Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โมเสสทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์

18โมเสสทูลว่า "ขอให้ข้าพเจ้าแลเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เถิด"g  19องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า "เราจะบันดาลให้ความรุ่งเรืองทั้งหมดของเราปรากฏต่อหน้าท่าน และเราจะประกาศนามยาห์เวห์ของเราต่อหน้าท่านh เราจะโปรดปรานผู้ที่เราต้องการจะโปรดปราน และเราจะเมตตากรุณาผู้ที่เราต้องการจะเมตตากรุณา"  20พระองค์ตรัสต่อไปว่า "ท่านจะดูหน้าเราไม่ได้ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้"i  21องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสริมอีกว่า "ที่นี่มีหินก้อนใหญ่อยู่ข้างเรา ท่านจงยืนบนนั้นเถิด  22เมื่อเราผ่านไป และสำแดงสิริรุ่งโรจน์ของเรา เราจะเอาท่านซ่อนไว้ในซอกหินนั้น และจะใช้มือของเราบังท่านไว้จนกว่าเราจะผ่านพ้นไป  23แล้วเราจะเอามือของเราออก ท่านจะได้เห็นด้านหลังของเรา แต่ท่านจะไม่เห็นหน้าของเรา"


g ดู 24:16 เชิงอรรถ f

h การที่พระเจ้าทรงบอกพระนามของพระองค์แก่โมเสส เป็นการเปิดเผยให้มนุษย์รู้ถึงพระธรรมชาติแท้จริงและเอกลักษณ์ของพระองค์ (ดู 3:13-15,13 เชิงอรรถ g)

i คนโบราณคิดว่าพระเจ้าทรงความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ห่างไกลจากมนุษย์ซึ่งไม่สมควรจะเข้ามาใกล้พระองค์ (ลนต 17:1 เชิงอรรถ a) จนกระทั่งว่า ผู้ใดมองดูพระเจ้า (ดู อพย 19:21; ลนต 16:2; กดว 4:20; ดู กดว 6:27 เชิงอรรถ b) หรือเพียงได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ (อพย 20:19; ฉธบ 5:24-26; 18:16) ผู้นั้นจะต้องตาย  เพราะเหตุนี้โมเสส (3:6) เอลียาห์ (1 พกษ 19:13) แม้กระทั่งทูตสวรรค์เซราฟิม (อสย 6:2) ยังต้องปิดหน้าของตนเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ใครที่ยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากเห็นพระเจ้าแล้วจึงมีความประหลาดใจและรู้คุณ (ปฐก 32:31; ฉธบ 5:24) และมีความเกรงกลัว (วนฉ 6:22-23; 13:22; อสย 6:5) แต่พระเจ้าประทานพระคุณนี้น้อยครั้งมาก (24:10-11) พระองค์ประทานแก่โมเสสผู้เป็น "เพื่อน" ของพระองค์ (33:11; กดว 12:7-8; ฉธบ 34:10) และแก่เอลียาห์ (1 พกษ 19:11ฯ) ท่านทั้งสองนี้จะมาเป็นพยานในพันธสัญญาใหม่ เมื่อพระคริสตเจ้าทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์บนภูเขา (มธ 17:3//) ในพันธสัญญาใหม่ "พระสิริรุ่งโรจน์" ของพระเจ้า (ดู 24:16 เชิงอรรถ f และ 33:18) ปรากฏชัดในพระเยซูเจ้า (ยน 1:14 เชิงอรรถ i; 11:40; ดู 2 คร 4:4,6) พระองค์เท่านั้นทรงแลเห็นพระบิดา (ยน 1:18; 6:46; 1 ยน 4:12) ไม่มีมนุษย์คนใดมองพระพักตร์ของพระเจ้าได้ยกเว้นในสวรรค์ (มธ 5:8; 1 คร 13:12; 1 ยน 3:2)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย