ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสสิ่งมีมลทิน

        31"ท่านจะต้องนับว่าสัตว์เล็ก ๆ เหล่านี้ เป็นสัตว์มีมลทิน ผู้ใดสัมผัสซากของมันจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น"

        32"ถ้าซากสัตว์เหล่านี้ตกลงบนสิ่งใด สิ่งนั้นจะมีมลทิน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องใช้ทำด้วยไม้ ผ้า หนังสัตว์ กระสอบ หรือเป็นเครื่องใช้อื่น ๆ ต้องเอาไปจุ่มน้ำ แต่สิ่งนั้นจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น แล้วจึงจะไม่มีมลทิน  33ถ้าสัตว์เหล่านี้ตกลงในหม้อดิน ทุกสิ่งที่อยู่ในหม้อจะมีมลทิน ท่านต้องทุบทำลายหม้อเสีย  34ถ้าเทน้ำจากหม้อดินนั้นลงไปบนอาหารที่ไม่มีมลทินและกินได้ อาหารนั้นจะมีมลทิน ถ้าเทน้ำจากหม้อดินนั้นลงไปในน้ำที่ดื่มได้ ไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะใด น้ำดื่มนั้นจะมีมลทินด้วย  35ทุกสิ่งที่ซากสัตว์ตกลงไป ก็จะมีมลทิน ถ้าเป็นเตาที่เป็นดินเผา ก็จงทุบให้แตก เพราะมันมีมลทิน และท่านจะต้องนับว่าเตานั้นมีมลทิน  36ถ้าซากสัตว์ตกลงในน้ำพุ บ่อและที่เก็บน้ำ น้ำจะไม่มีมลทินf แต่ผู้ใดก็ตามสัมผัสซากสัตว์ที่ตกในนั้นจะมีมลทิน  37ถ้าซากสัตว์ตกลงบนเมล็ดพืชที่กำลังจะเพาะปลูก เมล็ดพืชนั้นจะยังคงไม่มีมลทิน  38แต่ถ้าเมล็ดพืชนั้นแช่น้ำอยู่ และซากสัตว์ตกลงไป  ท่านจะต้องนับว่าเมล็ดพืชนั้นมีมลทิน"

        39"ถ้าสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารตาย ผู้ใดสัมผัสซากสัตว์นั้น จะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น  40ถ้าผู้ใดกินเนื้อสัตว์ที่ตายนั้น จะต้องซักเสื้อผ้า และจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น ผู้ใดเคลื่อนย้ายซากสัตว์นั้น จะต้องซักเสื้อผ้า และจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น"


f เพราะน้ำเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตและใช้ชำระ