Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กฎหมายเกี่ยวกับทาส

21  1ต่อไปนี้เป็นกฎที่ท่านจะต้องประกาศให้ประชาชนรู้

2"เมื่อท่านซื้อทาสชาวฮีบรูมา เขาจะเป็นทาสรับใช้ท่านอยู่หกปี ในปีที่เจ็ดเขาจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องจ่ายค่าไถ่ตนเอง  3ถ้าเขามาเป็นทาสในขณะที่ยังเป็นโสด ก็ให้เขาไปคนเดียว ถ้าเขามาเป็นทาสพร้อมกับภรรยา ก็ให้ปล่อยภรรยาไปกับเขาด้วย  4ถ้านายหาภรรยาให้เขาและหญิงนั้นให้กำเนิดบุตรชายหรือบุตรหญิง ภรรยาทาสกับลูก ๆ จะต้องเป็นของนาย และชายนั้นจะเป็นอิสระได้แต่ผู้เดียว  5แต่ถ้าทาสประกาศว่า "ข้าพเจ้ารักนาย รักภรรยาและลูก ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นอิสระ"  6ในกรณีเช่นนี้ นายจะนำเขามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พาไปที่ประตูหรือเสาประตู เพื่อใช้เหล็กหมาดเจาะใบหูของเขา เขาจะเป็นทาสของนายไปตลอดชีวิต  7ถ้าชายใดขายบุตรหญิงเป็นทาสa นางจะไม่ได้เป็นอิสระดังทาสชาย  8ถ้านายตั้งใจรับนางไว้เป็นภรรยาb แต่นายไม่พอใจนางในภายหลัง เขาจะต้องยอมให้บิดาไถ่นางกลับไปได้ นายไม่มีสิทธิ์จะขายนางให้ชาวต่างชาติ เพราะจะเป็นการไม่ยุติธรรมต่อนาง  9ถ้าเขาคิดจะยกนางให้บุตรชาย เขาจะต้องปฏิบัติต่อนางเหมือนเป็นบุตรหญิงc  10ถ้าเขาจะรับหญิงอีกคนหนึ่งเป็นภรรยา เขาจะต้องให้ภรรยาคนแรกมีอาหาร เสื้อผ้า และสิทธิ ในฐานะภรรยาเหมือนที่นางเคยมี  11ถ้าเขาไม่ปฏิบัติต่อนางดังนี้ ก็ให้เขาปล่อยนางเป็นอิสระ โดยไม่ต้องรับเงินค่าไถ่"


21 a หรือนางบำเรอ (ดู ข้อต่อ ๆ ไป)

b "ตั้งใจรับนางไว้เป็นภรรยา" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

c แปลตามตัวอักษรว่า "ตามสิทธิของบุตรหญิง"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย