Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เชื้อราตามเสื้อผ้า

        47"เมื่อเสื้อผ้ามีราขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผ้าขนสัตว์หรือผ้าป่าน เมื่อผ้าที่ทอหรือถักด้วย ขนสัตว์ หรือป่านมีราขึ้น หรือเมื่อหนังสัตว์ หรือวัสดุที่ทำด้วยหนังสัตว์มีราขึ้น  48(49)ถ้าเชื้อราที่ติดอยู่นั้นเป็นสีเขียวหรือสีแดงไม่ว่าบนเสื้อผ้า บนหนังสัตว์ บนผ้าทอหรือถัก หรือบนวัสดุทำด้วยหนังสัตว์ แสดงว่าเป็นเชื้อราที่ติดต่อได้ ต้องนำไปให้สมณะดู  50สมณะจะตรวจดูเชื้อรา และแยกวัสดุนั้นไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน  51ในวันที่เจ็ด สมณะจะตรวจดูอีก ถ้าเห็นว่าเชื้อราลามออกไปตามเสื้อผ้า ตามผ้าทอหรือถัก บนหนังสัตว์ หรือวัสดุที่ทำด้วยหนังสัตว์ใด ๆ แสดงว่า เชื้อราลามติดต่อได้และมีมลทิน  52สมณะจะเผาเสื้อผ้า ผ้าทอ หรือถักด้วยขนสัตว์หรือป่านหรือวัสดุที่ทำด้วยหนังสัตว์ที่มีเชื้อราติดอยู่ เพราะเชื้อรานั้นเป็นชนิดที่ลามติดต่อได้ จึงต้องเผาไฟทำลายเสีย"

        53"แต่ถ้าเมื่อสมณะตรวจดูแล้วพบว่าเชื้อราไม่ได้ลามออกไปตามเสื้อผ้า ผ้าทอหรือถัก หรือบนวัสดุที่ทำด้วยหนังสัตว์  54สมณะจะสั่งให้นำวัสดุที่ติดเชื้อรานั้นไปซัก และแยกไว้อีกเจ็ดวัน  55แล้วสมณะจะตรวจดูอีก ถ้าเห็นว่าหลังจากซักแล้วเชื้อราไม่เปลี่ยนสี ถึงแม้ว่าจะไม่ลามกว้างออกไป วัสดุนั้นก็มีมลทิน ท่านจะต้องเผาทิ้งเสีย เพราะเชื้อราได้แทรกซึมเข้าไปแล้วทั้งด้านในและด้านนอก"

        56"แต่ถ้าเมื่อสมณะตรวจดูอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าหลังจากซักแล้วรอยตำหนิจางลง สมณะจะฉีกส่วนที่ติดเชื้อราส่วนนั้นออกจากเสื้อผ้า หนังสัตว์ ผ้าทอหรือถัก  57ถ้าเชื้อราปรากฏขึ้นอีกบนเสื้อผ้า ผ้าทอ หรือถัก หรือวัสดุที่ทำด้วยหนังสัตว์ แสดงว่าเชื้อรากำลังลามออกไป ท่านจะต้องนำวัสดุเหล่านั้นไปเผาไฟเสีย  58เสื้อผ้า ผ้าทอหรือถัก วัสดุทำด้วยหนังสัตว์ที่ท่านได้ซักและรอยตำหนิหายไป ท่านจะต้องซักอีกครั้งหนึ่งจึงจะพ้นมลทิน"

        59"ทั้งหมดนี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับเชื้อราที่เกิดขึ้นตามเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าขนสัตว์หรือผ้าป่าน หรือผ้าทอหรือถัก หรือวัสดุที่ทำด้วยหนังสัตว์ เพื่อจะประกาศว่าสิ่งใดมีมลทินและสิ่งใดไม่มีมลทิน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย