ข้อปฏิบัติสำหรับถวายบูชาa

28  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  2จงไปสั่งชาวอิสราเอลว่า

"ท่านทั้งหลายจะต้องนำของมาถวายตามเวลาที่กำหนด เป็นอาหารที่ใช้ไฟเผา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอใจของเรา"

3ท่านจงบอกเขาว่า "เครื่องบูชาใช้ไฟเผาที่ท่านจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีดังต่อไปนี้"

ก. เครื่องบูชาประจำวัน

"ทุกวันท่านจะต้องถวายลูกแกะเพศผู้ไม่พิการอายุหนึ่งปีสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน  4ท่านจะต้องถวายลูกแกะตัวหนึ่งเวลาเช้า อีกตัวหนึ่งเวลาเย็น  5พร้อมกับธัญบูชา ได้แก่แป้งสาลีอย่างดีสองกิโลกรัมเคล้าน้ำมันมะกอกชนิดดีเยี่ยมหนึ่งลิตรครึ่ง  6นี่เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวันดังที่เคยถวายที่ภูเขาซีนาย เป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  7ท่านจะต้องเทเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่ง ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในสักการสถาน พร้อมกับลูกแกะตัวแรก  8เวลาเย็นท่านจะต้องถวายลูกแกะตัวที่สองพร้อมกับธัญบูชา และเทเหล้าองุ่นถวายเช่นเดียวกับในเวลาเช้า เป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"

ข. เครื่องบูชาในวันสับบาโต

9"วันสับบาโต ท่านจะต้องถวายลูกแกะเพศผู้ไม่พิการอายุหนึ่งปีสองตัว พร้อมกับแป้งสาลีอย่างดีสี่กิโลกรัมเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชา และเทเหล้าองุ่นถวาย  10เครื่องเผาบูชาประจำวันสับบาโตนี้ท่านจะต้องถวายทุกวันสับบาโต เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน และการเทเหล้าองุ่นถวาย"

ค. เครื่องบูชาในวันต้นเดือน

11"ทุก ๆ วันต้นเดือน ท่านจะต้องถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคือโคหนุ่มสองตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  12ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม  13แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม ลูกแกะหนึ่งตัวต่อแป้งสองกิโลกรัม ทั้งหมดนี้จะใช้ไฟเผาเป็นเครื่องเผาบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  14เหล้าองุ่นที่จะต้องเทถวายพร้อมกับโคหนึ่งตัวต่อเหล้าองุ่นสามลิตร แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อเหล้าองุ่นสองลิตร ลูกแกะหนึ่งตัวต่อเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่ง นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่จะต้องถวายในวันต้นเดือนทุกเดือนตลอดปี  15ท่านจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน และการเทเหล้าองุ่นถวายด้วย"

ง. เครื่องบูชาในเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ

16"วันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง ท่านจะต้องฉลองปัสกาเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  17วันที่สิบห้าเดือนเดียวกันจะเป็นวันฉลอง ท่านจะต้องกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน  18วันแรก ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและงดทำงานทุกชนิด  19ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชา ใช้ไฟเผาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คือโคหนุ่มสองตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  20ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  21ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  22ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาขออภัยบาป เพื่อทำพิธีขออภัยบาปของท่านด้วย       23ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นอกเหนือไปจากเครื่องเผาบูชาตอนเช้าซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน  24ท่านจะต้องทำเช่นนี้ทุกวันตลอดสัปดาห์เป็นอาหารที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับการเทเหล้าองุ่นถวาย  25วันที่เจ็ด ท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและงดทำงานทุกชนิด"

จ. เครื่องบูชาในเทศกาลเก็บเกี่ยว

26"วันเก็บเกี่ยวผลแรกในวันฉลองเทศกาลเจ็ดก็ดสัปดาห์ เมื่อท่านนำข้าวใหม่มาถวาย   แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และงดทำงานทุกชนิด  27ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสองตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัวและลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  28พร้อมกับแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  29ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  30ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเพื่อทำพิธีขออภัยบาปของท่านด้วยb  31ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นอกเหนือไปจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน และธัญบูชาประกอบ ท่านจะต้องถวายสัตว์ที่ไม่พิการc และต้องเทเหล้าองุ่นถวายอีกด้วย"

ฉ. เครื่องบูชาในวันปีใหม่a

29  1"วันแรกของเดือนที่เจ็ด ท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และงดทำงานทุกชนิด เพราะเป็นวันที่ท่านจะต้องเป่าแตรเรียกประชุม  2ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้จะต้องไม่พิการ  3ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  4ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  5ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาขออภัยบาป เพื่อทำพิธีขออภัยบาปของท่านด้วย  6ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาตามปกติในวันต้นเดือน พร้อมกับธัญบูชาประกอบและเพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชาและการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบตามพิธี เป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"

ช. เครื่องบูชาในวันขออภัยบาป

7"วันที่สิบเดือนเจ็ด ท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องจำศีลอดอาหาร และงดทำงานทุกชนิด  8ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  9ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  10ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  11ท่านยังจะต้องถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป ท่านจะต้องถวายบูชานี้เพิ่มจากเครื่องบูชาขออภัยบาปที่ถวายในวันทำพิธีขออภัยบาป และเพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

ซ. เครื่องบูชาในเทศกาลอยู่เพิง

12"วันที่สิบห้าเดือนเจ็ด ท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องงดทำงานทุกชนิด ท่านจะฉลองถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวัน  13วันแรกท่านจะถวายโคหนุ่มสิบสามตัว แกะเพศผู้สองตัวและลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัวเป็นเครื่องเผาบูชา คือเป็นบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  14ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนุ่มสิบสามตัวต่อแป้งตัวละหกกิโลกรัม แกะเพศผู้สองตัวต่อแป้งตัวละสี่กิโลกรัม  15ลูกแกะเพศผู้สิบสี่ตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  16ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

17"วันที่สอง ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสิบสองตัว แกะเพศผู้สองตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  18ท่านจะต้องถวายธัญบูชา และเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  19ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป นอกเหนือไปจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

20"วันที่สาม ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสิบเอ็ดตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  21ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  22ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับเครื่องธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

23"วันที่สี่ ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสิบตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัวสัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  24ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  25ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

26"วันที่ห้า ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มเก้าตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  27ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนนวนที่กำหนดไว้  28ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

29"วันที่หก ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มแปดตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  30ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  31ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

32"วันที่เจ็ด ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มเจ็ดตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  33ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  34ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

35"วันที่แปด ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและงดทำงานทุกชนิด    36ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ 37ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  38ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

39"เครื่องบูชาทั้งหมดนี้ ท่านจะต้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันสมโภช เพิ่มจากเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา การเทเหล้าองุ่นถวาย และสันติบูชาซึ่งท่านถวายเพื่อแก้บน หรือถวายโดยสมัครใจ"

30  1โมเสสได้บอกชาวอิสราเอล ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่เขาทุกประการ


28 a บทที่ 28-29 พูดถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ในรอบปีตาม ลนต 23 แต่มีลักษณะเฉพาะของตน เพราะจัดข้อกำหนดใน  ลนต 13,17-18 ให้เป็นระบบโดยคำนึงถึงพิธีกรรมในพระวิหาร (ดู อสค 45:21-25; 46:11,13-15) 

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "เป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป"

c "ท่านจะต้องถวายสัตว์ที่ไม่พิการ" บางคนละข้อความนี้เพราะคิดว่าอยู่นอกที่ตรงนี้ (ดู ข้อ 27)

29 a การฉลองครั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากพิธีโบราณถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า จอมโยธาซึ่งกระทำกันในวันขึ้นปีใหม่