Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กษัตริย์b

14เมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงมอบให้ท่าน ยึดครองและตั้งหลักแหล่ง ท่านอาจคิดอยากจะแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองเหมือนกับชนชาติอื่นที่อยู่รอบข้าง  15ท่านจะต้องแต่งตั้งกษัตริย์เฉพาะผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงเลือกไว้ ท่านจะต้องแต่งตั้งกษัตริย์ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติของท่านเท่านั้น ท่านจะแต่งตั้งคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่พี่น้องร่วมชาติของท่านเป็นกษัตริย์ไม่ได้

16กษัตริย์จะต้องไม่ทรงมีม้าจำนวนมาก และจะต้องไม่ทรงส่งประชาชนไปประเทศ อียิปต์เพื่อซื้อม้าจำนวนมากขึ้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า "ท่านจะต้องไม่กลับไปที่นั่นอีกเลย"c  17กษัตริย์จะต้องไม่มีพระมเหสีมาก เพราะนี่จะทำให้พระทัยของพระองค์ไขว้เขว กษัตริย์จะต้องไม่ทรงสะสมเงินและทองคำจำนวนมากd  18เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ กษัตริย์จะต้องทรงสั่งให้คัดลอกสำเนาธรรมบัญญัติe นี้จากต้นฉบับที่สมณะชาวเลวีรักษาไว้  19พระองค์จะต้องทรงเก็บรักษาหนังสือนี้ไว้ใกล้พระองค์ และอ่านอยู่เสมอทุกวันตลอดพระชนมชีพ พระองค์จะได้ทรงเรียนรู้ที่จะยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน พระองค์จะต้องทรงปฏิบัติตามถ้อยคำที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติและจะต้องทรงปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ทุกประการ  20โดยวิธีนี้พระองค์จะไม่ทรงคิดว่าทรงอยู่เหนือพี่น้องร่วมชาติ และจะไม่ทรงเปลี่ยนวิถีทางไปจากบทบัญญัติเหล่านี้ ไม่ว่าทางขวาหรือทางซ้าย แล้วพระองค์และพระราชวงศ์จะทรงปกครองชาวอิสราเอลเป็นเวลานาน


b ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติจะไม่กล่าวถึงกษัตริย์อีก "กฎหมายสำหรับกษัตริย์" ในบทนี้มีข้อความคล้ายกับ 1 ซมอ 8:11-18; ข้อความทั้งสองแสดงอคติต่อระบบกษัตริย์ และมาจากแนวความคิดต่อต้านกษัตริย์ ดังที่พบได้อีกใน ฮชย 7:3-7; 13:9-11; และ อสค 34:1-10

c เราไม่พบประโยคนี้ตามตัวอักษรในพระคัมภีร์อีกเลย แต่พบความคิดเดียวกันได้ ใน กดว 14:3 ฯ (ดู อพย 13:17 และ 14:11ฯ)

d จะเห็นได้ว่าข้อความนี้กล่าวพาดพิงถึงกษัตริย์ซาโลมอน (ดู 1 พกษ 10:26ฯ และบทที่ 11)

e "สำเนาธรรมบัญญัติ" ผู้แปลภาษากรีกใช้คำว่า "ธรรมบัญญัติที่สอง" แล้วนำมาใช้เป็นชื่อของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ คือ Deutronmy (= deuteros-nomos)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย