Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โมเสสแต่งตั้งผู้พิจารณาคดีg

13วันรุ่งขึ้น โมเสสออกนั่งพิจารณาคดีของประชากร มีผู้คนยืนคอยอยู่ข้างหน้าเขาตั้งแต่เช้าจนค่ำ  14เมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นสิ่งที่เขาทำเพื่อประชาชน ก็ถามว่า "ทำไมท่านทำเช่นนี้กับประชากร ทำไมท่านต้องตัดสินคดีอยู่คนเดียว ให้ผู้คนทั้งหมดนี้ยืนคอยอยู่ข้างหน้าท่านตั้งแต่เช้าจนค่ำ"  15โมเสสตอบพ่อตาว่า "ข้าพเจ้าทำเช่นนี้ก็เพราะประชากรมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไร"  16เมื่อสองคนวิวาทกัน เขาก็มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตัดสินว่าใครถูกใครผิด และบอกให้รู้ข้อกำหนดของพระเจ้าและกฎหมายของพระองค์"  17พ่อตาของโมเสสก็บอกเขาว่า "ที่ท่านทำนั้นยังไม่ถูกต้อง  18ทั้งท่านและประชากรที่อยู่กับท่านจะเหน็ดเหนื่อย เพราะงานนี้หนักเกินกำลังของท่าน ท่านทำคนเดียวไม่ไหว  19บัดนี้ จงฟังข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำแก่ท่าน ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจะเป็นผู้แทนประชากรเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เพื่อนำปัญหาต่าง ๆ มาเสนอแด่พระองค์  20ท่านจะสอนเขาให้รู้จักข้อกำหนด หนทางที่ต้องเดินและงานที่ต้องทำ  21จงเลือกจากประชาชนคนที่มีความสามารถ ยำเกรงพระเจ้า ซื่อสัตย์ ไม่กินสินบน ตั้งเขาให้เป็นหัวหน้า ดูแลคนจำนวนพัน จำนวนร้อย จำนวนห้าสิบ และจำนวนสิบ  22เขาจะเป็นผู้พิพากษาประชาชนตลอดไป เขาจะนำคดียาก ๆ มาให้ท่าน เขาจะตัดสินคดีเล็กน้อยด้วยตนเอง ดังนี้ ภาระของท่านจะเบาลง เพราะเขาจะแบ่งภาระจากท่าน  23ถ้าท่านทำดังนี้ และถ้าพระเจ้าทรงพระบัญชา ท่านจะไม่หมดกำลัง และคนเหล่านี้จะกลับบ้านด้วยความพึงพอใจ"

24โมเสสฟังแล้วก็ทำตามที่พ่อตาบอกทุกประการ  25โมเสสเลือกคนที่มีความสามารถจากชาวอิสราเอลทั้งหมด แต่งตั้งเป็นหัวหน้าให้ดูแลคนจำนวนพัน จำนวนร้อย จำนวนห้าสิบ และจำนวนสิบ  26คนเหล่านี้จะเป็นผู้พิพากษาประชาชนตลอดไป เขาจะนำคดียาก ๆ มาให้โมเสสพิจารณา แต่เขาจะตัดสินคดีเล็กน้อยด้วยตนเอง

27แล้วโมเสสจึงอำลาพ่อตาซึ่งกลับไปยังแผ่นดินของตน


g การกระจายอำนาจเช่นนี้สะท้อนสถานการณ์ที่ประชาชนมีจำนวนมาก และตั้งหลักแหล่งถาวรแล้ว (ดู ข้อ 23) เรื่องนี้เล่าว่าโมเสสเป็นผู้กระจายอำนาจตุลาการ แต่การทำเช่นนี้เกิดขึ้นในสมัยหลังอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การเล่าว่า เยโธรเป็นผู้เสนอให้กระจายอำนาจเช่นนี้ อาจสะท้อนความจริงที่ว่า ชาวมีเดียนมีอิทธิพลต่อชาวอิสราเอลในการจัดระบบบริหารประเทศ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย