Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเกิดของอิชมาเอลa

16  1ซาราย ภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้เขา นางมีทาสหญิงชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮาการ์  2นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า "นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่โปรดให้ฉันมีบุตร จงไปร่วมหลับนอนกับทาสหญิงของฉันเถิด บางทีนางจะเกิดบุตรให้ฉันได้"b อับรามก็ฟังคำแนะนำของนาง

        3เมื่ออับรามอยู่ในแผ่นดินคานาอันได้สิบปีแล้ว นางซารายยกนางฮาการ์ทาสหญิงชาวอียิปต์ของตนให้เป็นภรรยาของอับรามสามี  4อับรามได้ร่วมหลับนอนกับนางฮาการ์ นางก็ตั้งครรภ์ เมื่อนางฮาการ์รู้ว่าตนตั้งครรภ์แล้ว นางก็หยิ่งผยองและดูหมิ่นนายหญิงของตน  5นางซารายจึงบ่นกับอับรามว่า "เป็นความผิดของท่านที่นางดูหมิ่นฉัน ฉันให้ทาสหญิงคนนี้ไว้ในอ้อมอกของท่าน แต่เมื่อเขารู้ว่าเขาตั้งครรภ์แล้ว เขาก็ดูหมิ่นเหยียดหยามฉัน ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินเราทั้งสองเถิดว่า ใครผิดใครถูก"  6อับรามตอบนางซารายว่า "ทาสหญิงอยู่ใต้อำนาจของท่าน จงกระทำกับนางตามที่ท่านเห็นสมควรเถิด" นางซารายจึงข่มเหงนางฮาการ์จนนางต้องหนีไป

        7ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าc พบนางฮาการ์ในถิ่นทุรกันดารใกล้ตาน้ำข้างทางไปเมืองชูร์  8จึงถามว่า "ฮาการ์ทาสหญิงของนางซารายเอ๋ย ท่านมาจากไหน และจะไปไหน"  นางตอบว่า "ข้าพเจ้ากำลังหนีให้พ้นจากนางซาราย นายหญิงของข้าพเจ้า"  9ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงสั่งว่า "จงกลับไปหานายหญิงของท่าน และยอมอยู่ในอำนาจของนางเถิด"  10ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวอีกว่า "เราจะให้ลูกหลานของท่านทวีจำนวนขึ้นมากมายจนนับไม่ถ้วน"  11ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังเสริมอีกว่า

        "นี่แน่ะ  ท่านตั้งครรภ์แล้วจะคลอดบุตรชาย และจะตั้งชื่อเขาว่าอิชมาเอล เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังd เสียงร้องทุกข์ของท่าน

        12เขาจะเป็นเสมือนลาป่า  มือของเขาจะต่อสู้กับคนทั้งปวง และมือของคนทั้งปวงจะต่อสู้กับเขา  เขาจะอยู่ เผชิญหน้ากับพี่น้องทุกคน"e

        13นางฮาการ์จึงถวายพระนามแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ตรัสกับนางว่า "พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงเห็นข้าพเจ้า" เพราะนางกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเห็นพระผู้ทรงเห็นข้าพเจ้าแล้ว"f      14เพราะเหตุนี้ บ่อน้ำนั้นจึงมีชื่อว่า บ่อลาไฮ โรอี ซึ่งแปลว่า "พระผู้ทรงพระชนม์ทรงเห็นข้าพเจ้า" บ่อน้ำนี้ซึ่งอยู่ระหว่างคาเดช และเบเรด

        15นางฮาการ์ให้กำเนิดบุตรชายแก่อับราม อับรามตั้งชื่อบุตรที่นางฮาการ์คลอดนั้นว่า อิชมาเอล  16อับรามมีอายุแปดสิบหกปีเมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่เขา


16 a บทที่ 16 นี้มาจากตำนานยาห์วิสต์ แต่มีข้อความจากตำนานสงฆ์แทรกเข้ามา (ข้อ 1ก,3,15-16)

b ตามกฎหมายของชาวเมโสโปเตเมีย ภรรยาที่เป็นหมันอาจยกทาสหญิงคนหนึ่งของตนให้สามี และยอมรับบุตรที่เกิดมาเป็นบุตรของตนได้ นางราเคล (30:1-6) และเลอาห์ (30:9-13) จะทำเช่นเดียวกัน

c ในตัวบทโบราณที่สุดของพระคัมภีร์ "ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (22:11; อพย 3:2; วนฉ 2:1; ฯลฯ) หรือ "ทูตสวรรค์ของพระเจ้า" (ปฐก 21:17; 31:11; อพย 14:19) ไม่ได้หมายถึงทูตสวรรค์ซึ่งแตกต่างจากพระเจ้า (อพย 23:20) แต่หมายถึงพระเจ้าเองในรูปแบบที่แลเห็นได้ นางฮาการ์กล่าวในข้อ 13 ว่า นางได้เห็นพระเจ้าแสดงว่า "ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ที่นางได้เห็นคือพระเจ้านั่นเอง แต่ในตัวบทสมัยหลัง "ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" หมายถึง ทูตสวรรค์จริง ๆ ผู้ปฏิบัติตามประสงค์ของพระเจ้า (ดู อพย 12:23 เชิงอรรถ j; ทบต 5:4 เชิงอรรถ b; มธ 1:20 เชิงอรรถ g; กจ 7:38 เชิงอรรถ k)

d คำว่า "อิชมาเอล" แปลว่า "ขอพระเจ้าทรงฟัง" หรือ "พระเจ้าทรงฟัง"

e ลูกหลานของอิชมาเอล คือ ชาวอาหรับในทะเลทราย เป็นคนดื้อรั้น เร่ร่อนไปเหมือนลาป่า (ดู โยบ 39:5-8)

f "พระเจ้าผู้ทรงเห็น" ภาษาฮีบรูว่า "เอล โรอี" ต้นฉบับของข้อ 13 นี้อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ต่อมาในภายหลังอิสอัคจะมาอาศัยอยู่ใกล้กับบ่อน้ำบ่อนี้ (24:62; 25:11)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย