Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระเจ้าทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลออกเดินทางa

33  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "เร็วเข้า จงเดินทางจากที่นี่เถิด ทั้งท่านและประชากรที่ท่านพาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อไปยังแผ่นดินที่เราสาบานไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า เราจะยกให้แก่ลูกหลานของเขา  2เราจะส่งทูตสวรรค์นำหน้าท่าน และจะขับไล่ชาวคานาอัน ชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์ และชาวเยบุสออกไป  3ท่านจงไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ แต่เพราะท่านเป็นประชากรดื้อรั้น เราจึงจะไม่ไปกับท่าน เพื่อจะไม่ต้องทำลายท่านเสียตามทาง"  4เมื่อประชากรได้ยินถ้อยคำที่ดุดันเช่นนี้ ทุกคนรู้สึกเป็นทุกข์มาก ไม่มีใครสวมเครื่องประดับเลย

          5องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสว่า "จงบอกชาวอิสราเอลว่า ท่านทั้งหลายเป็นประชากรที่ดื้อดึง ถ้าเราไปกับท่าน แม้เพียงชั่วครู่ก็ตาม เราอาจทำลายท่านเสียหมดก็ได้ บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงถอดเครื่องประดับออกเสีย แล้วเราจะรู้ว่า เราจะทำอย่างไรกับท่านดี"  6เพราะฉะนั้น เมื่อเดินทางจากภูเขาโฮเรบ ชาวอิสราเอลจึงไม่สวมเครื่องประดับอีกเลยb


33 a บทที่ 33 รวบรวมธรรมประเพณีหลายสายซึ่งไม่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเล่า แต่กล่าวถึงเรื่อง   คล้าย ๆ กัน เกี่ยวกับการประทับอยู่ของพระเจ้าในหมู่ประชากรของพระองค์

b ข้อ 1-6 ซึ่งมีลีลาการเขียนแบบหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ไม่ค่อยสมเหตุสมผล เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ประชากรทำสิ่งที่เขาสมัครใจทำอยู่แล้ว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย