Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พิธีอภิเษกสมณะa

8  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

        2"จงเรียกอาโรนและบรรดาบุตรออกมา พร้อมกับนำอาภรณ์สมณะ น้ำมันเจิม โคเพศผู้สำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป แกะเพศผู้สองตัว และขนมปังไร้เชื้อหนึ่งกระบุง  3แล้วจงเรียกชุมชนอิสราเอลทุกคนมารวมกันที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ"

        4โมเสสจัดการทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา ชุมชนอิสราเอลมาพร้อมกันที่กระโจมนัดพบ  5โมเสสบอกเขาทั้งหลายให้ทำสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

        6โมเสสจึงเรียกอาโรนและบรรดาบุตรออกมา สั่งให้อาบน้ำชำระกาย

        7แล้วโมเสสสวมเสื้อยาวชั้นในให้อาโรน คาดผ้าคาดเอว สวมเสื้อคลุม และเสื้อเอโฟดให้เขา ผูกสายรัดของเสื้อเอโฟดรอบเอว ให้ติดกับตัว  8สวมเครื่องประดับอก ใส่ลูกเต๋าอุริมและธุมมิมไว้ด้วย  9แล้วจึงโพกผ้าบนศีรษะของเขา ทางด้านหน้ามีแถบทองคำคาดไว้ แถบทองคำนี้เป็นเครื่องหมายของการเจิมถวาย ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระบัญชาแก่โมเสส      10แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิม เจิมกระโจมที่ประทับและทุกสิ่งที่อยู่ภายใน เพื่อมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  11เขาประพรมน้ำมันพระแท่นบูชาเจ็ดครั้ง เจิมพระแท่นบูชาและเครื่องใช้ทุกชิ้น เจิมอ่างและฐานรองรับ เพื่อมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  12แล้วเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของ  อาโรน เจิมอาโรนเพื่อมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  

        13หลังจากนั้นโมเสสเรียกบรรดาบุตรของอาโรนเข้ามา สวมเสื้อยาวชั้นในให้ คาดผ้าคาดเอว ผูกผ้าโพกศีรษะ ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้

        14โมเสสสั่งให้นำโคเพศผู้ที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาปมาข้างหน้า  อาโรนและบรรดาบุตรวางมือบนหัวของโคตัวนั้น  15โมเสสฆ่าโค แล้วเทเลือดที่เหลือบนฐานของพระแท่นบูชา เป็นการมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับใช้ในพิธีขออภัยบาป นำเลือดมาส่วนหนึ่ง จุ่มนิ้วมือในเลือด ใช้เลือดทาเชิงงอนที่มุมพระแท่น เพื่อชำระให้ศักดิ์สิทธิ์  16นำไขมันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องใน ก้อนไขมันที่หุ้มตับ ไตทั้งสองข้างพร้อมกับไขมัน ไปเผาบนพระแท่นบูชา  17ส่วนหนังโค เนื้อและมูลของมัน เขานำไปเผาที่นอกค่าย ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่โมเสส  18ต่อจากนั้น โมเสสสั่งให้จูงแกะเพศผู้สำหรับเผาเป็นเครื่องบูชาเข้ามา อาโรนและบุตรวางมือบนหัวแกะ  19โมเสสฆ่าแกะประพรมเลือดรอบพระแท่นบูชา  20ชำแหละแกะออกเป็นท่อน ๆ แล้วเผาพร้อมกับหัวและไขมัน  21ใช้น้ำล้างเครื่องในและขาหลัง แล้วเผาส่วนที่เหลือเหล่านี้บนพระแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส

        22แล้วโมเสสสั่งให้จูงแกะเพศผู้อีกตัวหนึ่งเข้ามา เป็นแกะที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาในพิธีแต่งตั้งสมณะ อาโรนและบรรดาบุตรวางมือบนหัวของมัน  23โมเสสฆ่าแกะ ใช้เลือดส่วนหนึ่งทาติ่งหูขวาของอาโรน ทาหัวแม่มือขวา และหัวแม่เท้าขวาด้วย  24โมเสสเรียกบรรดาบุตรของอาโรนเข้ามา แล้วใช้เลือดนั้นทาติ่งหูขวา หัวแม่มือขวา และหัวแม่เท้าขวาของเขาเหล่านั้น แล้วจึงเทเลือดที่เหลือรอบพระแท่นบูชา  25เขานำไขมันหางและไขมันที่หุ้มเครื่องใน ก้อนไขมันที่ติดกับตับไตทั้งสองข้างและไขมัน และขาข้างขวาของมัน  26จากกระบุงใส่ขนมปังไร้เชื้อที่วางอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาวางขนมปังไร้เชื้อ ขนมปังทาน้ำมัน และขนมปังแผ่นบางอย่างละหนึ่งชิ้น บนไขมันและขาขวาของแกะนั้น  27แล้วนำของทั้งหมดนี้ใส่ในมือของอาโรนและบรรดาบุตร สั่งให้เขาเหล่านั้นยื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  28แล้วโมเสสนำของทั้งหมดนี้จากมือของคนเหล่านั้นมาเผาบนพระแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาในพิธีแต่งตั้งb ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  29ต่อจากนั้นโมเสสจึงนำเนื้อส่วนอกมายื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เนื้อแกะส่วนนี้จากแกะที่ถวายในพิธีแต่งตั้งสมณะเป็นของโมเสส ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้

        30โมเสสเอาน้ำมันเจิม และเลือดซึ่งอยู่บนพระแท่นบูชามาประพรมอาโรนและอาภรณ์ ประพรมบรรดาบุตรและอาภรณ์ เขาเจิมถวายอาโรน บรรดาบุตรและอาภรณ์ของทุกคนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยวิธีนี้

        31โมเสสกล่าวแก่อาโรนและบรรดาบุตรว่า "จงนำเนื้อไปปรุงอาหารที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ และกินที่นั่น พร้อมกับขนมปังในกระบุงซึ่งถวายในพิธีแต่งตั้งสมณะ  ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้า ‘ให้อาโรนและบรรดาบุตรกิน'  32เนื้อและขนมปังที่เหลือจงเผาให้หมด  33ตลอดเวลาเจ็ดวันท่านจะออกไปจากทางเข้ากระโจมนัดพบไม่ได้จนกว่าพิธีแต่งตั้งสมณะจะเสร็จสิ้นลง เพราะพิธีแต่งตั้งใช้เวลาเจ็ดวัน  34องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราให้ทำพิธีอย่างที่เราได้ทำในวันนี้เพื่อขออภัยบาปของท่านทั้งหลาย  35ท่านต้องอยู่ที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ ปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน มิฉะนั้น ท่านจะต้องตายc เพราะข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาเช่นนี้"  36ดังนั้นอาโรนและบรรดาบุตรจึงปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ


8 a พิธีการแต่งตั้งมหาสมณะ ถูกบรรยายในที่นี้เป็นพิธีแต่งตั้งอาโรนและบรรดาบุตรเป็นสมณะ พิธีนี้ประกอบด้วยการรับอาภรณ์และการเจิม (ข้อ 7-13) ตามด้วยการถวายบูชาเพื่อขออภัยบาป การถวายบูชานี้จำเป็นเพื่ออภิเษกพระแท่นบูชา (ข้อ 14-17) แล้วจึงมีการถวายเครื่องเผาบูชา (ข้อ 18-22) และในที่สุดมีการถวายบูชาเพื่อแต่งตั้งสมณะ (ข้อ 22-35) แล้วสมณะจะเข้ารับหน้าที่ในบทที่ 9 แต่เดิมพิธีเจิมสงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ในสมัยพระวิหารหลังที่สองก็นำมาใช้ในพิธีแต่งตั้งสมณะ (ดู อพย 30:22 เชิงอรรถ d) ในสมัยโบราณ ไม่มีพิธีเจิมตั้งสมณะเป็นพิธีโดยเฉพาะ และถือกันว่าสมณะได้รับการแต่งตั้งเมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์

b "พิธีแต่งตั้ง" แปลตามตัวอักษรว่า "การใส่ (มือ) ให้เต็ม" (ดู ข้อ 33 และ อพย 28:41 เชิงอรรถ j)

c การละเมิดกฎพิธีข้อใดก็ตามถือเป็นความผิดหนักทั้งสิ้น (ดู 10:1ฯ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย