โมเสสอธิษฐานภาวนาอีก

30วันรุ่งขึ้น โมเสสกล่าวแก่ประชากรว่า "ท่านทั้งหลายได้ทำบาปหนักมาก บัดนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า บางทีคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าจะทำให้พระองค์ทรงอภัยบาปของท่าน"  31โมเสสกลับขึ้นไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทูลว่า "ประชากรนี้ได้ทำบาปหนักมาก เขาได้เอาทองคำมา สร้างเทวรูป  32บัดนี้ ขอพระองค์ทรงอภัยบาปให้เขาทั้งหลายเถิด มิฉะนั้นขอทรงลบชื่อของข้าพเจ้าออกจากหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนไว้เถิด"I  33องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "คนที่ทำบาปต่อเราต่างหาก ที่เราจะลบชื่อของเขาออกจากหนังสือของเรา  34บัดนี้ ท่านจงไปนำประชากรไปยังสถานที่ที่เราสั่งท่านเถิด ทูตสวรรค์ของเราจะนำหน้าท่าน แต่เมื่อถึงเวลากำหนด เราจะลงโทษเขาทั้งหลายที่ทำบาป"  35องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษประชากร เพราะเขาได้บังคับอาโรนให้ทำรูปลูกโค