กฎหมายเกี่ยวกับทาส

21  1ต่อไปนี้เป็นกฎที่ท่านจะต้องประกาศให้ประชาชนรู้

2"เมื่อท่านซื้อทาสชาวฮีบรูมา เขาจะเป็นทาสรับใช้ท่านอยู่หกปี ในปีที่เจ็ดเขาจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องจ่ายค่าไถ่ตนเอง  3ถ้าเขามาเป็นทาสในขณะที่ยังเป็นโสด ก็ให้เขาไปคนเดียว ถ้าเขามาเป็นทาสพร้อมกับภรรยา ก็ให้ปล่อยภรรยาไปกับเขาด้วย  4ถ้านายหาภรรยาให้เขาและหญิงนั้นให้กำเนิดบุตรชายหรือบุตรหญิง ภรรยาทาสกับลูก ๆ จะต้องเป็นของนาย และชายนั้นจะเป็นอิสระได้แต่ผู้เดียว  5แต่ถ้าทาสประกาศว่า "ข้าพเจ้ารักนาย รักภรรยาและลูก ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นอิสระ"  6ในกรณีเช่นนี้ นายจะนำเขามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พาไปที่ประตูหรือเสาประตู เพื่อใช้เหล็กหมาดเจาะใบหูของเขา เขาจะเป็นทาสของนายไปตลอดชีวิต  7ถ้าชายใดขายบุตรหญิงเป็นทาสa นางจะไม่ได้เป็นอิสระดังทาสชาย  8ถ้านายตั้งใจรับนางไว้เป็นภรรยาb แต่นายไม่พอใจนางในภายหลัง เขาจะต้องยอมให้บิดาไถ่นางกลับไปได้ นายไม่มีสิทธิ์จะขายนางให้ชาวต่างชาติ เพราะจะเป็นการไม่ยุติธรรมต่อนาง  9ถ้าเขาคิดจะยกนางให้บุตรชาย เขาจะต้องปฏิบัติต่อนางเหมือนเป็นบุตรหญิงc  10ถ้าเขาจะรับหญิงอีกคนหนึ่งเป็นภรรยา เขาจะต้องให้ภรรยาคนแรกมีอาหาร เสื้อผ้า และสิทธิ ในฐานะภรรยาเหมือนที่นางเคยมี  11ถ้าเขาไม่ปฏิบัติต่อนางดังนี้ ก็ให้เขาปล่อยนางเป็นอิสระ โดยไม่ต้องรับเงินค่าไถ่"


21 a หรือนางบำเรอ (ดู ข้อต่อ ๆ ไป)

b "ตั้งใจรับนางไว้เป็นภรรยา" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

c แปลตามตัวอักษรว่า "ตามสิทธิของบุตรหญิง"