Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กรณีที่ต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาป

5  1"ถ้าผู้ใดถูกเรียกa ให้มาเป็นพยานโดยสาบานเป็นทางการb แต่ไม่ให้การสิ่งที่ตนได้เห็นหรือได้รู้ ผู้นั้นย่อมมีความผิด จะต้องรับโทษจากการกระทำนั้น"  

        2"ถ้าผู้ใดแตะต้องสิ่งที่มีมลทินโดยไม่รู้ตัวc เช่น สัตว์มีมลทินที่ตายแล้วทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เลื้อยคลาน ผู้นั้นย่อมมีมลทินและมีความผิด"

        3"ถ้าผู้ใดแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามโดยไม่มีเจตนา เมื่อเขารู้ตัวว่าได้กระทำเช่นนั้น ผู้นั้นย่อมมีมลทินและมีความผิด"

        4"ถ้าผู้ใดไม่ใช้ความคิดและสาบานง่าย ๆ ดังที่คนทั่วไปมักสาบาน ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะดีหรือชั่ว เมื่อเขารู้ตัว ผู้นั้นย่อมมีมลทินและมีความผิด"

        5"ถ้าผู้ใดทำผิดในกรณีเช่นนี้ ผู้นั้นจะต้องสารภาพd บาปที่เขาได้ทำ  6เขาจะนำแกะหรือแพะตัวเมียมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับเขา และเขาจะได้รับการอภัยบาป"


5 a "เรียก" ในสมัยโบราณศาลอาจประกาศเรียกพยานให้มาให้การทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าพยานนั้นเป็นใคร เป็นการประกาศว่า ผู้รู้เห็นเหตุการณ์และไม่มาให้การก็จะถูกสาปแช่ง จึงถือว่ามีความผิดด้วย

b หลังจากเรียกพยานมาให้การแล้ว ผู้พิพากษาจะประกาศคำสาปแช่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีผล ถ้าพยานโกหกหรือไม่ยอมให้การ

c การสัมผัสกับสิ่งที่มีมลทิน ทำให้ผู้สัมผัสมีมลทินด้วย ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ แต่จะมีความผิดเมื่อเขารู้ตัวเท่านั้น

d เป็นการสารภาพอย่างเป็นทางการต่อหน้าสาธารณะ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย