เยโธรมาพบโมเสสa

18  1เยโธร สมณะชาวมีเดียน พ่อตาของโมเสส ได้ยินเรื่องที่พระเจ้าได้ทรงกระทำสำหรับโมเสสและอิสราเอลประชากรของพระองค์ และรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์  2เยโธรพ่อตาของโมเสสได้รับนางศิปโปราห์ ภรรยาของโมเสสกลับมา หลังจากที่โมเสสได้ส่งนางกลับบ้านb  3พร้อมกับบุตรสองคนของนาง คนหนึ่งชื่อเกอร์โชม เพราะโมเสสพูดว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอยู่ในต่างแดน"  4และอีกคนหนึ่งชื่อเอลีเยเซอร์c เพราะ "พระเจ้าของบิดาของข้าพเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ และได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากดาบของพระเจ้าฟาโรห์"

          5เยโธร พ่อตาของโมเสส พาบุตรทั้งสองและภรรยาของโมเสสมาพบเขาในถิ่นทุรกันดารที่เขาตั้งค่ายอยู่ใกล้ภูเขาของพระเจ้า  6เยโธร ส่งคนไปบอกโมเสสd ว่า "ข้าพเจ้าพาบุตรทั้งสองกับภรรยาของท่านมาพบ"  7โมเสสก็ออกไปต้อนรับ เขากราบลงและจูบพ่อตา ต่างไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน แล้วได้เข้าไปในกระโจม  8โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่พระเจ้าฟาโรห์และชาวอียิปต์เพื่อช่วยชาวอิสราเอล เขาเล่าถึงความยากลำบากที่ชาวอิสราเอลได้เผชิญมาตามทางซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงช่วยให้พ้น  9เยโธรยินดีที่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำความดีต่ออิสราเอล โดยทรงช่วยให้เขารอดพ้นจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์  10เยโธรพูดว่า "ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ได้ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์และจากเงื้อมมือของพระเจ้าฟาโรห์ พระองค์ทรงช่วยประชากรนี้ให้พ้นจากการเป็นทาสรับใช้ชาวอียิปต์  11บัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์ใดทั้งสิ้น เพราะพระองค์ทรงกระทำดังนี้ต่อชาวอียิปต์ที่ได้ข่มเหงชาวอิสราเอลด้วยความหยิ่งผยอง"e

12เยโธร พ่อตาของโมเสส ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาอื่น ๆ แด่พระเจ้า อาโรนกับบรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลทุกคนมาร่วมกินอาหารพร้อมกับพ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าf


18 a ข้อความนี้มาจากตำนานเอโลฮิสต์และมีความสัมพันธ์กับเรื่องโมเสสอาศัยอยู่ในแคว้นมีเดียน (2:11-4:31) นักวิชาการบางคนคิดว่าการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าถือกำเนิดขึ้นในหมู่ชาวมีเดียน เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยพระนาม "ยาห์เวห์" แก่โมเสสในแคว้นมีเดียน (3:1) เยโธรเป็น "สมณะชาวมีเดียน" (18:1) เขาเรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 10) ถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ และเป็นประธานในงานเลี้ยงที่จะกล่าวถึง ในข้อ 12 แต่การที่เยโธรยอมรับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่และทรงอานุภาพไม่หมายความว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเขา และไม่ได้หมายความว่า เขากลับใจมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า (เทียบการประกาศยืนยันความเชื่อของกษัตริย์ฟาโรห์ใน 9:27 หรือของราหับใน ยชว 2:9-10) แม้ว่าธรรมประเพณีของอิสราเอลในภายหลังจะคิดเช่นนี้ (ข้อ 12) "ภูเขาของพระเจ้า" (ข้อ 5) ไม่ได้หมายถึงสักการสถานในแคว้นมีเดียนที่เยโธรปฏิบัติหน้าที่สมณะอยู่ เขามาที่นั่นเพื่อพบกับโมเสส หลังจากนั้นก็กลับไปประเทศของตน (ข้อ 27) ดังนั้น การกล่าวว่าพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้ามีต้นกำเนิดในแคว้นมีเดียนจึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น (ดู 3:13 เชิงอรรถ g) แต่ไม่ว่าพระนามดังกล่าวจะถูกยืมมาจากที่อื่นหรือไม่ก็ตาม พระนาม "ยาห์เวห์" สำหรับอิสราเอลแสดงความคิดทางศาสนาในแนวใหม่ไม่เหมือนใครเลย

b เรื่องโมเสสส่งภรรยากลับบ้านของบิดาของนางมีพูดถึง ณ ที่นี้เท่านั้น เรื่องนี้อาจมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งต่างจากเรื่องใน 4:19-20,24-26

c สำหรับชื่อ "เกอร์โชม" ดู 2:22 ส่วนชื่อ "เอลีเยเซอร์" แปลว่า "พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นผู้ช่วย"

d "เยโธรส่งคนไปบอกโมเสสว่า ข้าพเจ้าพา" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "มีคนบอกโมเสสว่าเยโธร พ่อตาของท่านพา..."

e "เพราะพระองค์ทรงกระทำ..." ข้อความนี้แปลโดยคาดคะเน เพราะต้นฉบับไม่สมบูรณ์

f * ข้อนี้ดูเหมือนจะอธิบายว่าเยโธรได้กลับใจมานับถือองค์พระผู้เป็นเจ้า (เขาได้ถวายเครื่องบูชา และไม่กล่าวว่าโมเสสมาร่วมกินเลี้ยงด้วย) คงจะเป็นข้อความที่เพิ่มเติมในภายหลัง