Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สวนอุทยานและการทดสอบอิสรภาพc

        4ข.เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน  5บนแผ่นดินยังไม่มีพุ่มไม้และตามทุ่งนาหญ้ายังไม่ได้งอกขึ้นเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ได้ทรงทำให้ฝนตกบนแผ่นดิน และยังไม่มีมนุษย์ใช้แผ่นดินเป็นที่เพาะปลูก  6แต่มีน้ำขึ้นมาจากแผ่นดิน เพื่อรดหน้าดินทั้งหมด  7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาฝุ่นจากพื้นดินd มาปั้นมนุษย์และทรงเป่าลมแห่งชีวิตเข้าในจมูกของเขา มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตe

        8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกสวนขึ้นทางทิศตะวันออกในแคว้นเอเดนf และทรงนำมนุษย์ที่ทรงปั้นมาไว้ที่นั่น  9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้ต้นไม้ทุกชนิดงอกขึ้นจากดิน ต้นไม้เหล่านี้งดงามชวนมองและมีผลน่ากิน มีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งg อยู่ที่กลางสวน และมีต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว

        10แม่น้ำสายหนึ่งไหลจากแคว้นเอเดนมารดสวน แล้วจึงแยกสาขาออกเป็นสี่สายh  11สายแรกชื่อปิโชน ไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาห์ทั้งหมด ที่นั่นมีทองคำ  12ทองคำของแผ่นดินนี้เป็นทองบริสุทธิ์ ที่นั่นยังมียางไม้หอมi และพลอยสีแดง  13แม่น้ำสายที่สองชื่อกิโฮน ไหลรอบแผ่นดินคูชทั้งหมด  14แม่น้ำสายที่สามชื่อไทกริสซึ่งไหลทางตะวันออกของแคว้นอัสซีเรีย แม่น้ำสายที่สี่คือ ยูเฟรติส

        15องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำมนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน เพื่อเพาะปลูกและดูแลสวน  16แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชามนุษย์นั้นว่า "ท่านจะกินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้  17แต่อย่ากินจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วj วันใดที่ท่านกินผลจากต้นนั้น ท่านจะต้องตาย"k

        18องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวนั้น ไม่ดีเลย เราจะสร้างผู้ช่วยl ที่เหมาะกับเขาให้"  19องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเอาดินมาปั้นสัตว์ป่าทุกชนิดและนกทุกชนิดในท้องฟ้า ทรงนำสัตว์เหล่านี้มาให้มนุษย์ เพื่อดูว่าเขาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างไร สัตว์แต่ละตัวจะมีชื่อตามที่มนุษย์ตั้งให้  20มนุษย์จึงตั้งชื่อให้สัตว์เลี้ยง นกในอากาศ และสัตว์ป่าทั้งหมด แต่มนุษย์ยังไม่พบผู้ช่วยที่เหมาะกับตน  21ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้มนุษย์หลับสนิท และขณะที่เขากำลังนอนหลับ ก็ทรงเอากระดูกซี่โครงของเขาออกมาหนึ่งซี่ และทรงบันดาลให้เนื้อปิดสนิทm  22องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรงเอาซี่โครงนั้นมาสร้างหญิงn แล้วทรงนำมาให้มนุษย์  23มนุษย์จึงพูดว่า

        "นี่คือกระดูกจากกระดูกของฉัน และเนื้อจากเนื้อของฉัน

        นางจะมีชื่อว่าหญิงo เพราะนางมาจากชาย"

        24เพราะฉะนั้น ชายจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน

        25เขาทั้งสองคือมนุษย์และภรรยาต่างเปลือยกายอยู่ แต่ไม่อายกัน

 


c ข้อความใน 2:4ข-3:24 มาจากตำนานยาห์วิสต์ ประกอบขึ้นจากธรรมประเพณีหลายสายที่มารวมกัน มีเรื่องการสร้างมนุษย์ต่างจากการเนรมิตสร้างโลกในบทที่ 1 เรื่องนี้จบลงด้วยเรื่องการสร้างหญิงเป็นมนุษย์คู่แรก (2:4ข-8 และ 18-24) ตามด้วยเรื่องบาปแรกในสวนอุทยานและการลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การสร้างสวนอุทยาน (2:9-17) และจบลงในบทที่ 3 (3:1-24)

d มนุษย์ 'adam มาจากดิน 'adamah (ดู 3:19) คำ "มนุษย์" (อาดัม) นี้จะกลายเป็นนามเฉพาะของมนุษย์คนแรก "อาดัม" (4:25; 5:1,3)

e "ผู้มีชีวิต" ภาษาฮีบรู nephesh หมายถึง สิ่งซึ่งมีชีวิตอาศัยลมหายใจ "จิต" (ruah) ยังเป็นเครื่องหมายแสดงชีวิตอีกด้วย (6:17 เชิงอรรถ f; อสย 11:2 เชิงอรรถ c ดู สดด 6:4 เชิงอรรถ c)

f คำว่า "สวน" ต้นฉบับภาษากรีกใช้คำ "paradise" จึงเป็นที่มาของคำแปลที่พบได้ทั่วไปว่า "สวนสวรรค์ แคว้น เอเดน" เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ยังบอกไม่ได้ว่าหมายถึงที่ใด แต่เดิมอาจหมายถึง "ที่ร้างกว้างขวาง" อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลเข้าใจว่าคำนี้ หมายถึง "ความสุขสำราญ" ในข้อนี้และข้อ 10 แคว้นเอเดนและสวนมีความหมายต่างกัน แต่ในภายหลังความแตกต่างนี้จะเลือนไป เราจึงพบสำนวน "'สวนเอเดน" (ข้อ 15; 3:23,24) ใน อสค 28:13  และ 31:9 เอเดนเป็น "สวนของพระเจ้า" และใน อสย 51:3 เอเดนเป็น "สวนขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ตรงข้ามกับทะเลทรายและที่ราบ

g "ต้นไม้แห่งชีวิต" เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอมตะ (ดู 3:22 เชิงอรรถ g) เกี่ยวกับต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว ดู ข้อ 17เชิงอรรถ j

h ข้อ 10-14 เป็นข้อความที่แทรกเข้ามา อาจจะโดยผู้เขียนตำนานยาห์วิสต์เอง ซึ่งใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์โบราณ  ของโลก ผู้เขียนไม่ต้องการบอกสถานที่ตั้งของสวนเอเดน แต่ต้องการแสดงว่า แม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นสายชีวิตสำคัญของทั้งสี่เขตของโลกมีต้นกำเนิดมาจากสวนนี้ จึงไม่แปลกที่การบรรยายภูมิศาสตร์ไม่สมเหตุผล แม่น้ำไทกริสและ     ยูเฟรติสเป็นสายที่รู้จักดีและมีต้นกำเนิดจากภูเขาในแคว้นอาร์เมเนีย แต่แม่น้ำปิโชนและกิโฮนไม่เป็นที่รู้จัก แผ่นดิน ฮาวิลาห์ ตาม 10:29 อยู่ในแคว้นอาราเบีย ส่วนแผ่นดินคูชซึ่งพบในที่อื่นของพันธสัญญาเดิม หมายถึง แคว้นเอธิโอเปีย  แต่เราไม่รู้ว่า ฮาวิลาห์และคูชในที่นี้มีความหมายตามปกติหรือไม่

i ภาษาฮีบรู  bedolah

j ความรู้ดังกล่าวเป็นอภิสิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสงวนไว้สำหรับพระองค์ แต่มนุษย์ทำบาปเพราะอ้างสิทธิดังกล่าวเป็นของตนเอง (3:5,22) ดังนั้น ความรู้ดีรู้ชั่วจึงไม่ได้หมายถึงความรู้ทุกอย่างซึ่งสิ่งสร้างที่ตกในบาปไม่มี อีกทั้งไม่ได้หมายถึงการรู้จักแยกแยะทางศีลธรรม เพราะมนุษย์มีอยู่แล้ว ก่อนจะตกในบาปเพราะพระเจ้าจำเป็นต้องประทานให้มนุษย์มีสติปัญญาแยกแยะได้ ดังนั้น ความรู้ดีรู้ชั่วน่าจะหมายถึงอำนาจการตัดสินด้วยตนเองว่าอะไรดีอะไรชั่วและกระทำตามการตัดสินนั้น ซึ่งเป็นการไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโดยสิ้นเชิง ในด้านศีลธรรม คือ มนุษย์ปฏิเสธไม่ยอมรับสถานภาพการเป็นสิ่งสร้างของตน (ดู อสย 5:20) บาปแรกเป็นการกบฏต่ออำนาจสูงสุดของพระเจ้า เป็นบาปความหยิ่งจองหอง พระคัมภีร์กล่าวถึงการกบฏนี้เป็นรูปธรรมว่าเป็นการละเมิดคำสั่งของพระเจ้า โดยใช้ภาพการกินผลไม้ต้องห้าม

k สำนวนนี้เป็นภาษากฎหมายที่ใช้ในคำตัดสินลงโทษประหารชีวิต การกินผลไม้ไม่ได้หมายความว่าผู้ผิดจะต้องตายทันที อาดัมและเอวายังมีชีวิตอยู่หลังจากกินแล้ว และการตัดสินโทษใน 3:16-19 กล่าวถึงความตายว่าเป็นเพียงจุดจบของชีวิตที่น่าสมเพช พระคัมภีร์ต้องการบอกเพียงว่าบาปซึ่งมีการกินผลไม้เป็นสัญลักษณ์ เป็นสาเหตุของความตาย (ดู 3:3)

l การเล่าเรื่องการสร้างหญิงดูเหมือนจะมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่ง ในข้อ 16 "มนุษย์" หมายถึง ทั้งชายและหญิง เช่นเดียวกับใน 3:24 3:1-3 ซึ่งต่อเนื่องกับ 2:17 ทำให้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงห้ามทั้งชายและหญิง ไม่ให้กินผลไม้

m ความหมายแรกของคำว่า "เนื้อ" basar คือ "เนื้อ หรือกล้ามเนื้อของสัตว์หรือคน" (41:2-4; อพย 4:7; โยบ 2:5) ความหมายที่สองคือ "เนื้อ" หมายถึง ร่างกายทั้งหมด (ลนต 8:7; 1 พกษ 21:27; 2 พกษ 4:7; 2 พกษ 6:30) แล้วยังหมายถึงสมาชิกในครอบครัว (ปฐก 2:23; 29:14; 37:27) ในความหมายสุดท้าย "เนื้อ" จึงหมายถึงมนุษยชาติหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล ("เนื้อทั้งมวล" ปฐก 6:17,19; สดด 136:25; อสย 40:5-6) ส่วน "วิญญาณ" หรือ "ลมหายใจ" (nephesh) (2:7 เชิงอรรถ e; สดด 6:4 เชิงอรรถ b) หรือ "จิต" (ปฐก 6:17 เชิงอรรถ f) เป็นสิ่งที่ทำให้ "เนื้อ" มีชีวิต อย่างไรก็ดี บ่อยครั้ง "เนื้อ" หมายถึง ส่วนที่อ่อนแอและเสื่อมสลายได้ในมนุษย์ (6:3 ; สดด 56:4; อสย 40:6; ยรม 17:5) ในสมัยต่อมา ค่อย ๆ มีการเน้นลักษณะตรงกันข้ามของ "จิต" และ "เนื้อ" มากขึ้น (สดด 78:39; ปญจ 12:7; อสย 31:3; ดู ปชญ 8:19; 9:15 เชิงอรรถ f) ภาษาฮีบรูไม่มีคำเฉพาะในความหมายว่า "ร่างกาย" ต่อมาพันธสัญญาใหม่ใช้คำกรีก "soma" (body=ร่างกาย) คู่กับคำว่า sarx (flesh=เนื้อ)(ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c, 24 เชิงอรรถ l)

n การที่หญิงถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงของชาย หมายถึง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชายและหญิง (ข้อ 23) ซึ่งนำทั้งสองให้มาอยู่ด้วยกันในการสมรส (ข้อ 24)

o เป็นการเล่นคำในภาษาฮีบรู ระหว่าง 'ishshah "หญิง" และ 'ish "ชาย" (เทียบ "ชายา" กับ "ชาย" ในภาษาไทย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย