Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาa

17  1เมื่ออับรามอายุเก้าสิบเก้าปี องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่เขา ตรัสว่า "เราคือพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ"b จงดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของเรา และเป็นคนดีพร้อมเถิด  2เราจะทำพันธสัญญากับท่าน จะให้ท่านมีลูกหลานจำนวนมากยิ่ง ๆ ขึ้น"   3อับรามจึงกราบลงกับพื้นดิน

        4พระเจ้าตรัสกับเขาว่า "นี่คือพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับท่าน ท่านจะเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมาก  5ท่านจะไม่ชื่อว่าอับรามอีกแล้ว ท่านจะมีชื่อใหม่ว่าอับราฮัมc เพราะเราจะทำให้ท่านเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมาก  6เราจะทำให้ท่านมีลูกหลานจำนวนมากยิ่ง ๆ ขึ้น จะให้ท่านเป็นชนหลายชาติ และกษัตริย์หลายองค์จะเกิดจากท่าน  7เราจะรักษาพันธสัญญาของเราไว้กับท่าน และกับลูกหลานของท่านที่จะตามมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  เป็นพันธสัญญาที่คงอยู่ตลอดไป เราจะเป็นพระเจ้าของท่าน และเป็นพระเจ้าของลูกหลานของท่านที่จะตามมา  8เราจะให้แผ่นดินที่ท่านอาศัยอยู่อย่างคนแปลกหน้าถิ่นนี้คือแผ่นดินคานาอันทั้งหมดแก่ท่านและแก่ลูกหลานที่จะตามมาภายหลังท่านเป็นกรรมสิทธิ์ตลอดไป และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย"

        9พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า "ท่านและลูกหลานของท่านที่จะตามมาทุกรุ่นจะต้องรักษาพันธสัญญาของเราไว้  10นี่คือพันธสัญญาของเรา ซึ่งท่านจะต้องรักษาไว้คือพันธสัญญากับท่านและกับลูกหลานของท่านที่จะตามมาภายหลัง ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้า   สุหนัตd  11ท่านจะต้องขริบหนังหุ้มปลายองคชาต เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับท่าน  12เมื่อมีอายุแปดวัน เด็กชายทุกคน ทุกรุ่น รวมทั้งลูกทาสที่เกิดในบ้าน และทาสที่ซื้อมาจากคนต่างด้าวที่ไม่ใช่เชื้อสายของท่าน จะต้องเข้าสุหนัต  13ทุกคนต้องเข้าสุหนัตไม่ว่าจะเกิดในบ้านหรือซื้อมา ดังนั้น พันธสัญญาของเราจะมีเครื่องหมายติดกายของท่าน เป็นพันธสัญญาที่คงอยู่ตลอดไป  14ผู้ชายที่ไม่ได้เข้าสุหนัตคือไม่ได้ขริบหนังหุ้มปลายองคชาต จะถูกตัดออกจากชนชาติของตน เพราะเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา"

        15พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า "ส่วนนางซาราย ภรรยาของท่านนั้น ท่านอย่าเรียกนางว่าซารายอีก แต่จงเรียกว่าซาราห์e  16เราจะอวยพรนาง เราจะให้นางมีบุตรแก่ท่านด้วย เราจะอวยพรนางและนางจะเป็นมารดาของชนหลายชาติ กษัตริย์ของชนหลายชาติจะมาจากนาง"  17อับราฮัมกราบลงกับพื้นดิน หัวเราะf คิดในใจว่า "ชายชราอายุหนึ่งร้อยปีจะมีบุตรได้หรือ นางซาราห์อายุเก้าสิบปีแล้วจะคลอดบุตรได้หรือ"  18อับราฮัมทูลพระเจ้าว่า "ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์เถิด"  19พระเจ้าตรัสว่า "ไม่ใช่ แต่นางซาราห์ ภรรยาของท่านจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่าน และท่านจะตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค เราจะรักษาพันธสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับเขาและกับลูกหลานของเขาที่จะตามเขามา เป็นพันธสัญญาที่คงอยู่ตลอดไปg  20สำหรับอิชมาเอลนั้น เราฟังท่านแล้ว เราจะอวยพรเขา จะทำให้เขามีลูกหลานมาก เราจะทวีจำนวนเขายิ่ง ๆ ขึ้น เขาจะเป็นบิดาของเจ้าชายสิบสององค์ เราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่  21เราจะรักษาพันธสัญญาไว้กับอิสอัค นางซาราห์จะคลอดอิสอัคให้แก่ท่านในปีหน้า เวลาเดียวกันนี้"  22เมื่อพระเจ้าตรัสกับ   อับราฮัมแล้ว ก็เสด็จจากเขาไป

        23ในวันเดียวกันนั้น อับราฮัมจัดให้อิชมาเอลบุตรของตน และทาสทุกคนที่เกิดในบ้านหรือที่ซื้อมา คือชายทุกคนในบ้านของอับราฮัม เข้าสุหนัตขริบหนังหุ้มปลายองคชาต ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชา  24อับราฮัมอายุเก้าสิบเก้าปีเมื่อเข้าสุหนัต  25และอิชมาเอลบุตรชายอายุสิบสามปี  26อับราฮัมและอิชมาเอล บุตรของเขา เข้าสุหนัตในวันเดียวกันทั้งสองคน  27ผู้ชายทุกคนในบ้านทั้งที่เกิดในบ้านและที่ซื้อมาจากคนต่างชาติ  ได้เข้าสุหนัตพร้อมกับเขาด้วย


17 a บทที่ 17 นี้ เล่าเรื่องพันธสัญญาระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับอับราฮัมอีกครั้งหนึ่งตามตำนานสงฆ์ พันธสัญญานี้รับรองพระสัญญาเดียวกันกับที่เราพบในตำนานยาห์วิสต์ในบทที่ 15 แต่ครั้งนี้มีการเรียกร้องให้มนุษย์มีความประพฤติดีบริบูรณ์ (ข้อ 1) มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า (ข้อ 7 และ 19) และกำหนดให้ทำพิธีภายนอก คือ เข้า    สุหนัต จงเปรียบเทียบบทนี้กับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับโนอาห์ ซึ่งมาจากตำนานเดียวกัน (บทที่ 9:9 เชิงอรรถ d)

b "พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ" ภาษาฮีบรู "เอล ชัดดาย" เป็นพระนามเก่าแก่ของพระเจ้าที่บรรดาบรรพบุรุษเคยใช้  (28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25) ตำนานสงฆ์และหนังสือโยบเท่านั้นยังรักษาพระนามนี้ไว้ (ดู อพย 6:3) เราไม่รู้แน่ว่า "เอล ชัดดาย" มีความหมายว่าอย่างไร มักจะแปลกันว่า "พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ" บางคนเสนอให้แปลว่า "พระเจ้าแห่งภูเขา" โดยอ้างรากศัพท์จากภาษาอัคเคเดียนว่า shadu แต่บางทีอาจจะต้องแปลว่า "พระเจ้าแห่งทุ่งโล่ง" จากคำภาษาฮีบรูว่า sadeh ดูเหมือนว่าบรรดาบรรพบุรุษได้นำพระนามนี้มาจากเมโสโปเตเมียตอนบน

c สำหรับคนโบราณ ชื่อไม่เพียงแต่ชี้ตัวบุคคล แต่ยังเป็นการทำให้เขาเป็นอย่างที่เป็น การเปลี่ยนชื่อจึงหมายถึงการเปลี่ยนชะตากรรมของเขาด้วย (ดู ข้อ 15 และ 35,10) อับรามและอับราฮัมดูเหมือนจะเป็นวิธีอ่านสองรูปแบบของคำเดียวกัน หมายความว่า "เขายิ่งใหญ่เพราะบิดาของเขา" หรือ "เขามีเชื้อสายของชนชั้นสูง" อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ "อับราฮัม" ได้รับการอธิบายความหมายแบบชาวบ้านจากคำว่า ab กับ hamon "บิดาของชนจำนวนมาก"

d การเข้าสุหนัตแต่เดิมเป็นพิธีเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีสมรสและเข้าเป็นสมาชิกของเผ่า (34:14; อพย 4:24-26; ลนต 19:23) ในที่นี้พิธีสุหนัตเป็น "เครื่องหมาย" เหมือนกับรุ้งใน ปฐก 9:16-17 เพื่อเตือนพระเจ้าให้ทรงระลึกถึงพันธสัญญา และเตือนมนุษย์ให้ระลึกถึงข้อบังคับที่มาจากการเป็นสมาชิกของประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร กระนั้นก็ดี ในตัวบทของธรรมบัญญัติเราพบข้อความที่พาดพิงถึงคำสั่งนี้เพียงสองครั้งเท่านั้น (อพย 12:44; ลนต 12:3; ดู ยชว 5:2-8) ชาวยิวให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่พิธีสุหนัตนี้เพียงแค่ในสมัยเนรเทศและสมัยต่อมาเท่านั้น (ดู 1 มคบ 1:63; 2 มคบ 6:10) เปาโลอธิบายว่าพิธีสุหนัตเป็น "เครื่องหมายรับรองความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อ" (รม 4:11) เกี่ยวกับ "การเข้าสุหนัตทางใจ" ดู ยรม 4:4 เชิงอรรถ a

e ซาราห์และซารายเป็นวิธีอ่านสองรูปแบบของชื่อเดียวกัน ซึ่งหมายถึง "เจ้าหญิง" ดังนั้นนางซาราห์จะเป็นมารดาของบรรดากษัตริย์ (ข้อ 16)

f เรื่องการหัวเราะของอับราฮัมจะสะท้อนอีกในเรื่องการหัวเราะของนางซาราห์ (18:12) และของอิชมาเอล (21:9 ดู 21:6) แต่ละครั้งเป็นการกล่าวพาดพิงถึงชื่ออิสอัค ที่เป็นคำย่อของคำว่า ytzhq-el ซึ่งหมายความว่า "ขอพระเจ้าทรงพระสรวล ขอพระเจ้าทรงพระทัยดี" หรือ "พระเจ้าทรงพระสรวล พระเจ้าทรงพระทัยดี" การที่อับราฮัมหัวเราะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เชื่อ แต่เป็นการแสดงความประหลาดใจต่อข่าวพิเศษนี้ การที่อับราฮัมกล่าวถึงอิชมาเอล ซึ่งอับราฮัมคิดว่าจะต้องเป็นทายาทตามพระสัญญาเป็นการเรียกร้องทางอ้อมให้พระเจ้าทรงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะทรงปฏิบัติตามพระสัญญา

g ต้นฉบับภาษากรีกเสริม "ว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และพระเจ้าของลูกหลาน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย