Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อกำหนดเพิ่มเติมa

ก. บทสอนให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

10  1บุตรสองคนของอาโรนคือ นาดับและอาบีฮูต่างถือกระถางไฟของตนใส่ถ่านติดไฟในกระถาง เติมกำยานลงในไฟ แล้วนำมาถวายเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เป็นไฟที่ไม่ถูกต้องตามพระบัญชาของพระองค์b  2ทันใดนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไฟลงมาเผาทั้งสองคนให้สิ้นชีวิตเฉพาะพระพักตร์  3โมเสสจึงกล่าวแก่อาโรนว่า "นี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหมายถึงเมื่อตรัสว่า

        ‘เราจะสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของเราแก่ผู้ที่เข้าใกล้เรา

        เราจะเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ของเราแก่ประชากรทั้งมวล'"c

อาโรนมิได้พูดอะไรเลย

ข. การเคลื่อนย้ายศพ

        4โมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟาน บุตรของอุสซีเอล ลุงของอาโรน และบอกเขาทั้งสองว่า "จงเข้ามายกศพพี่น้องของท่านออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปข้างนอกค่ายเถิด"  5เขาจึงเข้ามาและแบกศพทั้งสองที่ยังมีเสื้อยาวชั้นในสวมอยู่ออกไปนอกค่ายตามที่โมเสสสั่ง

ค. กฎการไว้ทุกข์ของสมณะ

        6โมเสสบอกอาโรนพร้อมกับเอเลอาซาร์และอิธามาร์บุตรอีกสองคนว่า "อย่าปล่อยผมให้ยุ่งหรือฉีกเสื้อผ้าของท่านdเป็นการแสดงความอาลัย มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระพิโรธต่อชุมชนทั้งหมด ชนชาติอิสราเอลพี่น้องของท่านทุกคนไว้ทุกข์ให้แก่ทั้งสองคนที่ถูกไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้า  7ท่านทั้งสามอย่าออกไปจากทางเข้ากระโจมนัดพบ มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย เพราะท่านทั้งสามได้รับเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ มอบถวายแล้วแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า" ทุกคนก็ปฏิบัติตามที่โมเสสสั่ง

ง. ห้ามดื่มเหล้าองุ่น

        8องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งอาโรนว่า

        9"เมื่อท่านทั้งหลายต้องเข้าไปในกระโจมนัดพบ ท่านและบรรดาบุตรอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมาใด ๆ มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย นี่เป็นข้อกำหนดสำหรับลูกหลานของท่านตลอดไป  10ทั้งนี้เพื่อท่านจะสามารถแยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกจากของสามัญ แยกสิ่งมีมลทินจากสิ่งที่ไม่มีมลทิน  11และสามารถสอนชนชาติอิสราเอลให้รู้จักข้อกำหนดทั้งปวงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศแก่ท่านทางโมเสส"

จ. เครื่องบูชาส่วนที่เป็นของสมณะ

        12โมเสสกล่าวแก่อาโรนและบุตรที่ยังเหลืออยู่อีกสองคน คือเอเลอาซาร์และอิธามาร์ว่า "จงนำธัญบูชาที่เหลือจากของที่ใช้ไฟเผาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทำเป็นขนมปังไร้เชื้อแล้วกินใกล้ ๆ กับพระแท่นบูชา เพราะของถวายนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง  13จงกินภายในบริเวณกระโจม เพราะเป็นส่วนที่เป็นของท่านและบรรดาบุตรจากของที่ใช้ไฟเผาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นพระบัญชาที่ข้าพเจ้าได้รับ  14ท่านและบรรดาบุตรชายหญิงของท่าน จะกินส่วนอกและขาหลังของเครื่องบูชาที่ท่านได้ยื่นถวายตามพิธีแล้วในสถานที่ที่ไม่มีมลทิน เพราะของถวายเหล่านี้เป็นของท่านและบรรดาบุตรจากศานติบูชาที่ชาวอิสราเอลถวาย  15ชาวอิสราเอลจะนำขา ส่วนอก และไขมันมาถวาย เมื่อได้เผาไขมันถวายบนพระแท่นแล้ว ขา และส่วนอกจะถูกยื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วจะเป็นของท่านและบุตร นี่จะเป็นสิทธิถาวรสำหรับท่านทั้งหลายตลอดไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้"

ฉ. ระเบียบปฏิบัติพิเศษสำหรับการถวายบูชาเพื่อขออภัยบาปe

        16โมเสสซักถามถึงแพะที่ถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป และรู้ว่า ถูกเผาไปแล้ว จึงรู้สึกโกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรทั้งสองที่เหลือของอาโรน แล้วพูดว่า  17"ทำไมท่านจึงไม่กินเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปในบริเวณกระโจมนัดพบ เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานสัตว์ให้ท่านใช้ทำพิธีขออภัยบาปเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  18เนื่องจากท่านไม่ได้นำเลือดของมันเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านควรจะกินเนื้อของมันภายในบริเวณกระโจม ตามที่ข้าพเจ้าได้สั่งไว้"  19อาโรนตอบโมเสสว่า "ดูเถิด วันนี้ชาวอิสราเอลได้ถวายเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปและถวายเครื่องเผาบูชาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว แต่เหตุร้ายนี้ได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าได้กินเนื้อจากเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปในวันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพอพระทัยหรือ"  20เมื่อโมเสสได้ยินเช่นนี้ ก็รู้สึกพอใจ10 a เหตุการณ์ที่เล่าในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดทางพิธีกรรมบางข้อ

b "ไฟไม่ถูกต้อง" อาจเป็นเพราะถวายผิดเวลา หรือเอามาจากไฟสามัญ

c ข้อความทั้งสองบรรทัดนี้ไม่พบในพระคัมภีร์อีกเลย ผู้ที่ "เข้าใกล้" องค์พระผู้เป็นเจ้า (คือบรรดาสมณะ) มีส่วนร่วมใน "ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์" (ดู 19:2) "พระสิริรุ่งโรจน์" ของพระองค์ (อพย 24:16 เชิงอรรถ f) ปรากฏแก่ประชากรทั้งปวง (ในพิธีโดยไฟที่ลงโทษ เช่น สายฟ้า) 

d การปล่อยผมยุ่งและฉีกเสื้อผ้าเป็นพิธีไว้ทุกข์ของชาวยิวทั่วไป แต่บรรดาสมณะจะต้องอยู่แยกออกจากสามัญชน จึงมีกฎแสดงการไว้ทุกข์เป็นพิเศษโดยเฉพาะ (ดูบทที่ 21 ด้วย)

e เหตุการณ์ที่เล่านี้ไม่คำนึงถึงกฎที่วางไว้ใน 4:13ฯ และ 6:17-23 อาโรนแก้ตัวว่าการที่ตนไม่ได้กินเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปนั้น เพราะมีความทุกข์ที่นาดับและอาบีฮูบุตรทั้งสองถูกพระเจ้าลงโทษให้ตาย โมเสสจึงเข้าใจว่า กฎทั่วไปน่าจะมีข้อยกเว้นได้บ้าง เรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ ในบทนี้อาจมาจากหลายแหล่ง และนำมารวมไว้กับตำนานสงฆ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย