Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. ประมวลกฎหมายพันธสัญญาj

กฎหมายเกี่ยวกับพระแท่นบูชา

22องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "จงประกาศแก่ชาวอิสราเอลดังนี้ ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วว่า เราพูดกับท่านจากฟากฟ้า  23ท่านต้องไม่ทำเทวรูปด้วยเงินหรือทองเพื่อกราบไหว้เคียงคู่กับเราเลย

24ท่านจะต้องสร้างแท่นบูชาสำหรับเราด้วยดิน เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชา รวมทั้งถวายแกะและโคในสถานที่ที่เราเลือกให้ท่านระลึกถึงนามของเราk เราจะมาหาท่านและจะอวยพรท่าน  25ถ้าท่านจะสร้างแท่นบูชาด้วยหินให้เรา ก็จงอย่าใช้เหล็กสกัด เพราะเครื่องมือที่ใช้จะทำให้แท่นบูชานั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์  26ท่านอย่าทำบันไดขึ้นแท่นบูชาของเรา เพื่อจะได้ไม่เป็นที่น่าเกลียด เมื่อท่านต้องขึ้นบันได"l


j ข้อความใน 20:22-23:33 ได้ชื่อว่า "ประมวลกฎหมายพันธสัญญา" ตาม 24:7 (แม้ว่าชื่อนี้ใน 24:7 หมายเพียงบทบัญญัติสิบประการเท่านั้น) ประมวลกฎหมายพันธสัญญาเป็นการรวบรวมกฎหมายและขนบธรรมเนียมที่ใช้กันในภายหลัง เพราะสะท้อนสภาพสังคมกสิกรที่ตั้งหลักแหล่งถาวรแล้ว ประมวลกฎหมายนี้น่าจะเริ่มใช้ในช่วงแรกของการยึดครองแผ่นดินคานาอันก่อนที่จะมีระบบกษัตริย์ เป็นการประยุกต์ใช้เจตนารมณ์ของบทบัญญัติสิบประการ จึงถือกันว่าเป็นกฎบัตรของพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายด้วย และถูกนำมาแทรกไว้หลังบทบัญญัติสิบประการ ประมวลกฎหมายพันธสัญญานี้มีเนื้อหาคล้ายกับประมวลกฎหมายฮัมมูราบี ประมวลกฎหมายของชาวฮิตไทต์และกฤษฎีกาของโฮเรมเห็บ แต่ความละม้ายคล้ายกันเช่นนี้ไม่หมายความว่าชาวอิสราเอลลอกยืมมาใช้ แต่น่าจะชี้ให้เห็นว่า เป็นกฎหมายที่มาจากแหล่งเดียวกันมากกว่า นั่นคือได้มาจากประมวลกฎหมายและขนมธรรมเนียมโบราณ ซึ่งชนแต่ละชาตินำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ข้อกำหนดของประมวลกฎหมายพันธสัญญานี้อาจจัดรวมตามเนื้อหาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กฎหมายแพ่งและอาญา (21:1-22:20) (2) ระเบียบเกี่ยวกับศาสนพิธี (20:22-26; 22:28-31; 23:10-19) และ (3) กฎศีลธรรมสำหรับสังคม (22:21-27; 23:1-9) ในแง่ของรูปแบบวรรณกรรม ข้อกำหนดต่าง ๆ แบ่งออกได้สองประเภท คือ "กฎหมายพิจารณาโทษการกระทำผิด" มีรูปแบบ "ถ้า" ตามลีลาการเขียนของกฎหมายของชาวเมโสโปเตเมีย และ "กฎหมายสั่งหรือห้าม" ในรูปแบบ "ต้อง" หรือ "อย่า" ตามลีลาการเขียนของบทบัญญัติสิบประการ หรือวรรณกรรมปรีชาญาณของชาวอียิปต์

k ข้อกำหนดนี้แตกต่างกับข้อกำหนดใน ฉธบ 12:5 ฯลฯ เพราะอนุญาตให้มีสถานที่ประกอบศาสนพิธีหลายแห่ง การนมัสการเช่นนี้ถูกต้องและทำได้ในทุกแห่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น เป็นการเปิดเผยว่าสถานที่นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

l "เป็นที่น่าเกลียด" แปลตามตัวอักษรว่า "เพื่อจะไม่เปิดเผยความเปลือยเปล่าของท่านที่นั่น" เมื่อถวายบูชา บรรดาสมณะสวมผ้าเพียงผืนเดียวคล้ายผ้าขาวม้าเช่นเดียวกับชาวอียิปต์ ดังนั้น จึงอาจอุจาดตาเมื่อก้าวขึ้นบันได เป็นการขาดความเคารพต่อแท่นบูชา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย