Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ภูเขาซีนายg

16รุ่งเช้าวันที่สาม มีเสียงฟ้าร้องคำรามฟ้าแลบแปลบปลาบ เมฆหนาทึบปกคลุมภูเขา เสียงเป่าเขาสัตว์ดังก้องไปทั่ว ประชากรในค่ายตัวสั่นด้วยความกลัว 17โมเสสนำประชากรออกมานอกค่ายเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า เขาทั้งหลายยืนอยู่ที่เชิงเขา  18ทั่วภูเขาซีนายมีควันปกคลุมเนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขานั้น ควันไฟพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาไฟใหญ่ ภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง  19เสียงเป่าเขาสัตว์ดังยิ่งขึ้นทุกที โมเสสทูลพระเจ้า พระเจ้าก็ตรัสตอบเป็นเสียงฟ้าร้องh  20องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนาย ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดภูเขา โมเสสก็ขึ้นไป  21องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าi "จงลงไปและเตือนประชากรอย่าให้ข้ามเขตมาดูองค์พระผู้เป็นเจ้า มิฉะนั้นเขาหลายคนจะตาย  22แม้แต่สมณะที่เข้าพบองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จะต้องชำระตนให้บริสุทธิ์เสียก่อน มิฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขา"  23โมเสสทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "ประชากรขึ้นบนภูเขาไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงเตือนพวกเราไว้แล้วว่า จงกำหนดเขตรอบภูเขา กันไว้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์"  24องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า "บัดนี้ จงลงไปพาอาโรนขึ้นมากับท่านด้วย แต่อย่าให้สมณะและประชากรข้ามเขตขึ้นมาพบองค์พระผู้เป็นเจ้า มิฉะนั้น พระองค์จะทรงลงโทษเขา"  25โมเสสก็ลงไปบอกประชากรj


g พระคัมภีร์บรรยายถึงการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ภูเขาซีนาย เป็นภาพภูเขาไฟระเบิดในตำนานยาห์วิสต์ (19:18) ตำนานสงฆ์ (24:15ข-17) และตำนานเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ 4:11ข-12ก; 5:23-24; 9:15)  ส่วนตำนานเอโลฮิสต์ใช้ภาพของพายุ (19:16 ดู ข้อ 19) ภาพทั้งสองนี้ สะท้อนปรากฏการณ์น่าประทับใจจากการระเบิดของภูเขาไฟกับปรากฏการณ์ที่ชาวอิสราเอลอาจได้ยินได้ฟังจากคนต่างด้าวที่มาจากอาราเบียเหนือ หรือเป็นปรากฏการณ์ที่เขาได้เห็นในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน (เมื่อทรงส่งคนไปยังดินแดนโอฟีร์) ชาวอิสราเอลยังคงได้เห็นพายุบนภูเขาในแคว้นกาลิลีหรือที่ภูเขาเฮอร์โมน ภาพภูเขาไฟระเบิดอาจมาจากผู้เขียนตำนานยาห์วิสต์ ซึ่งเป็นคนใต้ ส่วนภาพพายุบนภูเขาอาจมาจากผู้เขียนตำนานเอโลฮิสต์  ซึ่งเป็นคนเหนือโดยกำเนิด ภาพทั้งสองนี้ใช้แสดงพระเดชานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ดู 24:16 เชิงอรรถ f) และแสดงว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือสิ่งสร้างทั้งมวล ทำให้มนุษย์มีความยำเกรงต่อพระองค์ (ดู วนฉ 5:4ฯ; สดด 29; 68:8; 77:17-18; 97:3-5; ฮบก 3:3-15)

h แปลตามตัวอักษรว่า "เป็นเสียง" ในภาษาฮีบรูคำว่า "เสียง" ถ้าใช้พหูพจน์หมายถึงเสียงฟ้าร้องเสมอ (ดู ข้อ 16) แต่ถ้าเป็นเอกพจน์เหมือนในข้อนี้อาจหมายถึงฟ้าร้องก็ได้ หรืออาจหมายถึงเสียงตรัสที่โมเสสเข้าใจได้ด้วย

i ข้อ 21-24 เป็นข้อความที่เพิ่มเติมในภายหลัง กล่าวพาดพิงถึงข้อ 12-13 การพูดถึงสมณะในที่นี้ เป็นรายละเอียดที่เป็นไปไม่ได้ในสมัยนั้น เพราะชาวอิสราเอลยังไม่มีสมณะ

j ประโยคนี้ดูเหมือนไม่สมบูรณ์ เพราะเรื่องเล่าจะดำเนินต่อไปใน 20:18 มีบทบัญญัติสิบประการแทรกเข้ามา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย