Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กาอินและอาแบลa

4  1มนุษย์มีเพศสัมพันธ์กับเอวา ภรรยาของตน นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิด    กาอิน เอวาพูดว่า "ดิฉันได้ลูกชายมาเดชะองค์พระผู้เป็นเจ้า"b  2ต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของกาอินชื่ออาแบล อาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ ส่วนกาอินเป็นคนเพาะปลูก  3วันหนึ่ง    กาอินนำผลที่เกิดจากแผ่นดินมาถวายเป็นบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  4ส่วนอาแบลนำแกะที่เกิดจากฝูงรุ่นแรกและไขมันแกะมาถวายด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา  5แต่ไม่พอพระทัยกาอินและเครื่องบูชาของเขาc กาอินโกรธมากหน้าตาบึ้งตึง  6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามกาอินว่า "ท่านโกรธหน้าตาบึ้งตึงทำไม  7ถ้าท่านทำดี ท่านย่อมเงยหน้าขึ้นได้ แต่ถ้าท่านทำไม่ดี บาปกำลังหมอบอยู่ที่ประตู คอยตะครุบตัวท่าน แต่ท่านจะต้องเอาชนะมันให้ได้"d  8กาอินพูดกับอาแบลน้องชายว่า "เราจงไปในทุ่งนากันเถิด"e ขณะที่ทั้งสองคนอยู่ในทุ่งนา กาอินก็ลงมือทำร้ายอาแบลน้องชายและฆ่าเสีย

        9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามกาอินว่า "อาแบลน้องชายท่านอยู่ที่ไหน" เขาทูลตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ"  10พระองค์ตรัสว่า "ท่านทำอะไรลงไป  เลือดของน้องชายของท่านจากพื้นดินร้องดังมาถึงเรา  11บัดนี้ท่านจะต้องถูกสาปแช่งให้ออกไปจากแผ่นดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องชายที่ท่านฆ่า  12เมื่อท่านเพาะปลูก แผ่นดินจะไม่ให้ผลแก่ท่านอีก ท่านจะต้องเร่ร่อนหลบหนีไปบนแผ่นดิน"  13กาอินทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "โทษของข้าพเจ้าหนักเกินกว่าจะรับอภัยได้  14ดูซิ วันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าต้องหลบซ่อนจากพระพักตร์ของพระองค์ เร่ร่อนหนีหน้าผู้คนบนแผ่นดิน ใครพบข้าพเจ้าก็จะฆ่าข้าพเจ้าเสีย"  15องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า "ไม่ได้ ใครฆ่ากาอิน จะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า" และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวกาอินf เพื่อเตือนคนที่พบไม่ให้ฆ่าเขา  16กาอินออกไปพ้นพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า  และอาศัยอยู่ในแผ่นดินโนดg ทางตะวันออกของเอเดน 4 a เรื่องที่เล่านี้มีภูมิหลังเป็นสังคมมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมากแล้ว เพราะกล่าวถึงการนมัสการพระเจ้าที่เป็นระบบแล้ว มีมนุษย์คนอื่นที่อาจฆ่ากาอินได้ และมีเผ่าที่จะมาป้องกันสมาชิกของตน เป็นไปได้ว่า เรื่องนี้แต่เดิมไม่ใช่เป็นเรื่องของบุตรคนแรกของอาดัม แต่เป็นเรื่องของบรรพบุรุษของชาวเคไนต์ (ดู กดว 24:21 เชิงอรรถ k) ตำนานยาห์วิสต์นำเรื่องนี้มาเล่าว่าเกิดขึ้นในสมัยแรกเพื่อจะมีความหมายสากลสำหรับมนุษยชาติ เมื่อมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าแล้ว ก็ยังทำลายล้างกันเองระหว่างพี่น้อง

บทบัญญัติให้รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ซึ่งสรุปธรรมบัญญัติทั้งหมดก็มีไว้เพื่อแก้ไขความผิดทั้งสองประการนี้ (มธ 22:40)

b ข้อความประโยคนี้แสดงความยินดีของหญิงคนแรก ซึ่งแม้จะต้องเป็นทาสของสามี ก็ยังพบว่าคนเป็นมารดาของบุตรชาย

ในที่นี้การเล่นคำ ชื่อกาอิน (qain) มีรากศัพท์คล้ายกับ "ได้มา" (qanah)

c พระเจ้าทรงโปรดปรานคนน้องมากกว่าคนพี่ ความคิดนี้พบได้บ่อย ๆ ในหนังสือปฐมกาล (อิสอัคมากกว่าอิชมาเอลในบทที่ 21; ยาโคบมากกว่าเอซาว ใน 25:23 และบทที่ 27; ราเคลมากกว่าเลอาห์ ใน 29:15-30) และตลอดพันธสัญญาเดิม (1 ซมอ 16:12; 1 พกษ 2:15) การที่ทรงโปรดปรานน้องมากกว่าพี่นี้แสดงถึงความเป็นอิสระของพระเจ้าในการเลือก พระองค์ไม่ทรงถือตามมาตรฐานความยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเอาพระทัยใส่ต่อผู้ต่ำต้อย

d เป็นการแปลโดยประมาณจากต้นฉบับที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งดูเหมือนกล่าวถึงการล่อลวงซึ่งคุกคามผู้ไม่มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับการประจญ แต่ผู้ที่พร้อมสามารถเอาชนะได้ เป็นการยืนยันอิสรภาพของมนุษย์

e ต้นฉบับภาษาฮีบรูละ "เราจงไปในทุ่งนากันเถิด"

f "'เครื่องหมายของกาอิน" ไม่ใช่ตราแสดงความอัปยศ แต่เป็นเครื่องหมายแสดงการปกป้อง เป็นการชี้ว่ากาอินเป็นสมาชิกของเผ่าซึ่งถือกฎการแก้แค้นให้คนในเผ่า (เลือดแก้แค้นด้วยเลือด)

g "โนด" เป็นชื่อสถานที่ที่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน อาจเป็นการเล่นคำ กาอิน "เร่ร่อน" (nad) ในดินแดน "โนด" (nod)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย