Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สมณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่a

9  1ในวันที่แปด โมเสสเรียกอาโรนและบรรดาบุตร พร้อมกับบรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลให้มาชุมนุมกัน  2แล้วกล่าวแก่อาโรนว่า "จงเอาลูกโคเพศผู้เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป และลูกแกะเพศผู้เพื่อใช้เป็นเครื่องเผาบูชา สัตว์ทั้งสองนี้จะต้องไม่พิการ ท่านจะนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  3แล้วท่านจะต้องบอกชาวอิสราเอล ‘ให้นำแพะเพศผู้ตัวหนึ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป ลูกโคและลูกแกะอายุหนึ่งปีไม่พิการ เพื่อใช้เป็นเครื่องเผาบูชา  4โคเพศผู้และแกะเพศผู้เพื่อใช้เป็นศานติบูชา แล้วจะฆ่าโคและแกะเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับธัญบูชาคลุกเคล้าน้ำมันมะกอก เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์แก่ท่านในวันนี้'"  5เขาทั้งหลายนำทุกสิ่งที่โมเสสสั่งมาที่หน้ากระโจมนัดพบ แล้วชาวอิสราเอลทั้งหมดก็มาชุมนุมกันและยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  6โมเสสจึงพูดว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ท่านกระทำเช่นนี้ เพื่อท่านจะได้แลเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์"  7โมเสสบอกอาโรนว่า "จงไปที่พระแท่นบูชาและถวายเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปและถวายเครื่องเผาบูชาของท่านเพื่อขออภัยบาปสำหรับท่านและครอบครัวb แล้วจงถวายเครื่องบูชาของประชาชน เพื่อขออภัยบาปของเขาดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา"

        8อาโรนจึงไปที่พระแท่นบูชา ฆ่าลูกโคเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปของตน          9บรรดาบุตรของอาโรนนำเลือดมาให้อาโรนจุ่มนิ้วมือใช้เลือดทาที่เชิงงอนของพระแท่นบูชา แล้วเทเลือดบนฐานพระแท่นบูชา  10เผาไขมัน ไตทั้งสอง และก้อนไขมันที่อยู่รอบตับของสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปบนพระแท่นบูชา ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส  11ส่วนเนื้อและหนังของสัตว์นำไปเผานอกค่าย

        12อาโรนc ฆ่าสัตว์ที่จะใช้เป็นเครื่องเผาบูชา บรรดาบุตรของอาโรนส่งเลือดมาให้เขาเทรอบพระแท่นบูชา  13บรรดาบุตรยังส่งหัวและส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ ให้อาโรนเผาบนพระแท่น  14อาโรนล้างเครื่องในและขาของสัตว์ นำไปเผาพร้อมกับเครื่องเผาบูชาบนพระแท่น

        15หลังจากนั้นอาโรนก็นำเครื่องบูชาของประชาชนมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขานำแพะที่จะใช้เพื่อเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปของประชาชนมาฆ่าและถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปเช่นเดียวกับที่ได้ทำก่อน  16เขานำเครื่องเผาบูชามาถวายตามข้อกำหนดของพิธี  17ถวายธัญบูชา นำแป้งหนึ่งกำมือมาเผาบนพระแท่นบูชา นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจำวันตอนเช้า

        18เขาฆ่าโคเพศผู้และแกะเพศผู้ที่ใช้เป็นศานติบูชาสำหรับประชาชน บรรดาบุตรของอาโรนส่งเลือดมาให้เขาเทรอบพระแท่นบูชา  19นำไขมันของโคและแกะ หาง ไขมันที่หุ้มเครื่องใน ไต และก้อนไขมันที่ติดกับตับ  20วางdบนส่วนอกของสัตว์ ให้อาโรนเผาบนพระแท่นบูชา  21อาโรนยื่นถวายส่วนอกและขาข้างขวาของสัตว์ตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ทรงบัญชาแก่โมเสส

        22เมื่ออาโรนถวายเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป ถวายเครื่องเผาบูชา และศานติบูชาเสร็จแล้ว เขายกมือทั้งสองขึ้นปกเหนือประชาชน อวยพรให้ แล้วจึงลงมา  23และเข้าไปในกระโจมนัดพบพร้อมกับโมเสส เมื่อเขาทั้งสองออกมาก็อวยพรให้ประชาชน พระสิริ  รุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำแดงแก่ประชากรทั้งปวง  24ทันใดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเปลวเพลิงลงมาเผาเครื่องเผาบูชาและไขมันบนพระแท่นบูชาจนหมด เมื่อประชากรเห็นดังนี้ ก็โห่ร้องแสดงความยินดี กราบนมัสการศีรษะจรดพื้น


9 a บรรดาสมณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่โดยถวายบูชาบนพระแท่น เพราะนี่ถือเป็นหน้าที่สำคัญของเขา (ดู 1:5 เชิงอรรถ d) และมีชุมชนอิสราเอลทั้งหมดอยู่ร่วมพิธีด้วย แม้ว่าจุดประสงค์ของบทนี้จะเหมือนกับจุดประสงค์ของบทที่ 1-7 อยู่บ้าง (พิธีการถวายบูชา) แต่ศัพท์ที่ใช้ไม่เหมือนกัน และดูเหมือนจะยังไม่พัฒนามากนัก อีกทั้งกำหนดเครื่องบูชาไม่เหมือนกับที่กำหนดไว้ในบทที่ 4 บทนี้จึงน่าจะเป็นข้อเขียนโบราณที่สุดของตำนานสงฆ์  และอาจเป็นเรื่องราวต่อจาก อพย 40 ก็ได้ พระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าปกคลุมสักการสถานฉันใด (อพย 40:34) พระสิริรุ่งโรจน์นี้ก็ดูจะแสดงว่าทรงพอพระทัยรับเครื่องบูชาแรกนี้ฉันนั้น (ลนต 9:23)

b "ครอบครัว" ตามต้นฉบับภาษากรีก ส่วนต้นฉบับภาษีฮีบรูว่า "ประชาชน"

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เขา"

d "วาง" ในภาษาฮีบรูเป็นพหูพจน์ หมายถึง "บุตรของอาโรน" แต่บางคนคิดว่าน่าจะเป็นเอกพจน์ หมายถึง อาโรน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย