Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เชื้อราตามบ้าน

        33องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

        34"เมื่อท่านทั้งหลายไปถึงแผ่นดินคานาอันที่เราจะมอบเป็นกรรมสิทธิ์แก่ท่าน ถ้าเราทำให้เชื้อราเกิดขึ้นในบ้านใดในแผ่นดินที่ท่านจะเข้าครอบครอง  35เจ้าของบ้านจะต้องไปรายงานให้สมณะรู้ และพูดว่า "ข้าพเจ้าเห็นรอยด่างคล้ายโรคผิวหนังอยู่ในบ้าน"    36สมณะจะสั่งให้ย้ายของทุกอย่างออกจากบ้านก่อนที่สมณะจะไปตรวจดู มิฉะนั้นทุกสิ่งในบ้านจะมีมลทิน แล้วสมณะจะเข้าไปตรวจดูในบ้าน  37เมื่อตรวจดูแล้ว ถ้าเห็นว่ารอยด่างบนกำแพงบ้านยุบลึกเป็นสีเขียว ๆ แดง ๆ กำลังกัดกินกำแพงลึกลงไปc  38สมณะจะออกจากบ้าน ปิดประตูไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน  39ในวันที่เจ็ด สมณะจะกลับมาตรวจดูอีก ถ้าพบว่าเชื้อรานั้นขยายวงกว้างออกไปตามกำแพงบ้าน  40เขาจะสั่งให้รื้อก้อนหินตรงที่มีเชื้อราอยู่ โยนทิ้งไปในสถานที่ที่มีมลทินนอกเมือง  41แล้วจะสั่งให้ขูดปูนที่ฉาบฝาผนังภายในบ้านออกทั้งหมด นำเศษปูนไปทิ้งในสถานที่ที่มีมลทินนอกเมือง  42หลังจากนั้น จะให้นำก้อนหินใหม่มาใส่แทน แล้วใช้ปูนใหม่ฉาบฝาผนังบ้าน  43แต่ถ้าเมื่อได้เปลี่ยนก้อนหิน ขูดปูนออก และฉาบใหม่แล้ว ยังมีเชื้อราเกิดขึ้นอีก  44สมณะจะไปตรวจดู ถ้าพบว่า รอยด่างแผ่ขยายออกไป แสดงว่าเชื้อราในบ้านนั้นเป็นเหมือนโรคผิวหนังติดต่อได้ บ้านนั้นจึงมีมลทิน  45จะต้องรื้อทิ้งทั้งหลัง ก้อนหิน ไม้ และปูนฉาบจะต้องขนออกไปทิ้งในสถานที่ที่มีมลทินนอกเมือง"

        46"ผู้ใดเข้าไปในบ้านที่ถูกสั่งปิดไว้จะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น  47ผู้ใดนอนหรือกินอาหารในบ้านนั้นจะต้องซักเสื้อผ้า  48ถ้าสมณะเข้ามาตรวจดู และพบว่ารอยด่างไม่ได้ขยายกว้างหลังจากได้ฉาบปูนใหม่แล้ว  เขาจะประกาศว่าบ้านนั้นพ้นมลทิน เพราะเชื้อราถูกกำจัดสิ้นแล้ว"  

        49"สำหรับพิธีชำระบ้านให้พ้นมลทินd สมณะจะเอานกสองตัว ไม้สนสีดาร์ ผ้าสีแดงเข้ม และกิ่งหุสบ  50เขาจะฆ่านกตัวหนึ่งเอาหม้อดินใส่น้ำจากลำธารรองรับเลือด            51เขาจะเอาไม้สนสีดาร์ กิ่งหุสบ ผ้าสีแดงเข้ม และนกที่ยังเป็นอยู่ จุ่มลงในน้ำที่ปนเลือดนกที่ถูกฆ่า ประพรมบ้านเจ็ดครั้ง  52และเมื่อใช้เลือดนก น้ำจากลำธาร นกที่ยังเป็นอยู่ ไม้สนสีดาร์ กิ่งหุสบ และผ้าสีแดงเข้ม เพื่อชำระบ้านให้พ้นมลทินแล้ว  53เขาจะปล่อยนกที่ยังเป็นอยู่ให้บินออกไปนอกเมืองสู่ท้องทุ่ง เมื่อทำพิธีขออภัยบาปสำหรับบ้านเสร็จแล้ว บ้านนั้นก็จะพ้นมลทิน"

        54"ทั้งหมดนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับโรคผิวหนังติดต่อได้ซึ่งเกิดจากกลาก เกลื้อน     56ฝี รอยผื่นและแผลพุพองต่าง ๆ  55ตลอดจนเชื้อราตามเสื้อผ้าและตามกำแพงบ้าน    57ข้อกำหนดเหล่านี้ตัดสินว่าสิ่งใดมีมลทิน และสิ่งใดไม่มีมลทิน นี่คือข้อกำหนดเกี่ยวกับโรคผิวหนังติดต่อได้"


c เชื้อราที่ทำให้เกิดรอยด่างบนกำแพง ถ้าปล่อยไว้จะทำให้ปูนที่ฉาบเปื่อยยุ่ยไป

d "มลทิน" ของบ้านไม่หมายถึงความบกพร่องทางศีลธรรม ถึงกระนั้นก็ยังเปรียบได้กับบาปของมนุษย์ ซึ่งจะพ้นมลทินได้โดยถวายเครื่องบูชาขออภัยบาป พิธีการนี้คล้ายกับพิธีโบราณสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังร้ายแรง (ข้อ 4-7)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย