Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กฎพิเศษสำหรับการไถ่ชีวิต

ก. ลูกสัตว์ตัวแรก

        26"สัตว์ตัวแรกที่เกิดจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะนำมาถวายแด่พระองค์ไม่ได้  เพราะสัตว์ตัวแรกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกโค ลูกแพะหรือลูกแกะ           27แต่ถ้าเป็นลูกตัวแรกของสัตว์ที่มีมลทิน เจ้าของจะต้องซื้อกลับคืนไปตามราคาที่สมณะกำหนดไว้ และเพิ่มอีกหนึ่งในห้า ถ้าเจ้าของไม่ซื้อคืนจะต้องนำไปขายตามราคาที่สมณะกำหนดไว้"

ข. สิ่งที่ถวายขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าd

        28"สิ่งที่ถวายขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีใครเอาไปขายหรือซื้อคืนได้ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือที่นาที่ได้รับเป็นมรดก สิ่งที่ถวายขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สงวนไว้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น  29แม้กระทั่งมนุษย์ที่ถวายขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะถูกซื้อกลับคืนไม่ได้ จะต้องถูกประหารเท่านั้น"

ค. ของถวายหนึ่งในสิบ

        30"หนึ่งในสิบจากผลิตผลของแผ่นดินทั้งข้าวและผลไม้ เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะต้องถวายแด่พระองค์  31ผู้ใดต้องการซื้อกลับคืน ผู้นั้นจะต้องจ่ายเงินตามอัตราที่สมณะกำหนดไว้และเพิ่มอีกหนึ่งในห้า"

        32"สัตว์เลี้ยงไม่ว่าโคหรือแพะแกะ เมื่อนับจำนวนครั้งละสิบตัว ตัวที่สิบจะต้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  33เจ้าของจะต้องไม่เลือกสัตว์ว่าดีหรือไม่ดี และจะต้องไม่นำสัตว์ตัวอื่นมาเปลี่ยน แต่ถ้ามีการสับเปลี่ยน สัตว์ทั้งสองตัวจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะซื้อกลับคืนไม่ได้"

        34ทั้งหมดนี้เป็นบทบัญญัติซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โมเสสบนภูเขาซีนายเพื่อให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตาม


d "ถวายขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า" ตรงกับศัพท์เทคนิคภาษาฮีบรูว่า herem (ดู ข้อ 21) เป็นคำที่ยืมมาจากศัพท์ที่ใช้ในสงครามศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง การประหารข้าศึกทุกคนที่จับเป็นเชลยและทำลายทุกสิ่งที่เป็นของเขา (ยชว 6:17 เชิงอรรถ c) แต่ในที่นี้หมายถึงการถวายบุคคลหรือสิ่งของแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป ตามข้อ 21; กดว 18:14; อสค 44:29; สมณะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ถวายขาดแด่พระเจ้า คำว่า herem ยังนำมาใช้ในความหมายอีกประการหนึ่ง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามด้วย (ดู ฉธบ 7:26)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย