Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลชนะกษัตริย์แห่งอาราดa

21  1กษัตริย์แห่งอาราดb ซึ่งทรงเป็นชาวคานาอันและทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนเกบ ทรงรู้ว่าชาวอิสราเอลกำลังยกพลมาทางอาธาริม จึงทรงยกกองทัพออกมาโจมตี และจับชาวอิสราเอลบางคนเป็นเชลย  2ชาวอิสราเอลจึงบนบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "ถ้าพระองค์ทรงมอบชนพวกนี้ให้อยู่ในมือของข้าพเจ้าทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าจะทำลายล้างเมืองของเขาถวายแด่พระองค์"  3องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับคำอ้อนวอนของชาวอิสราเอล และทรงมอบชาวคานาอันไว้ในอำนาจของเขา ชาวอิสราเอลจึงทำลายล้างชาวคานาอันและเมืองของเขาจนหมดสิ้นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และตั้งชื่อสถานที่นั้นว่าโฮร์มาห์c มีความหมายว่า "ทำลายล้าง"


21 a เรื่องนี้มาจากตำนานโบราณ แต่คงได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว เมืองโฮร์มา (ดู 14:45 เชิงอรรถ e) ถูกชนเผ่าสิเมโอนยึดได้ เมื่อเผ่านี้เข้าแผ่นดินคานาอันทางใต้ (วนฉ 1:16-17,16 เชิงอรรถ f) การที่ชาวอิสราเอลพ่ายแพ้ศัตรูที่เมืองโฮร์มา   (กดว 14:39 เชิงอรรถ d) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง

b เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบชาวบ้านเพื่ออธิบายที่มาของชื่อ "โฮร์มาห์" ซึ่งแปลว่า "ทำลายล้าง"

c ผู้เขียนคิดว่ารากศัพท์ของ "โฮร์มาห์" คือ "เคเรม" การทำลายล้างถวายแด่พระเจ้า แสดงว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย