Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โมเสสเลือกโยชูวาให้สืบตำแหน่ง

12องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ แล้วมองดูแผ่นดินที่เรามอบให้ชาวอิสราเอล  13เมื่อท่านเห็นแล้ว ท่านจะไปอยู่รวมกับบรรพบุรุษของท่านเช่นเดียวกับอาโรน พี่ชายของท่าน  14เพราะท่านทั้งสองได้ขัดคำสั่งของเราในถิ่นทุรกันดารศิน เมื่อชุมชนบ่นว่าเรา และท่านไม่ยอมให้แสดงความศักดิ์สิทธิ์ของเราต่อหน้าเขาทั้งหลาย เมื่อเขาขอน้ำดื่ม" หมายถึง น้ำที่เมรีบาห์แห่งคาเดช ในถิ่นทุรกันดารศิน

15โมเสสทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า  16"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่มวลมนุษย์ ขอพระองค์ประทานบุรุษผู้หนึ่งให้เป็นผู้นำชุมชนนี้  17เขาจะเป็นผู้นำชาวอิสราเอลในทุกสถานการณ์b เพื่อว่าชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง"  18องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "จงเลือกโยชูวา บุตรของนูน เขาเป็นผู้มีจิตของเราประทับอยู่ ท่านจงวางมือบนศีรษะของเขา  19และนำเขาไปยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์สมณะและชุมชน แล้วประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นผู้สืบตำแหน่งของท่าน  20ท่านจงมอบอำนาจบางส่วนของท่านให้เขา เพื่อชุมชนชาวอิสราเอลจะเชื่อฟังเขา  21เขาจะมาอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์สมณะ ซึ่งจะใช้อุริมเพื่อจะรู้พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า โยชูวาและชุมชนอิสราเอลจะต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งของเรา ในทุกสถานการณ์" 

22โมเสสก็ทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา เขาพาโยชูวามายืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์สมณะ และชุมชน  23วางมือบนศีรษะของโยชูวา และประกาศตั้งให้เป็นผู้สืบตำแหน่งดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาผ่านทางโมเสส


b แปลตามตัวอักษรว่า "เขาจะนำหน้าไม่ว่าในการออกไปหรือในการกลับมา" เป็นสำนวนสรุปบทบาทของผู้นำ (ฉธบ 28:6; 1 ซมอ 29:6; 2 พกษ 19:27) โดยที่พระเจ้าจะทรงชี้แนะว่าผู้นำจะต้องปฏิบัติอย่างไรอาศัยคำแนะนำหรือคำทำนายของสมณะ (กดว 27:21; ดู 1 ซมอ 14:18; 14:36ฯ; 23:2ฯ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย