Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

วันขออภัยบาปa

16  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสส หลังจากที่บุตรสองคนของอาโรนตายขณะที่เข้าไปถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  2องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

        "จงบอกอาโรน พี่ชายของท่านว่า อย่าเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหลังม่านต่อหน้าฝาหีบพันธสัญญาในเวลาใดก็ได้ตามใจชอบ มิฉะนั้นเขาจะต้องตาย เมื่อเราจะสำแดงตนในเมฆเหนือฝาหีบพันธสัญญา"

        3"เขาจะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดโดยวิธีนี้เท่านั้น คือ เขาจะนำลูกโคหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป และแกะเพศผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา  4เขาจะสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ คือ เสื้อผ้าป่านยาวชั้นใน กางเกงผ้าป่านขาสั้น คาดเอวด้วยผ้าป่าน โพกศีรษะด้วยผ้าป่าน เขาสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หลังจากได้อาบน้ำชำระร่างกายแล้ว"

        5"เขาจะรับแพะเพศผู้สองตัวจากชุมชนชาวอิสราเอล เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป และรับแกะเพศผู้ตัวหนึ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องเผาบูชา  6อาโรนจะถวายโคเพศผู้ของตนเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปสำหรับตนและครอบครัว  7แล้วจึงจูงแพะเพศผู้สองตัวมาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  8ที่นั่นเขาจะจับสลากเพื่อเลือกระหว่างแพะสองตัวว่า ตัวไหนเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตัวไหนเป็นของอาซาเซลb  9อาโรนจะนำแพะตัวที่ถูกจับสลากว่า ‘สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า' มาถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  10ส่วนแพะตัวที่ถูกจับสลากว่า ‘สำหรับอาซาเซล' จะไม่ถูกนำมาไว้เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อใช้ในพิธีขออภัยบาป ก่อนที่จะปล่อยไปหาอาซาเซลในถิ่นทุรกันดาร"

        11"เมื่ออาโรนนำโคเพศผู้ของตนเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปสำหรับตนและครอบครัว เขาจะฆ่าโคนั้นเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  12แล้วจะนำกระถางไฟใส่ถ่านไฟที่ลุกอยู่จากพระแท่นบูชาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า นำผงกำยานหอมสองกำมือเข้าไปเบื้องหลังม่าน  13ที่นั่น เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะใส่กำยานลงในไฟให้ควันกำยานปกคลุมฝาหีบพันธสัญญาไว้ เพื่อว่าเขาจะไม่ต้องตาย  14เขาจะนำเลือดโคมาส่วนหนึ่ง จุ่มนิ้วในเลือดนั้น พรมฝาหีบทางด้านตะวันออก แล้วพรมเลือดเจ็ดครั้งที่ด้านหน้าฝาหีบพันธสัญญา  15หลังจากนั้นอาโรนจะฆ่าแพะที่ใช้เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปของประชาชน นำเลือดแพะเข้าไปเบื้องหลังม่าน นำเลือดส่วนหนึ่งพรมที่ฝาหีบเช่นเดียวกับที่ได้ทำกับเลือดโค พรมเลือดที่ฝาหีบพันธสัญญาทั้งด้านบนและด้านหน้า  16โดยวิธีนี้ เขาจะทำพิธีชำระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดให้พ้นจากมลทินที่เกิดจากการล่วงละเมิด และบาปของชาวอิสราเอล"

        "อาโรนจะต้องทำพิธีเช่นนี้สำหรับกระโจมนัดพบส่วนที่เหลือด้วย เพราะกระโจมนี้ตั้งอยู่ในหมู่ผู้มีมลทิน  17ต้องไม่มีใครอยู่ในกระโจมนัดพบเลย นับตั้งแต่เวลาที่อาโรนย่างเท้าเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เพื่อทำพิธีขออภัยบาปจนกว่าเขาจะกลับออกมา"

        "เมื่ออาโรนได้ทำพิธีขออภัยบาปสำหรับตน ครอบครัว และชุมชนชาวอิสราเอลทั้งปวงแล้ว  18เขาจะออกมาข้างนอก ไปยังพระแท่นบูชาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ทำพิธีขออภัยบาปสำหรับพระแท่นด้วย เขาจะนำเลือดโคและเลือดแพะไปป้ายที่เชิงงอนมุมพระแท่นโดยรอบ  19ใช้นิ้วจุ่มเลือดประพรมพระแท่นบูชาเจ็ดครั้ง เพื่อชำระพระแท่นให้พ้นมลทินซึ่งเกิดจากบาปของชาวอิสราเอล และทำให้ศักดิ์สิทธิ์c  20เมื่ออาโรนได้ทำพิธีชำระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด กระโจมนัดพบ และพระแท่นให้พ้นมลทินเสร็จแล้ว เขาจะสั่งให้จูงแพะตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ออกมา  21อาโรนจะวางมือทั้งสองบนหัวแพะ พลางสารภาพความชั่วร้าย การล่วงละเมิด และบาปทั้งหมดของชาวอิสราเอล ให้อยู่บนหัวแพะ แล้วให้ผู้มีหน้าที่ขับไล่มันออกไปในถิ่นทุรกันดาร  22แพะนั้นจะแบกความชั่วร้ายทั้งหมดของชาวอิสราเอลออกไปยังถิ่นทุรกันดาร"d

        "เมื่ออาโรนสั่งให้ขับไล่แพะออกไปในถิ่นทุรกันดารแล้ว  23เขาจะกลับเข้าไปในกระโจมนัดพบ ถอดอาภรณ์ผ้าป่านที่สวมอยู่เพื่อเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและวางไว้ที่นั่น  24เขาจะอาบน้ำภายในบริเวณกระโจม แล้วสวมเสื้อผ้าของตน หลังจากนั้นจะออกมาถวายเครื่องเผาบูชาของตนและของประชาชน เพื่อทำพิธีขออภัยบาปทั้งของตนและของประชาชน  25เขาจะนำไขมันของสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปมาเผาบนพระแท่นบูชา  26ส่วนชายที่ไล่แพะออกไปหาอาซาเซลจะต้องซักเสื้อผ้าที่สวมอยู่และอาบน้ำก่อนที่จะกลับเข้าไปในค่าย  27โคและแพะที่ใช้ในพิธีขออภัยบาป ที่นำเลือดของมันไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพื่อทำพิธีชำระมลทิน จะต้องถูกนำไปนอกค่าย เผาหนัง เนื้อและมูลของมันให้หมด  28ชายที่เผาสิ่งเหล่านี้จะต้องซักเสื้อผ้าที่สวมอยู่ และอาบน้ำก่อนที่จะกลับเข้าไปในค่าย"

        29นี่จะเป็นข้อกำหนดสำหรับท่านตลอดไป

        "ในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่กับท่าน จะต้องจำศีลอดอาหาร และไม่ทำงานใด ๆ  30เพราะวันนั้นเป็นวันที่จะมีพิธีถวายบูชาขออภัยบาปสำหรับท่าน เพื่อชำระมลทิน แล้วท่านจะพ้นมลทินซึ่งเกิดจากบาปทั้งหมดของท่านเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  31วันนั้นจะเป็นวันพักผ่อนหยุดงานทุกอย่าง ท่านจะจำศีลอดอาหาร นี่เป็นข้อกำหนดตลอดไป  32ผู้ทำพิธีขออภัยบาปจะต้องเป็นมหาสมณะที่ได้รับการเจิม และสืบตำแหน่งต่อจากบิดา เขาจะสวมผ้าป่านเป็นอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์  33เขาจะทำพิธีขออภัยบาปเพื่อชำระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด กระโจมนัดพบ และพระแท่นบูชา และจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับบรรดาสมณะ และ  ชุมชนประชากรทั้งปวง  34นี่จะเป็นข้อกำหนดสำหรับท่านทั้งหลายตลอดไป ท่านจะต้องทำพิธีขออภัยบาปทั้งหมดของชาวอิสราเอลปีละครั้ง"

        อาโรนกระทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสทุกประการ


16 a บทนี้เป็นตอนจบของรายการเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้มีมลทิน โดยกำหนดพิธีกรรมประจำปีเพื่อชำระมลทินทั้งหลาย ผู้เรียบเรียงนำพิธีกรรมสองพิธีที่มีแนวคิดและความเก่าแก่ต่างกันมาไว้ด้วยกัน คือการถวายเครื่องบูชาขออภัยบาป (ข้อ 6,11-19 ดู บทที่ 4) และพิธีปล่อยแพะผู้ตัวหนึ่งไปหาอาซาเซล (ข้อ 8-10,20-22,26 ดูเชิงอรรถต่อไปด้วย) พิธีปล่อยแพะนี้เป็นพิธีโบราณ แต่ในบทนี้เมื่อร่วมกับพิธีถวายบูชาขออภัยบาปและพิธีชดเชยเช่นในบทที่ 14 แล้ว มีข้อกำหนดเพิ่มเติมของบรรดาสมณะจากตระกูลเลวีด้วย การเพิ่มเติมข้อกำหนดเหล่านี้เกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อชาวอิสราเอลมีความห่วงใยถึงมลทินต่าง ๆ ซึ่งทำให้เขาไม่เหมาะสมจะร่วมพิธีกรรม จึงต้องกำหนดพิธีต่าง ๆ ขึ้นเพื่อชำระล้างมลทิน การฉลองใหญ่ในวันขออภัยบาปดูเหมือนไม่เคยมีอยู่ก่อนสมัยเนรเทศ เพราะไม่มีข้อความใดในพระคัมภีร์ก่อนสมัยเนรเทศกล่าวถึงเลย

b อาซาเซล ดังที่ต้นฉบับภาษาซีเรียคเข้าใจ เป็นชื่อของปีศาจซึ่งชาวฮีบรูและชาวคานาอันโบราณเชื่อว่าอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร สถานที่รกร้างที่พระเจ้าไม่ทรงสำแดงเครื่องหมายประทานชีวิตใด ๆ (ดู ข้อ 22,22 เชิงอรรถ d และ 17:7  เชิงอรรถ c)

c "ทำให้ศักดิ์สิทธิ์" หมายถึง แยกออกมาจากการใช้สอยตามธรรมดา (ดู 17:1 เชิงอรรถ a)

d แพะรับบาปที่ถูกปล่อยไปนี้ ไม่ได้ถูกฆ่าถวายเป็นบูชาแก่อาซาเซล แต่นำบาปของประชาชนไปยังที่อาศัยอัน  รกร้างของปีศาจ สมณะ (ข้อ 21) เป็นผู้ทำพิธีปกมือบนหัวแพะและทำพิธีขออภัยบาป "เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า" (ข้อ 10) ดังนี้ พิธีโบราณแบบชาวบ้านที่ปล่อยแพะรับบาปไปหาปีศาจจึงรับการชำระไม่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้นมัสการปีศาจอีกต่อไป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย