ชาวอิสราเอลชนะกษัตริย์แห่งอาราดa

21  1กษัตริย์แห่งอาราดb ซึ่งทรงเป็นชาวคานาอันและทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนเกบ ทรงรู้ว่าชาวอิสราเอลกำลังยกพลมาทางอาธาริม จึงทรงยกกองทัพออกมาโจมตี และจับชาวอิสราเอลบางคนเป็นเชลย  2ชาวอิสราเอลจึงบนบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "ถ้าพระองค์ทรงมอบชนพวกนี้ให้อยู่ในมือของข้าพเจ้าทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าจะทำลายล้างเมืองของเขาถวายแด่พระองค์"  3องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับคำอ้อนวอนของชาวอิสราเอล และทรงมอบชาวคานาอันไว้ในอำนาจของเขา ชาวอิสราเอลจึงทำลายล้างชาวคานาอันและเมืองของเขาจนหมดสิ้นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และตั้งชื่อสถานที่นั้นว่าโฮร์มาห์c มีความหมายว่า "ทำลายล้าง"


21 a เรื่องนี้มาจากตำนานโบราณ แต่คงได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว เมืองโฮร์มา (ดู 14:45 เชิงอรรถ e) ถูกชนเผ่าสิเมโอนยึดได้ เมื่อเผ่านี้เข้าแผ่นดินคานาอันทางใต้ (วนฉ 1:16-17,16 เชิงอรรถ f) การที่ชาวอิสราเอลพ่ายแพ้ศัตรูที่เมืองโฮร์มา   (กดว 14:39 เชิงอรรถ d) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง

b เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบชาวบ้านเพื่ออธิบายที่มาของชื่อ "โฮร์มาห์" ซึ่งแปลว่า "ทำลายล้าง"

c ผู้เขียนคิดว่ารากศัพท์ของ "โฮร์มาห์" คือ "เคเรม" การทำลายล้างถวายแด่พระเจ้า แสดงว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์