Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความกระตือรือร้นของชาวเลวี

25โมเสสเห็นว่าไม่มีทางควบคุมประชากรไว้ได้ เพราะอาโรนได้ปล่อยให้เขาทั้งหลายทำตามใจชอบเป็นที่เยาะเย้ยg ของบรรดาศัตรู  26โมเสสจึงยืนอยู่ที่ประตูค่าย ตะโกนว่า "ใครบ้างที่เป็นฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงก้าวออกมาหาข้าพเจ้าเถิด" ชาวเลวีทุกคนก็มาชุมนุมรอบโมเสส              27โมเสสพูดว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้  ให้แต่ละคนคาดดาบไว้กับตัว จงเดินผ่านจากประตูด้านหนึ่งไปถึงประตูอีกด้านหนึ่งของค่าย จงฆ่าผู้ที่ทำผิด ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง เพื่อนบ้านหรือญาติของตน"  28ชาวเลวีก็ทำตามที่โมเสสสั่ง ในวันนั้นมีคนประมาณสามพันคนถูกฆ่าตาย  29แล้วโมเสสบอกชาวเลวีว่า "วันนี้ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสมณะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าh เพราะแต่ละท่านไม่ลังเลที่จะประหารบุตรหรือพี่น้องของท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรท่านทั้งหลายในวันนี้เถิด"


g "เยาะเย้ย" ศัตรูชื่นชมเพราะคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องลงโทษทำลายล้างชาวอิสราเอล

h "ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสมณะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า" แปลตามตัวอักษรว่า "ท่านได้ถวายมือของท่านแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า" (ดู 28:41 เชิงอรรถ j) 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย