Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อกำหนดว่าด้วยโรคผิวหนังa

ก. ฝี กลาก เกลื้อน

13  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า  2"ถ้าผู้ใดมีแผลที่ผิวหนัง เป็นฝี เป็นผื่น หรือพุพอง ซึ่งอาจลามเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ ให้นำผู้นั้นไปหาอาโรน หรือสมณะอื่นผู้สืบเชื้อสายจากเขา  3สมณะจะตรวจแผลที่ผิวหนัง ถ้าขนในแผลเป็นสีขาว และแผลนั้นกัดลึกลงไปกว่าผิวหนัง แสดงว่าเป็นโรคติดต่อ เมื่อสมณะได้ตรวจพบโรคแล้ว จะประกาศว่าผู้นั้นมีมลทิน  4ถ้าแผลที่ผิวหนังเป็นสีขาว แต่ไม่กัดลึกลงไปกว่าผิวหนัง ทั้งขนในแผลไม่เปลี่ยนเป็นสีขาว สมณะก็จะแยกผู้ป่วยและกักไว้เจ็ดวัน  5ในวันที่เจ็ด สมณะจะตรวจเขาอีก ถ้าเห็นว่าแผลยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่แผ่กว้างออกไป ก็จะแยกผู้ป่วยและกักไว้อีกเจ็ดวัน  6เจ็ดวันต่อมาสมณะจะตรวจแผลนั้นอีก ถ้าเห็นว่าแผลแห้งลง ไม่แผ่กว้างออกไป สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นไม่มีมลทิน เพราะเป็นผื่นเท่านั้น เมื่อเขาซักเสื้อผ้าแล้ว เขาก็จะพ้นมลทิน"

        7"แต่ถ้าแผลแผ่กว้างออกไปอีกบนผิวหนังหลังจากที่สมณะได้ตรวจดู และประกาศว่าเขาไม่มีมลทินแล้ว เขาจะต้องไปแสดงตนต่อสมณะอีกครั้งหนึ่ง  8สมณะจะตรวจดูเขาอีกและถ้าเห็นว่าแผลแผ่กว้างออกไปบนผิวหนัง สมณะจะประกาศว่าเขามีมลทิน เพราะเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้"

ข. กรณีโรคผิวหนังระยะฟักตัวb

        9"เมื่อผู้ใดเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ ผู้นั้นจะต้องถูกนำไปหาสมณะ  10สมณะจะตรวจดูผู้ป่วย ถ้าเห็นว่ามีเม็ดพุพองบนผิวหนัง ทำให้เส้นขนเป็นสีขาว แผลเปิดเห็นเนื้อแดง ๆ  11ผู้นั้นเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังติดต่อได้ สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นมีมลทิน ไม่มีประโยชน์ที่จะแยกและกักเขาไว้ เพราะเขามีมลทินอย่างแน่นอน"c

        12"ถ้าสมณะสังเกตเห็นว่าโรคผิวหนังลามออกไปทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า   13สมณะจะตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง และถ้าเห็นว่า สะเก็ดขาวลามไปทั่วร่างกายแล้ว สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นไม่มีมลทินd เพราะว่าเขามีสะเก็ดขาวทั่วร่างกายแล้ว เขาจึงพ้นมลทิน     14แต่ในทันทีที่แผลเปิดเห็นเนื้อแดง ๆ เขาก็มีมลทิน  15สมณะจะตรวจดูแผลที่เปิดเห็นเนื้อแดง ๆ และประกาศว่าเขามีมลทิน แผลที่เปิดเห็นเนื้อแดง ๆ ได้ก็มีมลทิน เป็นโรคผิวหนังติดต่อได้  16ถ้าแผลนั้นเปลี่ยนเป็นสะเก็ดขาวอีก ผู้นั้นจะกลับไปหาสมณะ   17สมณะจะตรวจดูอีก ถ้าเห็นว่าแผลนั้นแห้งดีแล้ว สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นไม่มีมลทิน เขาจึงพ้นมลทิน"

ค. ฝี

        18"เมื่อผู้ใดเป็นฝีe รักษาหายแล้ว  19ถ้าหลังจากนั้นมีเม็ดพุพองขึ้นมา หรือมีจุดแดงช้ำปรากฏขึ้นในที่ที่เคยเป็นฝี ผู้นั้นจะต้องไปหาสมณะ  20สมณะจะตรวจดู ถ้าเห็นว่าแผลนั้นกัดกินลึกลงไปกว่าผิวหนัง และเส้นขนในแผลเป็นสีขาว สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นมีมลทิน เป็นโรคผิวหนังติดต่อได้อันเกิดจากฝี  21แต่ถ้าสมณะตรวจดูและเห็นว่าเส้นขนในแผลไม่เป็นสีขาวและแผลไม่กัดลึกลงไปกว่าผิวหนัง แต่แห้งกว่าเดิม สมณะจะแยกผู้ป่วยและกักไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน  22ถ้าแผลนั้นแผ่ขยายกว้างออกไปบนผิวหนัง สมณะจะประกาศว่า ผู้นั้นมีมลทิน เพราะเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้  23แต่ถ้าแผลนั้นคงที่ ไม่ลาม แผลนั้นก็เป็นเพียงแผลเป็นจากฝี สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นไม่มีมลทิน"

ง. แผลไฟลวก

        24"ถ้าผู้ใดมีแผลไฟลวกตามผิวหนัง มีจุดแดงช้ำและเม็ดพุพองปรากฏขึ้น            25สมณะตรวจดูเห็นว่าเส้นขนในแผลเป็นสีขาวหรือแผลนั้นกัดกินลึกลงไปกว่าผิวหนัง  แสดงว่าเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ที่เกิดจากแผลถูกไฟลวก สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นมีมลทิน  26แต่ถ้าตรวจดูและเห็นว่าเส้นขนในแผลไม่เป็นสีขาว และแผลไม่กัดลึกลงไปกว่าผิวหนัง แต่แห้งกว่าเดิม สมณะจะแยกผู้นั้นและกักไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน  27ในวันที่เจ็ด สมณะจะตรวจเขาอีก ถ้าแผลนั้นแผ่ขยายกว้างออกไปบนผิวหนัง สมณะประกาศว่าผู้นั้นมีมลทิน เพราะเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้  28ถ้าแผลนั้นคงที่ไม่ลามกว้างไปตามผิวหนัง แต่แห้งกว่าเดิม แสดงว่าเป็นเพียงการพุพองที่เกิดจากถูกไฟลวกเท่านั้น สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นไม่มีมลทิน เพราะเป็นเพียงแผลเป็นจากไฟลวก"

จ. แผลที่ศีรษะและคาง

        29ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีแผลบนศีรษะหรือที่คาง  30สมณะจะตรวจดูแผลนั้น ถ้าเห็นว่าแผลนั้นกัดลึกลงไปกว่าผิวหนัง หรือเส้นขนในแผลเป็นสีเหลืองและเป็นเส้นบาง ๆ  สมณะจะประกาศว่าผู้นั้นมีมลทิน เพราะเป็นโรคกลากf เป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้บนศีรษะหรือที่คาง  31แต่ถ้าสมณะตรวจแผลแล้วเห็นว่าแผลไม่กัดลึกลงไปกว่าผิวหนังและเส้นขนในแผลไม่เป็นสีเหลืองg สมณะจะแยกผู้นั้นและกักไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน  32ในวันที่เจ็ดจะตรวจดูแผลอีก ถ้าเห็นว่าแผลไม่ลามกว้าง เส้นขนในแผลไม่เป็นสีเหลือง และแผลไม่กัดลึกลงไปกว่าผิวหนัง  33ผู้นั้นจะต้องโกนผมหรือหนวดออกเว้นแต่ส่วนที่เป็นแผล  สมณะจะแยกเขาและกักไว้อีกเจ็ดวัน  34ในวันที่เจ็ดสมณะจะตรวจแผลอีก ถ้าเห็นว่าแผลไม่ลามกว้างตามผิวหนัง และไม่กัดลึกลงไปกว่าผิวหนัง สมณะจะประกาศว่าเขาไม่มีมลทิน เมื่อเขาซักเสื้อผ้าแล้ว ก็จะพ้นมลทิน  35แต่ถ้าแผลลามกว้างบนผิวหนัง หลังจากสมณะประกาศว่าผู้นั้นไม่มีมลทินแล้ว  36สมณะจะต้องตรวจดูเขาอีก ถ้าเห็นว่าแผลลาม  กว้างบนผิวหนัง ไม่จำเป็นต้องตรวจว่าเส้นขนในแผลเป็นสีเหลืองหรือไม่ ผู้นั้นมีมลทินแน่นอน  37แต่ถ้าสมณะเห็นว่าแผลไม่ลามกว้าง และเส้นขนในแผลเริ่มงอกใหม่เป็นสีดำ แสดงว่าผู้นั้นหายจากโรคแล้ว เขาพ้นมลทิน และสมณะจะประกาศว่าเขาไม่มีมลทิน

ฉ. ผื่นบนผิวหนัง

        38ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีจุดขาว ๆ บนผิวหนัง สมณะจะตรวจดู  39ถ้าเห็นว่าเป็นจุดสีขาวซีด จุดนั้นเป็นเพียงขุยที่ลอกออกจากผิวหนังเท่านั้น ผู้นั้นจึงไม่มีมลทิน

ช. ผมร่วง

        40ถ้าผู้ใดมีผมร่วง ผู้นั้นไม่มีมลทินเพราะเขาเป็นคนศีรษะล้านเท่านั้น  41ถ้าเขามีผมร่วงทางด้านหน้า เขาก็ไม่มีมลทิน เพราะเป็นคนศีรษะเถิกเท่านั้น  42แต่ถ้ามีจุดแดงช้ำเกิดขึ้นบนส่วนใดของศีรษะล้าน แสดงว่าเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้บนศีรษะ  43สมณะจะตรวจดู และถ้าเห็นว่ามีจุดแดงช้ำบนศีรษะที่ล้านแล้ว ลักษณะคล้ายกับโรคผิวหนังที่ติดต่อได้บนส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย  44ผู้นั้นก็เป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ มีมลทิน สมณะจะประกาศว่าเขามีมลทิน เพราะมีโรคผิวหนังติดต่อได้บนศีรษะ


13 a "โรคผิวหนัง" คำในภาษาฮีบรูซึ่งเคยแปลกันว่า "โรคเรื้อน" อันที่จริงหมายถึงโรคผิวหนังที่ติดต่อได้ทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (ข้อ 1-44) รวมทั้งเชื้อราที่ทำให้เสื้อผ้าเปื่อย (ข้อ 47-59) หรือรอยด่างตามกำแพง (14:33-53)  มาตรการในการวินิจฉัยและการป้องกันถูกนำมาเขียนเป็นข้อกำหนด โดยให้สมณะเป็นผู้ปฏิบัติ มาตรการเหล่านี้มาจากความคิดและการปฏิบัติของคนโบราณ แต่ในอิสราเอลถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดว่าผู้ใดไม่มีมลทิน สามารถร่วมศาสนพิธีได้ ดังนี้ จึงมีความหมายในทางศาสนาด้วย ผู้พ้นมลทินจะกลับเข้ามาอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้จะต้องทำพิธีชำระ เช่น ถวายบูชาเพื่อขออภัยบาป (14:1-31,49-53) เพราะ "บาป" ในกรณีนี้ เป็นสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์จึงจำกัดพระอานุภาพของพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่จะประทานชีวิต

b ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแน่ แต่ต้องการเพียงวินิจฉัยว่า เป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้หรือไม่ ลนต ดูเหมือนจะคิดว่าโรคผิวหนังที่มีแผลเรื้อรังเท่านั้นเป็นโรคติดต่อได้

c ไม่จำเป็นต้องตรวจดูอีก ต้นฉบับภาษากรีก กล่าวตรงกันข้ามกันว่า "จะต้องแยกกักกันเขาไว้"

d เมื่อสะเก็ดขาวแผ่ไปทั่วร่างกาย แสดงว่าผู้ป่วยกำลังจะหาย เพราะสะเก็ดขาวจะค่อย ๆ ล่อนหลุดออก

e ยังแปลได้อีกว่า "แผลเป็นหนอง"

f หรืออาจเป็น "แผลเปื่อย"

g ต้นฉบับ ภาษาฮีบรูว่า "เส้นขนมีสีดำ" แต่เราแปลให้สอดคล้องกับข้อ 32

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย