Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พิธีชำระมลทินเมื่อหายจากโรคผิวหนังติดต่อได้a

14  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

        2"ต่อไปนี้คือข้อกำหนด ในวันทำพิธีชำระมลทินสำหรับผู้ที่หายจากโรคผิวหนัง ติดต่อได้ ผู้นั้นจะถูกนำไปพบสมณะ  3สมณะจะออกไปนอกค่ายและตรวจดูเขา ถ้าพบว่า  เขาหายจากโรคแล้ว  4สมณะจะสั่งผู้รับพิธีชำระมลทินให้นำนกไม่มีมลทินสองตัว ไม้สน สีดาร์ ผ้าแดงเข้ม กิ่งหุสบ มาด้วย  5แล้วสมณะจะสั่งให้เขาฆ่านกตัวหนึ่งนำหม้อดินใส่น้ำจากลำธารรองรับเลือด  6สมณะจะนำนกอีกตัวหนึ่งที่ยังเป็นอยู่พร้อมกับไม้สนสีดาห์ ผ้าสีแดงเข้ม และกิ่งหุสบมาจุ่มลงไปในน้ำที่ปนเลือดนกที่ถูกฆ่า  7สมณะจะประพรมเลือดนกเจ็ดครั้งบนผู้รับพิธีชำระมลทินจากโรคผิวหนังติดต่อได้ แล้วประกาศว่าเขาพ้นมลทินแล้ว  และปล่อยนกที่ยังเป็นอยู่ให้บินออกไปในทุ่ง  8ผู้รับพิธีชำระมลทินจะซักเสื้อผ้าของตน โกนผมและโกนขนออกให้หมด อาบน้ำ แล้วเขาจะพ้นมลทิน กลับเข้าไปในค่ายได้ แต่จะต้องอยู่นอกกระโจมที่พักเป็นเวลาเจ็ดวัน  9ในวันที่เจ็ดเขาจะโกนผม โกนหนวดเครา ขนคิ้ว และเส้นขนอื่น ๆ ออกให้หมด เขาจะซักเสื้อผ้า อาบน้ำ แล้วจึงจะพ้นมลทิน"

        10"ในวันที่แปด เขาจะนำลูกแกะที่ไม่พิการอายุหนึ่งปี เพศผู้สองตัว เพศเมียหนึ่งตัว พร้อมกับธัญบูชา คือแป้งสาลีอย่างดีหกกิโลกรัมb ผสมน้ำมันมะกอก และน้ำมันมะกอกอีกประมาณครึ่งลิตร  11สมณะผู้ทำพิธีจะนำผู้รับพิธีชำระมลทิน พร้อมกับเครื่องบูชาทั้งหมด ไปที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  12แล้วจะนำลูกแกะเพศผู้ตัวหนึ่งที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชย พร้อมกับน้ำมันมะกอกครึ่งลิตร ยื่นถวายสิ่งเหล่านี้ตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  13แล้วจึงฆ่าลูกแกะตัวนั้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ฆ่าสัตว์ถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป หรือถวายเป็นเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชา ชดเชยนี้จะเป็นของสมณะเช่นเดียวกับเครื่องบูชาขออภัยบาป เพราะเป็นของถวายที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง  14สมณะจะนำเลือดลูกแกะมาป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือข้างขวา และนิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน  15สมณะจะนำน้ำมันมะกอกเล็กน้อยเทลงในอุ้งมือซ้าย  16ใช้นิ้วมือขวาจุ่มน้ำมันในอุ้งมือซ้ายแล้วใช้นิ้วพรมน้ำมันมะกอกเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  17แล้วจึงนำน้ำมันมะกอกที่เหลือในอุ้งมือ ป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือขวา และนิ้วหัวแม่เท้าขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน ตรงที่ได้ป้ายเลือดลูกแกะที่ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยแล้ว  18สมณะจะเอาน้ำมันที่เหลือในอุ้งมือทาศีรษะของผู้ที่รับพิธีชำระมลทิน แล้วจึงทำพิธีขออภัยบาปสำหรับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า"

        19"สมณะจะถวายเครื่องบูชาขออภัยบาปเพื่อชำระมลทินของผู้รับพิธีชำระ หลังจากนั้นสมณะจะฆ่าสัตว์เป็นเครื่องเผาบูชา  20และเผาพร้อมกับธัญบูชาบนพระแท่นบูชา  เมื่อสมณะทำพิธีขออภัยบาปเสร็จแล้ว ผู้นั้นก็จะพ้นมลทิน"

        21"ถ้าผู้รับพิธีชำระเป็นคนยากจน ไม่สามารถจัดหาสิ่งของทั้งหมดนี้มาถวายได้ ก็ให้เขานำเพียงลูกแกะเพศผู้หนึ่งตัวที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชย สมณะจะยื่นถวายลูกแกะนี้ตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อขออภัยบาปของเขา พร้อมกับธัญบูชา คือแป้งสาลีอย่างดีสองกิโลกรัมผสมน้ำมันมะกอก และน้ำมันมะกอกอีกครึ่งลิตร  22เขาจะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ตามที่เขาสามารถจัดหามาได้ ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา  23ในวันที่แปดเขาจะนำของทั้งหมดนี้มาให้สมณะ ตรงทางเข้ากระโจมนัดพบ เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อทำพิธีชำระมลทิน  24สมณะจะนำลูกแกะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาชดเชยและน้ำมันมะกอกครึ่งลิตร มายื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  25สมณะจะฆ่าลูกแกะที่ใช้เป็นเครื่องบูชาชดเชย นำเลือดลูกแกะเครื่องบูชาชดเชยไปป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือข้างขวาและนิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน  26แล้วสมณะจะเทน้ำมันมะกอกเล็กน้อยลงในอุ้งมือซ้าย  27ใช้นิ้วมือขวาพรมน้ำมันมะกอกจากอุ้งมือซ้ายเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  28แล้วจึงนำน้ำมันมะกอกในอุ้งมือป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือและหัวแม่เท้าข้างขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน ตรงที่ได้ป้ายเลือดลูกแกะที่ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยแล้ว  29สมณะจะนำน้ำมันมะกอกที่เหลือในอุ้งมือทาศีรษะของผู้รับพิธีชำระมลทิน แล้วจึงทำพิธีขออภัยบาปสำหรับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  30แล้วสมณะจะนำนกเขาหรือนกพิราบหนุ่ม ตามที่เขาสามารถจัดหามาได้มาฆ่าถวาย  31ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับธัญบูชา แล้วจึงทำพิธีขออภัยบาปสำหรับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า"

        32"นี่เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ และไม่สามารถจัดหาของถวายที่จำเป็นตามปกติเพื่อทำพิธีชำระมลทินได้"14 a บทที่ 14 รวมพิธีชำระมลทินสองพิธีเข้าด้วยกัน พิธีแรก (ข้อ 2-9) ดูจะเป็นพิธีโบราณคล้ายกับพิธีถวายโคสาว    สีแดง (กดว 19:1 เชิงอรรถ a) ซึ่งสมมติว่า ความเจ็บป่วยมีต้นเหตุมาจากปีศาจ ที่ใช้วิธีเหล่านี้ขับไล่ออกได้ (ดู แพะที่ถวายแก่อาซาเซล ลนต 16:10) พิธีที่สอง (ข้อ 10-32) เป็นพิธีที่สอดคล้องมากกว่ากับพิธีอื่น ๆ ใน ลนต ยกเว้นพิธีใช้น้ำมันเจิม (ข้อ 15-18) ซึ่งไม่มีกล่าวถึงในที่ใดอีก

b แปลตามตัวอักษร "สามในสิบ" หมายถึง สามในสิบของเอฟาห์ หรือประมาณ 13.5 ลิตร (1 เอฟาห์ เท่ากับ 45 ลิตร)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย