่อมานางได้แต่งงาน  8และสามีไม่ทัดทานในวันที่รู้เรื่อง นางจะต้องปฏิบัติตามที่ได้บนบานหรือสัญญาไว้ทุกประการ  9แต่ถ้าสามีทัดทานในวันที่รู้เรื่อง นางก็ไม่ต้องปฏิบัติตามที่ได้บนบานหรือสัญญาไว้โดยไม่รอบคอบ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเรียกร้องตามคำบนบานหรือคำสัญญาที่ให้ไว้"

10"ถ้าหญิงม่ายหรือหญิงที่เลิกร้างกับสามีบนบานหรือสาบานไว้ นางจะต้องปฏิบัติตามที่ได้บนบานหรือสัญญาไว้ทุกประการ"

11"ถ้าหญิงคนใดแต่งงานแล้วบนบานหรือสาบานจะงดบางสิ่งบางอย่าง  12แล้วสามีรู้เรื่อง แต่ไม่พูดหรือทัดทานประการใด นางจะต้องปฏิบัติตามที่ได้บนบานหรือสัญญาจะงดทุกประการ  13แต่ถ้าสามีได้ล้มล้างคำบนบานหรือคำสัญญาในวันที่รู้เรื่อง นางก็ไม่ต้องปฏิบัติตามคำบนบานหรือคำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเรียกร้องตามคำบนบานหรือคำสัญญาที่ให้ไว้ เพราะสามีของนางได้ล้มล้างไปแล้ว"

14"สามีมีสิทธิจะเห็นพ้องหรือล้มล้างคำบนบานหรือคำสัญญาจะงดบางสิ่งบางอย่างa ที่ภรรยาทำขึ้น"

15"แต่ถ้าสามีไม่ทัดทานภรรยาภายในหนึ่งวันหลังจากรู้เรื่อง ก็หมายความว่าเขาเห็นพ้องกับการบนบานและคำสาบานจะงดบางสิ่งบางอย่างที่ภรรยาได้ทำไว้  16แต่ถ้าหลังจากนั้นสามีล้มล้างการบนบานหรือคำสาบานของภรรยา เขาจะต้องรับโทษที่ภรรยาไม่ได้ปฏิบัติตามการบนบานและคำสาบานที่ให้ไว้"

17นี่เป็นข้อกำหนดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสในเรื่องการบนบานและคำสัญญาของหญิงที่แต่งงานแล้วหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานและยังอาศัยอยู่ในบ้านของบิดา


30 a "คำสัญญาจะงดบางสิ่งบางอย่าง" สำนวนนี้หมายถึงไม่เพียงแต่ "การจำศีลอดอาหาร" แต่ยังหมายถึงการงดเว้นสิ่งที่ตนชอบและมีสิทธิ์จะทำ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย