การเกิดของอิชมาเอลa

16  1ซาราย ภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้เขา นางมีทาสหญิงชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮาการ์  2นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า "นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่โปรดให้ฉันมีบุตร จงไปร่วมหลับนอนกับทาสหญิงของฉันเถิด บางทีนางจะเกิดบุตรให้ฉันได้"b อับรามก็ฟังคำแนะนำของนาง

        3เมื่ออับรามอยู่ในแผ่นดินคานาอันได้สิบปีแล้ว นางซารายยกนางฮาการ์ทาสหญิงชาวอียิปต์ของตนให้เป็นภรรยาของอับรามสามี  4อับรามได้ร่วมหลับนอนกับนางฮาการ์ นางก็ตั้งครรภ์ เมื่อนางฮาการ์รู้ว่าตนตั้งครรภ์แล้ว นางก็หยิ่งผยองและดูหมิ่นนายหญิงของตน  5นางซารายจึงบ่นกับอับรามว่า "เป็นความผิดของท่านที่นางดูหมิ่นฉัน ฉันให้ทาสหญิงคนนี้ไว้ในอ้อมอกของท่าน แต่เมื่อเขารู้ว่าเขาตั้งครรภ์แล้ว เขาก็ดูหมิ่นเหยียดหยามฉัน ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินเราทั้งสองเถิดว่า ใครผิดใครถูก"  6อับรามตอบนางซารายว่า "ทาสหญิงอยู่ใต้อำนาจของท่าน จงกระทำกับนางตามที่ท่านเห็นสมควรเถิด" นางซารายจึงข่มเหงนางฮาการ์จนนางต้องหนีไป

        7ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าc พบนางฮาการ์ในถิ่นทุรกันดารใกล้ตาน้ำข้างทางไปเมืองชูร์  8จึงถามว่า "ฮาการ์ทาสหญิงของนางซารายเอ๋ย ท่านมาจากไหน และจะไปไหน"  นางตอบว่า "ข้าพเจ้ากำลังหนีให้พ้นจากนางซาราย นายหญิงของข้าพเจ้า"  9ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงสั่งว่า "จงกลับไปหานายหญิงของท่าน และยอมอยู่ในอำนาจของนางเถิด"  10ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวอีกว่า "เราจะให้ลูกหลานของท่านทวีจำนวนขึ้นมากมายจนนับไม่ถ้วน"  11ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังเสริมอีกว่า

        "นี่แน่ะ  ท่านตั้งครรภ์แล้วจะคลอดบุตรชาย และจะตั้งชื่อเขาว่าอิชมาเอล เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังd เสียงร้องทุกข์ของท่าน

        12เขาจะเป็นเสมือนลาป่า  มือของเขาจะต่อสู้กับคนทั้งปวง และมือของคนทั้งปวงจะต่อสู้กับเขา  เขาจะอยู่ เผชิญหน้ากับพี่น้องทุกคน"e

        13นางฮาการ์จึงถวายพระนามแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ตรัสกับนางว่า "พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงเห็นข้าพเจ้า" เพราะนางกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเห็นพระผู้ทรงเห็นข้าพเจ้าแล้ว"f      14เพราะเหตุนี้ บ่อน้ำนั้นจึงมีชื่อว่า บ่อลาไฮ โรอี ซึ่งแปลว่า "พระผู้ทรงพระชนม์ทรงเห็นข้าพเจ้า" บ่อน้ำนี้ซึ่งอยู่ระหว่างคาเดช และเบเรด

        15นางฮาการ์ให้กำเนิดบุตรชายแก่อับราม อับรามตั้งชื่อบุตรที่นางฮาการ์คลอดนั้นว่า อิชมาเอล  16อับรามมีอายุแปดสิบหกปีเมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่เขา


16 a บทที่ 16 นี้มาจากตำนานยาห์วิสต์ แต่มีข้อความจากตำนานสงฆ์แทรกเข้ามา (ข้อ 1ก,3,15-16)

b ตามกฎหมายของชาวเมโสโปเตเมีย ภรรยาที่เป็นหมันอาจยกทาสหญิงคนหนึ่งของตนให้สามี และยอมรับบุตรที่เกิดมาเป็นบุตรของตนได้ นางราเคล (30:1-6) และเลอาห์ (30:9-13) จะทำเช่นเดียวกัน

c ในตัวบทโบราณที่สุดของพระคัมภีร์ "ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (22:11; อพย 3:2; วนฉ 2:1; ฯลฯ) หรือ "ทูตสวรรค์ของพระเจ้า" (ปฐก 21:17; 31:11; อพย 14:19) ไม่ได้หมายถึงทูตสวรรค์ซึ่งแตกต่างจากพระเจ้า (อพย 23:20) แต่หมายถึงพระเจ้าเองในรูปแบบที่แลเห็นได้ นางฮาการ์กล่าวในข้อ 13 ว่า นางได้เห็นพระเจ้าแสดงว่า "ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ที่นางได้เห็นคือพระเจ้านั่นเอง แต่ในตัวบทสมัยหลัง "ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" หมายถึง ทูตสวรรค์จริง ๆ ผู้ปฏิบัติตามประสงค์ของพระเจ้า (ดู อพย 12:23 เชิงอรรถ j; ทบต 5:4 เชิงอรรถ b; มธ 1:20 เชิงอรรถ g; กจ 7:38 เชิงอรรถ k)

d คำว่า "อิชมาเอล" แปลว่า "ขอพระเจ้าทรงฟัง" หรือ "พระเจ้าทรงฟัง"

e ลูกหลานของอิชมาเอล คือ ชาวอาหรับในทะเลทราย เป็นคนดื้อรั้น เร่ร่อนไปเหมือนลาป่า (ดู โยบ 39:5-8)

f "พระเจ้าผู้ทรงเห็น" ภาษาฮีบรูว่า "เอล โรอี" ต้นฉบับของข้อ 13 นี้อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ต่อมาในภายหลังอิสอัคจะมาอาศัยอยู่ใกล้กับบ่อน้ำบ่อนี้ (24:62; 25:11)