เชื้อราตามบ้าน

        33องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

        34"เมื่อท่านทั้งหลายไปถึงแผ่นดินคานาอันที่เราจะมอบเป็นกรรมสิทธิ์แก่ท่าน ถ้าเราทำให้เชื้อราเกิดขึ้นในบ้านใดในแผ่นดินที่ท่านจะเข้าครอบครอง  35เจ้าของบ้านจะต้องไปรายงานให้สมณะรู้ และพูดว่า "ข้าพเจ้าเห็นรอยด่างคล้ายโรคผิวหนังอยู่ในบ้าน"    36สมณะจะสั่งให้ย้ายของทุกอย่างออกจากบ้านก่อนที่สมณะจะไปตรวจดู มิฉะนั้นทุกสิ่งในบ้านจะมีมลทิน แล้วสมณะจะเข้าไปตรวจดูในบ้าน  37เมื่อตรวจดูแล้ว ถ้าเห็นว่ารอยด่างบนกำแพงบ้านยุบลึกเป็นสีเขียว ๆ แดง ๆ กำลังกัดกินกำแพงลึกลงไปc  38สมณะจะออกจากบ้าน ปิดประตูไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน  39ในวันที่เจ็ด สมณะจะกลับมาตรวจดูอีก ถ้าพบว่าเชื้อรานั้นขยายวงกว้างออกไปตามกำแพงบ้าน  40เขาจะสั่งให้รื้อก้อนหินตรงที่มีเชื้อราอยู่ โยนทิ้งไปในสถานที่ที่มีมลทินนอกเมือง  41แล้วจะสั่งให้ขูดปูนที่ฉาบฝาผนังภายในบ้านออกทั้งหมด นำเศษปูนไปทิ้งในสถานที่ที่มีมลทินนอกเมือง  42หลังจากนั้น จะให้นำก้อนหินใหม่มาใส่แทน แล้วใช้ปูนใหม่ฉาบฝาผนังบ้าน  43แต่ถ้าเมื่อได้เปลี่ยนก้อนหิน ขูดปูนออก และฉาบใหม่แล้ว ยังมีเชื้อราเกิดขึ้นอีก  44สมณะจะไปตรวจดู ถ้าพบว่า รอยด่างแผ่ขยายออกไป แสดงว่าเชื้อราในบ้านนั้นเป็นเหมือนโรคผิวหนังติดต่อได้ บ้านนั้นจึงมีมลทิน  45จะต้องรื้อทิ้งทั้งหลัง ก้อนหิน ไม้ และปูนฉาบจะต้องขนออกไปทิ้งในสถานที่ที่มีมลทินนอกเมือง"

        46"ผู้ใดเข้าไปในบ้านที่ถูกสั่งปิดไว้จะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น  47ผู้ใดนอนหรือกินอาหารในบ้านนั้นจะต้องซักเสื้อผ้า  48ถ้าสมณะเข้ามาตรวจดู และพบว่ารอยด่างไม่ได้ขยายกว้างหลังจากได้ฉาบปูนใหม่แล้ว  เขาจะประกาศว่าบ้านนั้นพ้นมลทิน เพราะเชื้อราถูกกำจัดสิ้นแล้ว"  

        49"สำหรับพิธีชำระบ้านให้พ้นมลทินd สมณะจะเอานกสองตัว ไม้สนสีดาร์ ผ้าสีแดงเข้ม และกิ่งหุสบ  50เขาจะฆ่านกตัวหนึ่งเอาหม้อดินใส่น้ำจากลำธารรองรับเลือด            51เขาจะเอาไม้สนสีดาร์ กิ่งหุสบ ผ้าสีแดงเข้ม และนกที่ยังเป็นอยู่ จุ่มลงในน้ำที่ปนเลือดนกที่ถูกฆ่า ประพรมบ้านเจ็ดครั้ง  52และเมื่อใช้เลือดนก น้ำจากลำธาร นกที่ยังเป็นอยู่ ไม้สนสีดาร์ กิ่งหุสบ และผ้าสีแดงเข้ม เพื่อชำระบ้านให้พ้นมลทินแล้ว  53เขาจะปล่อยนกที่ยังเป็นอยู่ให้บินออกไปนอกเมืองสู่ท้องทุ่ง เมื่อทำพิธีขออภัยบาปสำหรับบ้านเสร็จแล้ว บ้านนั้นก็จะพ้นมลทิน"

        54"ทั้งหมดนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับโรคผิวหนังติดต่อได้ซึ่งเกิดจากกลาก เกลื้อน     56ฝี รอยผื่นและแผลพุพองต่าง ๆ  55ตลอดจนเชื้อราตามเสื้อผ้าและตามกำแพงบ้าน    57ข้อกำหนดเหล่านี้ตัดสินว่าสิ่งใดมีมลทิน และสิ่งใดไม่มีมลทิน นี่คือข้อกำหนดเกี่ยวกับโรคผิวหนังติดต่อได้"


c เชื้อราที่ทำให้เกิดรอยด่างบนกำแพง ถ้าปล่อยไว้จะทำให้ปูนที่ฉาบเปื่อยยุ่ยไป

d "มลทิน" ของบ้านไม่หมายถึงความบกพร่องทางศีลธรรม ถึงกระนั้นก็ยังเปรียบได้กับบาปของมนุษย์ ซึ่งจะพ้นมลทินได้โดยถวายเครื่องบูชาขออภัยบาป พิธีการนี้คล้ายกับพิธีโบราณสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังร้ายแรง (ข้อ 4-7)