Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

IV. รายละเอียดเกี่ยวกับสักการสถาน และศาสนบริกรa

การร่วมสร้างสักการสถาน

25  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  2"ท่านจงบอกชาวอิสราเอลให้นำของถวายมาให้เรา ท่านทั้งหลายจะรับของถวายจากทุกคนที่มีใจเอื้อเฟื้อ  3ของถวายที่ท่านจะรับได้แก่ทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์  4ผ้าสีม่วง สีม่วงแดง สีแดงเข้ม ผ้าป่านเนื้อดี  5ผ้าขนแพะ หนังแกะย้อมสีแดง หนังฟอกอย่างดีb ไม้กระถินเทศ  6น้ำมันจุดตะเกียง เครื่องหอมปรุงน้ำมันที่ใช้เจิมและกำยานหอม   7โกเมนและรัตนชาติอื่น ๆ สำหรับประดับเสื้อเอโฟดศักดิ์สิทธิ์และเครื่องประดับอกของมหาสมณะ  8เขาทั้งหลายจะสร้างสักการสถานc ให้เรา เพื่อเราจะอยู่ในหมู่พวกเขาd  9กระโจมที่ประทับ และเครื่องประดับต่าง ๆ นี้ท่านจะทำตามแบบที่เราจะแสดงให้ท่านเห็น


25 a ในบทที่ 25-31 (ตำนานสงฆ์) มีรายละเอียดบางประการโบราณมาก เช่น ในเรื่องหีบพันธสัญญา และกระโจมที่ประทับรวมทั้งระบบศาสนพิธีซึ่งคงจะมีมาตั้งแต่สมัยของโมเสสแน่ ๆ แต่ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ เข้ามาปะปน ซึ่งสะท้อนวิวัฒนาการของศาสนพิธีในระยะต่อมาของประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เมื่อพระคัมภีร์กล่าวรวบยอดว่า "พระเจ้าตรัสแก่โมเสส" ความหมายก็คือเป็นการยืนยันว่าระบบศาสนพิธีของอิสราเอล กำหนดขึ้นโดยมีอำนาจของพระเจ้าอยู่เบื้องหลัง

b เราไม่รู้ว่าคำภาษาฮีบรูที่ใช้นี้มีความหมายอะไรแน่

c สำเนาโบราณภาษากรีกและซีเรียคว่า "ท่านจงสร้าง" 

d ชาวอิสราเอลนมัสการพระเจ้าในสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสำแดงว่าประทับอยู่ที่นั่น (ปฐก 12:7; 28:12-19; ฯลฯ) ภูเขาซีนายเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างชัดเจนที่สุด จึงนับเป็น "ภูเขาของพระเจ้า" (3:1; 1 พกษ 19:8) เป็นที่ประทับของพระองค์ (ฉธบ 33:2; วนฉ 5:4-5; สดด 68:8; ฮบก 3:3) หีบพันธสัญญาเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระองค์ (25:22 ดู 1 ซมอ 4:4; 2 ซมอ 6:2) และกระโจมที่ประทับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญานั้นจึงเป็นที่พำนักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (อพย 25:9; 40:34) กระโจมที่ประทับนี้ติดตามประชากรอิสราเอลตลอดการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร (2 ซมอ 7:6) จนกระทั่งพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นที่พำนักถาวรของพระองค์ (1 พกษ 8:10)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย