Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ประกาศก

9เมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน กำลังจะทรงมอบให้ ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติตามการกระทำอันน่ารังเกียจของชนชาติที่อาศัยอยู่ที่นั่น  10ท่านต้องไม่เผาบุตรชายหรือบุตรหญิงของตนเป็นบูชายัญ ต้องไม่เป็นหมอดู ทำนายอนาคต ถือโชคลาง ทำเวทมนตร์คาถา  11ทำเสน่ห์ ใช้เครื่องรางของขลัง ทรงเจ้าเข้าผี  12เพราะผู้ที่กระทำเช่นนี้เป็นที่น่ารังเกียจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านกำลังจะทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปต่อหน้าท่านก็เพราะการกระทำน่ารังเกียจเช่นนี้

13ท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไม่มีที่ติเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน  14เพราะชนชาติเหล่านี้ที่ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินของเขา เชื่อฟังคำแนะนำของคนทรงและหมอดู แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ไม่ทรงอนุญาตให้ท่านทำดังนี้  15องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงบันดาลให้ประกาศกเหมือนข้าพเจ้าเกิดขึ้นสำหรับท่านจากบรรดาพี่น้องของท่าน ท่านจะต้องเชื่อฟังเขา  16เมื่อท่านมาชุมนุมกันที่ภูเขาโฮเรบ ท่านวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านว่า "ขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าอีก หรือเห็นไฟกองใหญ่นี้อีกต่อไป เกรงว่าข้าพเจ้าจะต้องตาย"  17องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า  18"ที่เขาขอร้องมาก็ถูกต้อง เราจะบันดาลให้ประกาศกคนหนึ่งเหมือนท่านเกิดขึ้นจากบรรดาพี่น้องของเขาe เราจะใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของเขา และเขาจะพูดทุกอย่างที่เราสั่ง  19ใครที่ไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราที่ประกาศกจะพูดในนามของเรา เราจะลงโทษเขา  20แต่ถ้าประกาศกคนใดบังอาจพูดในนามของเราโดยที่เราไม่ได้สั่ง หรือพูดในนามของเทพเจ้าอื่น ประกาศกผู้นั้นจะถูกประหารชีวิต"

21ท่านอาจจะคิดว่า "เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ถ้อยคำนั้นไม่ใช่พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า"f   22เมื่อประกาศกกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เหตุการณ์มิได้เป็นไปตามนั้น ถ้อยคำนั้นมิใช่พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ประกาศกผู้นั้นพูดตามความคิดของตน ท่านต้องไม่เกรงกลัวเขา


e โมเสสกล่าวว่าพระยาห์เวห์ทรงจัดตั้งสถาบันประกาศกเช่นเดียวกับสถาบันกษัตริย์ (17:14-20) เมื่อทรงสำแดงพระองค์ที่ภูเขาโฮเรบ (ดู อพย 20:19-21 และ ฉธบ 5:23-28) การที่ชาวยิวรอคอยพระเมสสิยาห์ประกาศกที่มีลักษณะเหมือนโมเสส มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ตอนนี้

f มาตรการจำแนกประกาศกจริงจากประกาศกปลอมเป็นปัญหาเร่งด่วนในสมัยนั้น (1 พกษ 22; ยรม 28) ฉธบ ให้มาตรการสองประการคือ (1) ความซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ (บทที่ 13) และ (2) ถ้อยคำของประกาศกเป็นจริงตามที่กล่าวไว้ล่วงหน้า (18:22)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย