Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระสัญญาและพันธสัญญาa

15  1หลังจากนั้น พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาถึงอับรามในนิมิตว่า "อับรามเอ๋ย อย่ากลัวเลย  เราเป็นโล่ป้องกันท่าน  บำเหน็จรางวัลของท่านจะยิ่งใหญ่มาก"

        2แต่อับรามทูลว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่ข้าพเจ้าเล่า ถ้าข้าพเจ้ายังคงไม่มีบุตรเอลีเอเซอร์ ชาวดามัสกัสก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพเจ้าb  3อับรามทูลอีกว่า "พระองค์ไม่ได้ประทานบุตรให้แก่ข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นบ่าวที่เกิดในบ้านของข้าพเจ้าก็จะได้รับมรดก"  4แล้วพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงอับรามอีกว่า "บ่าวผู้นี้จะไม่เป็นผู้รับมรดกของท่าน แต่บุตรชายที่เกิดจากท่านเท่านั้นจะเป็นผู้รับมรดก"  5พระองค์ทรงพาอับรามออกไปข้างนอก แล้วตรัสว่า "จงมองดูท้องฟ้า นับจำนวนดวงดาวเถิด ถ้าท่านนับได้" พระองค์ทรงเสริมว่า "ลูกหลานของท่านจะมีจำนวนมากมายเช่นนี้"  6อับรามเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงนับว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมสำหรับเขาc

        7พระองค์ตรัสกับเขาว่า "เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้พาท่านออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อจะมอบแผ่นดินนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน"  8อับรามทูลตอบว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่า แผ่นดินนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า"  9พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงนำลูกโคตัวเมีย อายุสามปี แพะตัวเมียอายุสามปี และแกะตัวผู้อายุสามปี นกเขาและนกพิราบอย่างละตัว มาให้เรา"  10อับรามก็ไปนำสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดมา ผ่าครึ่งตัววางไว้ตรงกันเป็นสองแถว แต่ไม่ได้ผ่านก  11เมื่อแร้งบินลงมาที่ร่างสัตว์เหล่านี้ อับรามก็ไล่มันไป

        12ขณะที่ดวงอาทิตย์จวนจะตก อับรามก็หลับสนิท ความมืดมิดที่น่ากลัวอย่างยิ่งd มาครอบคลุมเขาไว้  13แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอับรามว่า "จงรู้ไว้เถิดว่า ลูกหลานของท่านจะเป็นคนแปลกถิ่นอยู่ในต่างแดน เขาจะตกเป็นทาสและถูกกดขี่เป็นเวลาสี่ร้อยปี    14แต่เราจะพิพากษาลงโทษชนชาติที่กดขี่เขา หลังจากนั้น เขาจะออกมาจากดินแดนนั้น โดยมีทรัพย์สมบัติมากมาย  15ส่วนท่าน ท่านจะมีชีวิตอย่างผาสุกจนถึงวัยชรา จะไปพบบรรพบุรุษของท่านโดยสงบและถูกฝัง  16เมื่อสี่ชั่วอายุคนผ่านไปแล้ว ลูกหลานของท่านจะกลับมาอยู่ที่นี่อีก เพราะขณะนี้ ความชั่วช้าของชาวอาโมไรต์จะยังไม่ถึงขั้นสูงสุด"e

        17เมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดลงแล้ว ก็มีหม้อไฟที่มีควันพวยพุ่งและคบเพลิงที่ลุกอยู่ลอยผ่านระหว่างกลางสัตว์ที่ผ่าซีกเหล่านั้นf  18ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับรามว่า

        "เรามอบแผ่นดินนี้ให้แก่ลูกหลานของท่าน ตั้งแต่แม่น้ำแห่งอียิปต์ ไปจนถึงแม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรติส  19แผ่นดินของชาวเคไนต์ ชาวเคนัส ชาวขัดโมไนต์  20ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี  21ชาวเรฟาอิม ชาวอาโมไรต์ ชาวคานาอัน ชาวเกอร์กาซี และชาวเยบุส


15 a ข้อความในบทนี้มาจากตำนานยาห์วิสต์ โดยมีข้อความจากตำนานเอโลฮิสต์เริ่มแทรกเข้ามาบ้างแล้ว พระเจ้าทรงทดลองความเชื่อของอับราฮัมโดยทรงชะลอไม่ให้พระสัญญาสำเร็จเป็นความจริง พระองค์จะทรงรื้อฟื้นพระสัญญาและจะทรงกระทำพันธสัญญารับรอง พระสัญญาที่จะประทานแผ่นดินให้มีความสำคัญเป็นอันดับแรก พันธสัญญาใหม่จะเอาพระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษ เมื่อพระองค์ทรงสัญญาจะแสดงพระเมตตาอย่างมั่นคงนี้มาสัมพันธ์กับพระบุคคลและกิจการของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งทำให้พระสัญญาเหล่านั้นเป็นความจริง (ดู กจ 2:39 เชิงอรรถ z; รม 4:13 เชิงอรรถ f)

b ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ข้อความนี้เป็นคำพูดครั้งแรกของอับราม แสดงความไม่แน่ใจต่อพระสัญญา ข้อ 3 ข เป็นข้อความเพิ่มเติมในภายหลัง

c ความเชื่อของอับราฮัมแสดงความไว้วางใจในพระสัญญา ซึ่งเป็นไปไม่ได้ตามประสามนุษย์ พระเจ้าทรงรับว่า การกระทำนี้สมควรได้รับบำเหน็จรางวัล (ดู ฉธบ 24:13; สดด 106:31) จึงทรงนับว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมของอับราฮัม ความชอบธรรม หมายถึง คุณธรรมทุกอย่างและความเชื่อฟังอย่างถ่อมตน ซึ่งทำให้มนุษย์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เปาโลใช้ข้อความนี้พิสูจน์ว่าความชอบธรรมขึ้นอยู่กับความเชื่อ ไม่ได้ขึ้นกับกิจการตามธรรมบัญญัติ แต่เนื่องจากความเชื่อของอับราฮัมเป็นที่มาของกิจการดีของเขา จดหมายของยากอบจึงอ้างถึงข้อความเดียวกันนี้เมื่อประณาม "ความเชื่อที่ตายแล้ว" คือความเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดกิจการดี

d "ความมืดมิดที่น่ากลัว" อาจเป็นข้อความที่เพิ่มเติมเพื่ออธิบายคำ "มืดลง" ในข้อ 17

e ข้อ 13-16 เป็นข้อความจากตำนานเอโลฮิสต์ที่แทรกเข้ามา

f พิธีทำพันธสัญญาในสมัยโบราณ (ยรม 34:18)  คือ การที่คู่สัญญาจะเดินผ่านซากสัตว์ที่ผ่าเป็นสองซีก และขอให้ผู้ที่ละเมิดคำสัญญาตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันคือถูกฆ่า ไฟเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เทียบ พุ่มไม้ลุกเป็นไฟใน อพย 3:2; เสาเพลิงใน อพย 13:21; ควันที่ภูเขาซีนายใน อพย 19:18) ในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวทรงพระดำเนินผ่านซากสัตว์ เพราะพันธสัญญานี้เป็นสัญญาของพระองค์แต่ฝ่ายเดียว เป็นการริเริ่มของพระองค์  (ดู ปฐก 9:9 เชิงอรรถ d) เป็นการสัญญาอย่างสง่าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำโดยทรงสาบาน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย