Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เครื่องเผาบูชาb

1  1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกโมเสสและทรงบัญชาจากกระโจมนัดพบ  2ให้ไปบอกชาวอิสราเอลว่า "เมื่อผู้ใดนำของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะถวายสัตว์จากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะก็ได้"

        3ถ้านำโคไปถวายเป็นเครื่องเผาบูชา ต้องเป็นโคเพศผู้ที่สมประกอบไม่พิการ เขาจะจูงโคนั้นไปที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ เพื่อถวายให้เป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  4เขาจะวางมือข้างหนึ่งบนหัวของสัตว์ที่จะเผาถวาย เพื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับเครื่องบูชาที่ใช้ในพิธีขออภัยบาปc  5แล้วเขาจะฆ่าd โคที่นั่นเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาสมณะผู้สืบเชื้อสายจากอาโรนจะนำเลือดโคขึ้นไปถวายพระเจ้าe และประพรมเลือดนั้นรอบพระแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงทางเข้ากระโจมนัดพบ  6ผู้นำสัตว์มาถวายจะถลกหนังสัตว์นั้นออก แบ่งตัวสัตว์เป็นท่อน  7บรรดาสมณะผู้สืบเชื้อสายจากอาโรนf จะจุดไฟที่พระแท่นบูชา แล้วเรียงฟืนบนไฟ  8บรรดาสมณะผู้สืบเชื้อสายจากอาโรนจะนำชิ้นส่วนของสัตว์ รวมทั้งท่อนหัวและไขมันมาวางไว้บนฟืนบนไฟบนพระแท่น  9ผู้นำสัตว์มาถวาย จะนำน้ำมาล้างเครื่องในและขาของสัตว์ และสมณะองค์หนึ่งจะเผาชิ้นส่วนทั้งหมดนี้บนพระแท่น นี่คือเครื่องเผาบูชา ที่ใช้ไฟเผาg มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า

        10"ถ้าผู้ใดนำแกะหรือแพะมาถวาย จะต้องเป็นแกะหรือแพะตัวผู้ที่สมประกอบไม่พิการ  11เขาจะฆ่าแกะหรือแพะนั้นทางด้านเหนือของพระแท่นบูชา เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาสมณะผู้สืบเชื้อสายจากอาโรนจะประพรมเลือดของสัตว์นั้นรอบพระแท่นบูชา  12ผู้นำสัตว์มาถวายจะแบ่งตัวสัตว์เป็นท่อน ๆ และสมณะองค์หนึ่งจะนำชิ้นส่วนของสัตว์ รวมทั้งท่อนหัวและไขมันมาวางไว้บนฟืนบนไฟบนพระแท่น  13ผู้นำสัตว์มาถวายจะนำน้ำล้างเครื่องในและขาของสัตว์ แล้วสมณะจะเผาชิ้นส่วนทั้งหมดนี้บนพระแท่น นี่คือเครื่องเผาบูชา ที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า"

        14"ถ้าผู้ใดนำนกมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบก็ได้  15สมณะองค์หนึ่งจะนำนกมาที่พระแท่น เขาจะบิดคอนกเอาหัวของมันเผาบนพระแท่น ทำให้เลือดไหลลงที่ข้างพระแท่น  16เขาจะตัดกระเพาะข้าวของนกและสิ่งที่อยู่ภายในออก แล้วโยนทิ้งบนกองขี้เถ้าทางตะวันออกของพระแท่น  17เขาจะผ่านกออกเป็นสองซีก ให้ปีกอยู่ข้างละซีก โดยไม่ผ่าให้ขาดจากกัน แล้วนำไปเผาบนฟืนบนไฟบนพระแท่น นี่คือเครื่องเผาบูชา ที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า"


b เครื่องเผาบูชา (burnt offering) หมายถึง เครื่องบูชาที่ถูกเผาทั้งหมด ผู้ถวายวางมือเหนือหัวของสัตว์ที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชา (ข้อ 4) เป็นการยืนยันอย่างสง่าว่าเครื่องบูชาซึ่งนำไปให้สมณะถวายแด่พระเจ้านั้นเป็นการถวายชีวิตของตนเอง ข้อความในหนังสือปัญจบรรพ ทั้งที่เป็นเรื่องเล่าและกฎเกณฑ์ของพิธีกล่าวว่าพิธีถวายเครื่องเผาบูชานี้มีต้นกำเนิดในช่วงเวลาเดินทางในถิ่นทุรกันดาร (อพย 18:12; กดว 7:12) และอาจย้อนไปถึงยุคบรรพบุรุษด้วยซ้ำ (ปฐก 8:20; 22:9-10) โดยแท้จริงแล้วเราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในยุคของผู้วินิจฉัยเท่านั้น (ดู วนฉ 6:26; 11:31; 13:15-20) การถวายเครื่องเผาบูชาดูเหมือนได้รับอิทธิพลจากพิธีของชาวคานาอัน (ดู 1 พกษ 18 เครื่องเผาบูชาของประกาศกของพระบาอัลมีความคล้ายคลึงกับเครื่องเผาบูชาของประกาศกเอลียาห์มาก) และไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ชาวอิสราเอลเผ่าต่าง ๆ จะตั้งหลักแหล่งในแผ่นดิน    คานาอัน ลนต สอนว่าการถวายเครื่องเผาบูชามีจุดประสงค์เพื่อชดเชยบาป แต่ในสมัยโบราณมีความหมายเป็นการถวายบูชาเพื่อขอบพระคุณมากกว่า (ดู 1 ซมอ 6:14; 10:8; 2 ซมอ 6:17) หรือเป็นเครื่องบูชาเพื่อขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า (1 ซมอ 7:9; 13:9; 1 พกษ 3:4)

c พิธีขออภัยบาปเป็นการถวายเครื่องบูชาของผู้ละเมิดพันธสัญญาทำผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะรับความโปรดปรานของพระองค์กลับคืนมา สัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชา (kipper) ถือว่าเป็นค่าไถ่ (kopher ดู อพย 30:12) ในการถวายเครื่องบูชาขออภัยบาป พิธีใช้เลือดประพรมเป็นพิธีสำคัญ (17:11 ดู 4:1 เชิงอรรถ a, 12 เชิงอรรถ c) พิธีนี้ปฏิบัติกันในศาสนาของชาวอัสซีเรีย บาบิโลนและชาวคานาอัน และพิธีขออภัยบาปก็มีบันทึกไว้เป็นหลักสำคัญของธรรมบัญญัติของอิสราเอล ในพันธสัญญาใหม่ พิธีขออภัยบาปไม่นับเป็นการจ่ายค่าไถ่หรือเป็นการ   ชดใช้ความเสียหาย แต่เป็นการที่พระเจ้าประทานชีวิตของพระองค์แก่มนุษย์ทั้งมวล (รม 3:25-26)

d อสค 44:11 มอบหน้าที่ฆ่าสัตว์นี้ให้แก่ชนเลวีเท่านั้น หน้าที่ของสมณะเริ่มเพียงเมื่อเลือดของสัตว์มาสัมผัสกับพระแท่นเท่านั้น นี่เป็นกฎทั่วไปสำหรับการถวายบูชาทุกชนิด คือสมณะเท่านั้นเข้าใกล้พระแท่นบูชาได้ (ดู กดว 18:7)

e ชาวอิสราเอลคิดว่าเลือดเป็นที่ตั้งของชีวิต (ปฐก 9:4; ดู ฉธบ 12:16,23; สดด 30:9) ดังนั้น เลือดจึงมีคุณค่าในพิธีขออภัยบาป (ดู ลนต 17:11) และมีส่วนสำคัญที่สุดในพิธีบูชาและพิธีพันธสัญญา (อพย 24:8) ความคิดนี้เป็นเอกลักษณ์ของการถวายบูชาของชาวอิสราเอลที่แตกต่างจากชาวคานาอัน ตามประเพณีโบราณ การฆ่าสัตว์ทุกชนิดนับว่าเป็นพิธีกรรมที่จะต้องทำที่พระแท่นบูชา (1 ซมอ 14:32-35) และตาม ลนต 17:3ฯ ต้องทำในสักการสถาน (ดู ลนต 17:4 เชิงอรรถ b)

f "ผู้สืบเชื้อสายจากอาโรน" แปลตามฉบับแปลโบราณ และดู ข้อ 8 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "บุตรของอาโรน สมณะ"

g การใช้ไฟเผาเครื่องบูชา ไม่จำเป็นจะต้องเผาสัตว์ที่นำมาถวายทั้งหมด แต่ยังหมายถึงส่วนใด ๆ ก็ได้ที่เผาถวาย แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า การถวายสัตว์เช่นนี้ไม่หมายความว่าเป็นอาหารถวายแด่พระเจ้า และผู้ถวายมาร่วมกินกับพระองค์ (ดู ฉธบ 18:1 เชิงอรรถ b) แต่เปรียบได้กับการเผากำยานที่ลอยขึ้นไปมี "กลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัย" (ดู อพย 29:18 เชิงอรรถ d)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย