Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พุ่มไม้ลุกเป็นไฟa

3  1โมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธร ผู้เป็นพ่อตาและสมณะแห่งมีเดียน วันหนึ่งเขาต้อนฝูงแพะแกะข้ามทะเลทรายไปถึงโฮเรบb ภูเขาของพระเจ้า  2ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าc มาปรากฏแก่เขาเป็นเปลวไฟลุกอยู่กลางพุ่มไม้ โมเสสมองดูก็เห็นว่าพุ่มไม้นั้นลุกเป็นไฟ แต่ไม่มอดไหม้ไป  3จึงคิดว่า "ฉันจะเข้าไปเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ใกล้ ๆ ทำไมพุ่มไม้นั้นไม่มอดไหม้"  4องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเข้ามาดูใกล้ ๆ จึงตรัสเรียกเขาจากกลางพุ่มไม้ว่า "โมเสส โมเสส" เขาตอบว่า "ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่"  5พระองค์ตรัสห้ามว่า "อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้ จงถอดรองเท้าเสีย เพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์"  6พระองค์ยังตรัสอีกว่า "เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ" โมเสสยกมือขึ้นปิดหน้า ไม่กล้ามองดูพระเจ้าd


3 a พระคัมภีร์เล่าเรื่องพระเจ้าทรงเรียกโมเสสสองครั้ง ครั้งแรก (บทที่ 3-4) รวมตำนานยาห์วิสต์ (3:1-5, 7-8, 16-20 การที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์และทรงมอบภารกิจให้โมเสส) กับตำนานโอโลฮิสต์ (3:6,9-15 พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนาม) การเล่าครั้งที่สองมาจากตำนานสงฆ์ กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามและทรงมอบภารกิจแก่โมเสสอีกในประเทศอียิปต์ จะพบในบทที่ 6:2-13 และ 6:28-7:7

b โฮเรบเป็นชื่อของเทือกเขาซีนายในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติและในหนังสือประวัติศาสตร์ตามแนวเฉลยธรรมบัญญัติ เช่น หนังสือพงศ์กษัตริย์ แต่ในทีนี้ "โฮเรบ" อาจเป็นเพียงคำอธิบายของผู้คัดลอก เช่นเดียวกันใน 17:6

c "ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า" หมายถึง พระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์แก่มนุษย์ (ดู ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c)

d มนุษย์ไม่อาจมองดูพระมหิทธานุภาพของพระเจ้า และมีชีวิตอยู่ต่อไปได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย