Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

III. พันธสัญญาที่ภูเขาซีนายa

ก. พันธสัญญาและบทบัญญัติสิบประการ

ชาวอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนาย

19  1วันแรกของเดือนที่สามหลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ เขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย  2ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากเรฟีดิมมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้านหน้าภูเขาb 


19 a ภาคสุดท้ายของหนังสืออพยพนี้ ส่วนใหญ่มาจากตำนานสงฆ์ (19:1-2ก; 24:15ข-31:18ก; และ 34:29-40:38) ข้อความใน 20:22-23:33 เป็นประมวลกฎหมายพันธสัญญาซึ่งมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่ง ที่เอามารวมกับเรื่องราวที่ภูเขาซีนายในภายหลัง ส่วนข้อความที่เหลือมาจากแหล่งข้อมูลโบราณซึ่งแยกไม่ออกว่า เป็นตำนานยาห์วิสต์หรือเอโลฮิสต์ ในรูปแบบปัจจุบัน พันธสัญญาสมัยโมเสสนี้รับรองว่าพระเจ้าทรงเลือกประชากรอิสราเอลและพระสัญญาที่ทรงให้ไว้ (6:6-8) เป็นความจริงแล้ว เช่นเดียวกับที่พันธสัญญาที่ทรงทำกับอับราฮัม ดังที่กล่าวถึงใน 6:5 รับรองว่าพระสัญญาที่ทรงให้ไว้ก่อนนั้นเป็นความจริง (ปฐก 17) แต่พันธสัญญากับอับราฮัมเป็นพันธสัญญากับคนคนเดียว (แม้จะรวมถึงลูกหลานของเขาก็ตาม) และมีเงื่อนไขประการเดียวคือให้เข้าสุหนัต แต่ตรงกันข้าม พันธสัญญาที่ภูเขาซีนายจะผูกมัดคนทั้งชาติซึ่งได้รับธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติสิบประการและประมวลกฎหมายพันธสัญญา ธรรมบัญญัตินี้จะรับการเพิ่มเติมในภายหลัง และจะเป็นกฎบัตรสำหรับศาสนายิว บสร 24:9-27 เรียกธรรมบัญญัตินี้ว่าเป็นพระปรีชาญาณของพระเจ้า แต่ธรรมบัญญัตินี้ยังเป็น "พยานปรักปรำชนชาติอิสราเอลด้วย" (ฉธบ 31:26) เพราะการละเมิดธรรมบัญญัติจะทำให้พระสัญญาเป็นโมฆะ และชวนให้พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล ต่อมาในภายหลัง เปาโลจะอธิบายบทบาทของธรรมบัญญัติว่าเป็นทั้งคำสั่งสอนและการขู่สำทับ เพื่อเตรียมจิตใจประชากรอิสราเอลให้รับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกระทำพันธสัญญาใหม่ (รม 7; กท 3)

b จนกระทั่งบัดนี้ เรายังไม่รู้แน่ว่าภูเขาซีนายอยู่ที่ไหน ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่สี่ ธรรมประเพณีของคริสตชนกำหนดว่าภูเขาซีนายอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรซีนาย คือภูเขาที่เรียกว่า "เยเบลมูสา" (สูง 2,245 เมตร) ในปัจจุบันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ใช้ข้อมูลจากการบรรยายถึงลักษณะของภูเขาเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ว่าเป็นภูเขาไฟ (19:16 เชิงอรรถ g) และข้อมูลของเส้นทางเดินใน กดว 33 (ดู กดว 33:1 เชิงอรรถ a) สรุปว่า ภูเขาซีนายคงต้องอยู่ในแคว้นอาราเบีย เพราะที่นั่นเคยมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ในอดีต แต่เหตุผลดังกล่าวนี้ยังไม่พอจะให้ข้อยุติ ข้อความตอนอื่นในพระคัมภีร์เสนอแนะว่า ภูเขาซีนายน่าจะอยู่ใกล้ประเทศอียิปต์ และอยู่ทางใต้ของประเทศปาเลสไตน์ ดังนั้น จึงมีอีกทฤษฎีหนึ่งระบุว่าภูเขาซีนายคงอยู่ใกล้กับคาเดช เพราะมีข้อความที่รวมเสอีร์ เอโดมและภูเขาปารานกับการสำแดงองค์ของพระเจ้า (ฉธบ 33:2; วนฉ 5:4; ฮบก 3:3) กระนั้นก็ดี ไม่มีข้อความใดเลยบอกว่า คาเดชอยู่ใกล้กับถิ่นทุรกันดารซีนาย ตรงข้ามมีข้อความบางตอนบอกอย่างชัดเจนว่าซีนายอยู่ห่างจากคาเดชมาก (กดว 11-13; ฉธบ 1:2,19) สรุปแล้ว ภูเขาซีนายน่าจะตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรซีนายดังกล่าวแล้ว (ความเห็นแรก) แม้เหตุการณ์ที่ภูเขาซีนายมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์และประมวลกฎหมาย (3:1-4:17; 18:19-40; กดว 1-10) ชาวอิสราเอลดูเหมือนจะลืมอย่างรวดเร็วว่าภูเขาซีนายอยู่ที่ไหนกันแน่ เรื่องราวของเอลียาห์ (1 พกษ 19 ดู บสร 48:7) เป็นกรณีเดียวที่กล่าวว่ามีคนเดินทางไปถึงภูเขาซีนายอีก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย