Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลเตรียมทำพันธสัญญากับพระเจ้า

9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "บัดนี้ เรากำลังจะมาหาท่านในเมฆหนาทึบเพื่อประชากรจะได้ยินเราพูดกับท่าน และเชื่อท่านตลอดไป" โมเสสจึงทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ประชากรได้พูดตอบd

10องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "จงไปบอกประชากร ให้ชำระตนให้บริสุทธิ์ในวันนี้และพรุ่งนี้ ให้ซักเสื้อผ้าให้สะอาด  11เตรียมให้พร้อมสำหรับวันมะรืนนี้ เพราะในวันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนาย ให้ประชากรทั้งปวงได้เห็น  12ท่านต้องกำหนดเขตรอบภูเขาe นี้ กันประชากรออกไป บอกเขาว่า จงระวังอย่าขึ้นไปบนภูเขาหรือแตะต้องบริเวณเชิงเขา ถ้าผู้ใดแตะต้องภูเขา ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต  13ไม่ว่าคนหรือสัตว์ จะต้องถูกประหารโดยเอาก้อนหินขว้างให้ตายหรือใช้ธนูยิง แต่อย่าให้ใครแตะต้องตัวเขาเลย เมื่อได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ดังขึ้น ประชากรจึงจะขึ้นไปบนภูเขาได้"  14โมเสสลงจากภูเขามาพบประชากร บอกให้ทุกคนชำระตนให้บริสุทธิ์และซักเสื้อผ้า  15แล้วโมเสสสั่งประชากรว่า "จงเตรียมให้พร้อมสำหรับวันมะรืนนี้ อย่ามีเพศสัมพันธ์เลย"f


d ประโยคนี้ซ้ำประโยคสุดท้ายในข้อ 8 เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ตอนต่อไป

e ความศักดิ์สิทธิ์ หมายความว่า พระเจ้าทรงอยู่เหนือและแตกต่างจากสิ่งสร้างทั้งมวล ดังนั้น สถานที่ที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์จึงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเขตหวงห้าม (3:5; 40:35; ปฐก 28:16-17; ลนต 16:2; กดว 1:51; 18:22) ในทำนองเดียวกัน จึงมีข้อห้ามแตะต้องหีบพันธสัญญา (2 ซมอ 6:7) ความคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เป็นความคิดที่มีมาแต่โบราณ แต่ยังมีบทสอนที่มีคุณค่าตลอดไปว่า มนุษย์เราไม่อาจเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ และพระเดชานุภาพของพระองค์เรียกร้องความยำเกรงจากมนุษย์

f คนโบราณเชื่อกันว่า เพศสัมพันธ์ทำให้มนุษย์เราไม่เหมาะสมจะร่วมศาสนพิธีในวันนั้น (ดู 1 ซมอ 21:5)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย