ค. พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

พระเจ้าทรงระลึกถึงชาวอิสราเอลi

          23หลายปีต่อมา กษัตริย์อียิปต์สวรรคต ชาวอิสราเอลมีความทุกข์ทรมานเพราะเป็นทาส เขาร้องคร่ำครวญเสียงดัง เสียงร้องเพราะความทุกข์จากการเป็นทาสของเขาได้ยินไปถึงพระเจ้า  24พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงร้องคร่ำครวญของเขา และทรงระลึกถึงพันธสัญญากับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ  25พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นชาวอิสราเอล และสนพระทัยj


i ข้อความนี้มาจากตำนานสงฆ์

j ข้อนี้ไม่สมบูรณ์ ข้อความตอนปลายสูญหายไป