Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การชดใช้ในกรณีทำร้ายร่างกาย

18เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาท ถ้าคนหนึ่งใช้ก้อนหินทำร้ายอีกคนหนึ่งหรือชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัว แต่ไม่ถึงตาย  19ต่อมา คนที่บาดเจ็บลุกขึ้นเดินไปไหนได้แม้จะต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงกาย ผู้ที่ทำร้ายไม่ต้องถูกลงโทษ แต่ต้องจ่ายเงินให้ผู้บาดเจ็บเป็นการชดเชยเวลาที่เขาไม่อาจทำงานได้ และเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจนกว่าจะหายเป็นปกติ

20เมื่อผู้ใดใช้ไม้ตีทาสของตนจนตายคามือ ไม่ว่าจะเป็นทาสชายหรือทาสหญิง เขาจะต้องถูกลงโทษ  21แต่ถ้าทาสคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกวันหนึ่งหรือสองวัน เขาไม่ต้องถูกลงโทษ เพราะทาสนั้นเป็นสมบัติของเขา

22ถ้าชายที่กำลังต่อสู้กัน ไปชนหญิงมีครรภ์จนแท้งบุตร แต่นางไม่ได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ  ผู้ที่ทำร้ายนางจะต้องถูกปรับตามจำนวนเงินที่สามีของนางเรียกร้อง และจะต้องจ่ายเงินต่อหน้าผู้พิพากษา  23แต่ถ้านางได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ ด้วย เขาจะต้องชดใช้ชีวิตแทนชีวิต  24ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้าแทนเท้า  25รอยไหม้แทนรอยไหม้ บาดแผลแทนบาดแผล รอยฟกช้ำแทนรอยฟกช้ำf

26ถ้าผู้ใดตีนัยน์ตาของทาสชายหรือทาสหญิงจนบอด ผู้นั้นจะต้องปล่อยทาสไปเป็นอิสระ เป็นค่าชดเชยนัยน์ตานั้น  27ถ้าเขาทำให้ฟันของทาสชายหรือทาสหญิงหลุด เขาจะต้องปล่อยทาสนั้นไปเป็นอิสระเป็นค่าชดเชยฟันนั้น

28ถ้าโคตัวใดขวิดคนไม่ว่าชายหรือหญิงจนถึงแก่ชีวิต โคนั้นจะต้องถูกหินขว้างจนตายและห้ามมิให้กินเนื้อโคนั้น ส่วนเจ้าของโคไม่มีความผิด  29แต่ถ้าโคมีนิสัยชอบไล่ขวิดคนมาก่อน และมีผู้ตักเตือนเจ้าของโคแล้ว เขายังไม่กักขังโคไว้ในคอก ถ้าโคนั้นขวิดใครตายมันจะต้องถูกหินขว้างจนตาย และเจ้าของโคจะต้องถูกประหารชีวิตด้วย  30ถ้าถูกเรียกร้องค่าไถ่ชีวิต เจ้าของโคจะต้องจ่ายเต็มตามจำนวนที่เรียกร้องนั้นไถ่ชีวิตของตน  31ถ้าโคขวิดเด็กชายหรือเด็กหญิง ให้ถือตามกฎเดียวกัน  32ถ้าโคขวิดทาสชายหรือทาสหญิง ให้เจ้าของโคจ่ายเงินหนักสามสิบบาท ให้เจ้าของทาส แล้วเอาหินขว้างโคนั้นให้ตาย

33ถ้าผู้ใดเปิดบ่อทิ้งไว้ หรือขุดบ่อแล้วไม่ปิด แล้วโคหรือลาตกลงไปในบ่อนั้น  34เจ้าของบ่อจะต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของสัตว์ ส่วนสัตว์ที่ตายจะตกเป็นของเจ้าของบ่อ  35ถ้าโคของผู้ใดขวิดโคของผู้อื่นตาย ให้เจ้าของทั้งสองขายโคที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเอาเงินมาแบ่งกัน ส่วนเนื้อของโคที่ตายก็เอามาแบ่งกันด้วย  36แต่ถ้ารู้กันว่าโคมีนิสัยชอบขวิดตัวอื่น และเจ้าของไม่กักขังมันไว้ เจ้าของจะต้องชดใช้โดยให้โคเป็นแทนโคตาย และนำโคตายมาเป็นของตนได้


f กฎการปรับโทษเท่ากับความผิด หรือ Lex talionis นี้ (ดู ลนต 24:17-20; ฉธบ 19:21) พบได้ในประมวลกฎของฮัมมูราบีและกฎหมายของชาวอัสซีเรีย หลักการนี้สังคมเป็นผู้ใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิด ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล การกำหนดโทษให้เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีจุดประสงค์ที่จะจำกัดขอบเขตการแก้แค้นมิให้เลยเถิดไป (ดู ปฐก 4:23-24) ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของกฎนี้คือการประหารชีวิตฆาตกร (กดว 35:31-34 ดู 1:12-17 เชิงอรรถ e; ลนต 24:17) แต่ในกรณีอื่น ๆ ดูเหมือนว่าไม่ได้มีการใช้หลักการนี้อย่างเคร่งครัด ส่วนหน้าที่ของ "ผู้แก้แค้นแทนโลหิต" ( go'el กดว 35:19 เชิงอรรถ c) ค่อย ๆ ลดความรุนแรงลงจนมีหน้าที่สำคัญเพียงไถ่ทรัพย์สินของตระกูลคืนมา (นรธ 2:20 เชิงอรรถ i) และพิทักษ์ป้องกันญาติพี่น้อง (สดด 19:14 เชิงอรรถ g; อสย 41:14 เชิงอรรถ g) หลักการนี้ยังคงอยู่ต่อไป แต่รูปแบบการปฏิบัติค่อย ๆ มีความนิ่มนวลยิ่งขึ้น (ปชญ 11:16 เชิงอรรถ l; บสร 27:25-29 ดู อพย 12:22) พันธสัญญาเดิมแนะนำให้ชาวอิสราเอลรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น (ลนต 19:17-18; บสร 10:6; 27:30-28:7) และพระคริสตเจ้าจะทรงย้ำมากขึ้นอีกว่าต้องให้อภัยโทษแก่ผู้อื่นด้วย (มธ 5:38-39 เชิงอรรถ p; 18:21-22 เชิงอรรถ k)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย