Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สมณะชาวเลวีa

18  1สมณะชาวเลวีคือชนเผ่าเลวีทั้งเผ่าจะไม่ได้รับที่ดินเป็นมรดกของตนเหมือนชาวอิสราเอลอื่น ๆ พวกเขาจะดำรงชีพด้วยของที่ประชาชนถวายb แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และส่วนที่สงวนไว้สำหรับเขา  2ชนเลวีจะไม่มีที่ดินเป็นมรดกของตนเองในหมู่พี่น้องชาวอิสราเอล เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นส่วนมรดกของเขา ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

3เมื่อประชาชนนำโคเพศผู้หรือแพะแกะมาถวายเป็นบูชาแด่พระเจ้า สมณะจะมีสิทธิ์รับขาหน้าเนื้อแก้มและเนื้อท้องc  4ท่านจะต้องให้ผลิตผลแรกจากข้าวสาลี เหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันมะกอก รวมทั้งขนแกะแก่สมณะ  5องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเลือกชนเลวีจากเผ่าอื่น ๆ เพื่อให้เขาและลูกหลานปฏิบัติหน้าที่สมณะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป

6ถ้าชนเลวีคนใดปรารถนาที่จะออกจากเมืองที่เขาอาศัยอยู่ไปยังสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก  7เขาจะปฏิบัติหน้าที่สมณะที่นั่นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขา เหมือนกับชนเลวีคนอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่สมณะอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  8เขาจะรับส่วนแบ่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่ากับคนอื่น โดยไม่คำนึงถึงทรัพย์สินของครอบครัวd


18 a ตามความคิดของ ฉธบ สมาชิกทุกคนของเผ่าเลวีเป็นสมณะ ดังนั้น จึงมีวลีว่า "สมณะชาวเลวี" (ดู 21:5; 24:8; 31:9; ดู 17:9,18 ด้วย) แต่เนื่องจากว่าสมณะทำหน้าที่เฉพาะของตนได้เพียงในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น (ข้อ 6-7) สมณะที่มีรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพจากพระแท่น จึงมีจำนวนน้อย (ข้อ 1-5) สมณะอื่น ๆ จึงต้องไปอาศัยอยู่ตามหัวเมืองเหมือนกับเป็นคนต่างถิ่น หญิงม่ายและลูกกำพร้า ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากชาวอิสราเอลอื่น ๆ (12:18-19) ในสมัยที่พูดนี้จึงยังไม่มีความแตกต่างระหว่าง "สมณะ" และ "ชนเลวี" ซึ่งเป็นเพียง "ผู้รับใช้" มีความแตกต่างระหว่างเพียง "สมณะชาวเลวีที่ทำหน้าที่ในพระวิหาร" และ "ชาวเลวีอื่น ๆ" ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ

b "ของที่ประชาชนถวาย" ภาษาฮีบรู ว่า 'ishshe (เทียบ 1 ซมอ 2:28) คำนี้ หมายถึง อาหารที่ถวายแด่พระเจ้า และสมณะจะได้รับส่วนหนึ่ง ใน ลนต และตำนานสงฆ์ ตีความหมายศัพท์อีกแบบหนึ่ง คือ หลีกเลี่ยงความหมายที่เป็น "อาหาร" นำมาเกี่ยวข้องกับรากศัพท์ 'esh ซึ่งแปลว่า "ไฟ" จึงตีความหมายว่า "เครื่องบูชาใช้ไฟเผา" (ดู         ลนต 1:9 เชิงอรรถ g)

c ข้อกำหนดเจาะจงเช่นนี้มีไว้เพื่อขจัดการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังที่บุตรของเอลีกระทำที่ชิโลห์ (1 ซมอ 2:13)

d ประโยคสุดท้ายนี้ในภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน กฎนี้สั่งให้แบ่งของถวายที่สงวนไว้สำหรับสมณะเป็นสัดส่วนเท่ากัน สำหรับสมณะชนเลวีทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระวิหารโดยไม่คำนึงถึงทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่เขาอาจจะมี แต่ในความเป็นจริงแล้ว กฎนี้ที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันแก่ชนเลวีทุกคนไม่เคยนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง (ดู 2 พกษ 23:9 เชิงอรรถ i)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย