เหตุผลทางศาสนา

        41"สัตว์เล็ก ๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ตามพื้นดิน เป็นสัตว์น่ารังเกียจ กินไม่ได้  42สัตว์ทุกชนิดที่ใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดิน สัตว์ที่คลานสี่ขาหรือมากกว่านั้น สัตว์ทุกชนิดที่คลานไปตามพื้นดิน ท่านอย่ากิน เพราะเป็นสัตว์น่ารังเกียจ  43อย่าทำตนเป็นที่น่ารังเกียจเพราะสัมผัสกับสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ อย่าทำตนให้มีมลทินเพราะไปสัมผัสกับมัน  44เพราะเราคือ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติตนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ อย่าทำตนให้มีมลทินโดยสัมผัสสัตว์เลื้อยคลานใดเหล่านี้ที่อยู่ตามพื้นดิน  45เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้นำท่านทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของท่าน เพราะฉะนั้น ท่านต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์"

 

บทสรุป

        46นี่คือข้อกำหนดเกี่ยวกับสัตว์ นก สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ในน้ำ และสัตว์เลื้อยคลานตามพื้นดิน  47เพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถแยกสิ่งที่มีมลทินจากสิ่งที่ไม่มีมลทิน  แยกสัตว์ที่กินได้จากสัตว์ที่กินไม่ได้