Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อปฏิบัติสำหรับถวายบูชาa

28  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  2จงไปสั่งชาวอิสราเอลว่า

"ท่านทั้งหลายจะต้องนำของมาถวายตามเวลาที่กำหนด เป็นอาหารที่ใช้ไฟเผา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอใจของเรา"

3ท่านจงบอกเขาว่า "เครื่องบูชาใช้ไฟเผาที่ท่านจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีดังต่อไปนี้"

ก. เครื่องบูชาประจำวัน

"ทุกวันท่านจะต้องถวายลูกแกะเพศผู้ไม่พิการอายุหนึ่งปีสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน  4ท่านจะต้องถวายลูกแกะตัวหนึ่งเวลาเช้า อีกตัวหนึ่งเวลาเย็น  5พร้อมกับธัญบูชา ได้แก่แป้งสาลีอย่างดีสองกิโลกรัมเคล้าน้ำมันมะกอกชนิดดีเยี่ยมหนึ่งลิตรครึ่ง  6นี่เป็นเครื่องเผาบูชาประจำวันดังที่เคยถวายที่ภูเขาซีนาย เป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  7ท่านจะต้องเทเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่ง ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในสักการสถาน พร้อมกับลูกแกะตัวแรก  8เวลาเย็นท่านจะต้องถวายลูกแกะตัวที่สองพร้อมกับธัญบูชา และเทเหล้าองุ่นถวายเช่นเดียวกับในเวลาเช้า เป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"

ข. เครื่องบูชาในวันสับบาโต

9"วันสับบาโต ท่านจะต้องถวายลูกแกะเพศผู้ไม่พิการอายุหนึ่งปีสองตัว พร้อมกับแป้งสาลีอย่างดีสี่กิโลกรัมเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชา และเทเหล้าองุ่นถวาย  10เครื่องเผาบูชาประจำวันสับบาโตนี้ท่านจะต้องถวายทุกวันสับบาโต เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน และการเทเหล้าองุ่นถวาย"

ค. เครื่องบูชาในวันต้นเดือน

11"ทุก ๆ วันต้นเดือน ท่านจะต้องถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคือโคหนุ่มสองตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  12ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม  13แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม ลูกแกะหนึ่งตัวต่อแป้งสองกิโลกรัม ทั้งหมดนี้จะใช้ไฟเผาเป็นเครื่องเผาบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  14เหล้าองุ่นที่จะต้องเทถวายพร้อมกับโคหนึ่งตัวต่อเหล้าองุ่นสามลิตร แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อเหล้าองุ่นสองลิตร ลูกแกะหนึ่งตัวต่อเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่ง นี่เป็นเครื่องเผาบูชาที่จะต้องถวายในวันต้นเดือนทุกเดือนตลอดปี  15ท่านจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน และการเทเหล้าองุ่นถวายด้วย"

ง. เครื่องบูชาในเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ

16"วันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง ท่านจะต้องฉลองปัสกาเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  17วันที่สิบห้าเดือนเดียวกันจะเป็นวันฉลอง ท่านจะต้องกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน  18วันแรก ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและงดทำงานทุกชนิด  19ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชา ใช้ไฟเผาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คือโคหนุ่มสองตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  20ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  21ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  22ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาขออภัยบาป เพื่อทำพิธีขออภัยบาปของท่านด้วย       23ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นอกเหนือไปจากเครื่องเผาบูชาตอนเช้าซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาประจำวัน  24ท่านจะต้องทำเช่นนี้ทุกวันตลอดสัปดาห์เป็นอาหารที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับการเทเหล้าองุ่นถวาย  25วันที่เจ็ด ท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและงดทำงานทุกชนิด"

จ. เครื่องบูชาในเทศกาลเก็บเกี่ยว

26"วันเก็บเกี่ยวผลแรกในวันฉลองเทศกาลเจ็ดก็ดสัปดาห์ เมื่อท่านนำข้าวใหม่มาถวาย   แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และงดทำงานทุกชนิด  27ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสองตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัวและลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  28พร้อมกับแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  29ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  30ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเพื่อทำพิธีขออภัยบาปของท่านด้วยb  31ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นอกเหนือไปจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน และธัญบูชาประกอบ ท่านจะต้องถวายสัตว์ที่ไม่พิการc และต้องเทเหล้าองุ่นถวายอีกด้วย"

ฉ. เครื่องบูชาในวันปีใหม่a

29  1"วันแรกของเดือนที่เจ็ด ท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และงดทำงานทุกชนิด เพราะเป็นวันที่ท่านจะต้องเป่าแตรเรียกประชุม  2ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้จะต้องไม่พิการ  3ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  4ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  5ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาขออภัยบาป เพื่อทำพิธีขออภัยบาปของท่านด้วย  6ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านี้เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาตามปกติในวันต้นเดือน พร้อมกับธัญบูชาประกอบและเพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชาและการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบตามพิธี เป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"

ช. เครื่องบูชาในวันขออภัยบาป

7"วันที่สิบเดือนเจ็ด ท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องจำศีลอดอาหาร และงดทำงานทุกชนิด  8ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัวเป็นเครื่องเผาบูชา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  9ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนึ่งตัวต่อแป้งหกกิโลกรัม แกะเพศผู้หนึ่งตัวต่อแป้งสี่กิโลกรัม  10ลูกแกะเพศผู้เจ็ดตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  11ท่านยังจะต้องถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป ท่านจะต้องถวายบูชานี้เพิ่มจากเครื่องบูชาขออภัยบาปที่ถวายในวันทำพิธีขออภัยบาป และเพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

ซ. เครื่องบูชาในเทศกาลอยู่เพิง

12"วันที่สิบห้าเดือนเจ็ด ท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องงดทำงานทุกชนิด ท่านจะฉลองถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวัน  13วันแรกท่านจะถวายโคหนุ่มสิบสามตัว แกะเพศผู้สองตัวและลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัวเป็นเครื่องเผาบูชา คือเป็นบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  14ท่านจะต้องถวายแป้งสาลีอย่างดีเคล้าน้ำมันมะกอกเป็นธัญบูชาควบคู่ไปด้วย คือโคหนุ่มสิบสามตัวต่อแป้งตัวละหกกิโลกรัม แกะเพศผู้สองตัวต่อแป้งตัวละสี่กิโลกรัม  15ลูกแกะเพศผู้สิบสี่ตัวต่อแป้งตัวละสองกิโลกรัม  16ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

17"วันที่สอง ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสิบสองตัว แกะเพศผู้สองตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  18ท่านจะต้องถวายธัญบูชา และเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  19ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป นอกเหนือไปจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

20"วันที่สาม ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสิบเอ็ดตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  21ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  22ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับเครื่องธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

23"วันที่สี่ ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มสิบตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัวสัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  24ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  25ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

26"วันที่ห้า ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มเก้าตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  27ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนนวนที่กำหนดไว้  28ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

29"วันที่หก ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มแปดตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  30ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  31ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

32"วันที่เจ็ด ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มเจ็ดตัว แกะเพศผู้สองตัว และลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ  33ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  34ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวันพร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

35"วันที่แปด ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและงดทำงานทุกชนิด    36ท่านจะต้องถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะเพศผู้หนึ่งตัว ลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สัตว์ทั้งหมดนี้ต้องไม่พิการ 37ท่านจะต้องถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายควบคู่กับโคหนุ่ม แกะเพศผู้ และลูกแกะเพศผู้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  38ท่านยังจะต้องถวายแพะเพศผู้หนึ่งตัว เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป เพิ่มจากเครื่องเผาบูชาประจำวัน พร้อมกับธัญบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายประกอบด้วย"

39"เครื่องบูชาทั้งหมดนี้ ท่านจะต้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันสมโภช เพิ่มจากเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา การเทเหล้าองุ่นถวาย และสันติบูชาซึ่งท่านถวายเพื่อแก้บน หรือถวายโดยสมัครใจ"

30  1โมเสสได้บอกชาวอิสราเอล ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่เขาทุกประการ


28 a บทที่ 28-29 พูดถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ในรอบปีตาม ลนต 23 แต่มีลักษณะเฉพาะของตน เพราะจัดข้อกำหนดใน  ลนต 13,17-18 ให้เป็นระบบโดยคำนึงถึงพิธีกรรมในพระวิหาร (ดู อสค 45:21-25; 46:11,13-15) 

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "เป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป"

c "ท่านจะต้องถวายสัตว์ที่ไม่พิการ" บางคนละข้อความนี้เพราะคิดว่าอยู่นอกที่ตรงนี้ (ดู ข้อ 27)

29 a การฉลองครั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากพิธีโบราณถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า จอมโยธาซึ่งกระทำกันในวันขึ้นปีใหม่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย