Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ศาลสูงสุด

8ถ้าในเมืองของท่านมีคดีที่ผู้พิพากษาตัดสินได้ยาก ทั้งคดีฆาตกรรม คดีเรื่องสิทธิทางแพ่ง และคดีเรื่องทำร้ายร่างกาย ท่านจะต้องขึ้นไปยังสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเลือก  9ไปพบสมณะชาวเลวี และผู้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาในขณะนั้น เพื่อปรึกษาa เขาจะให้คำตัดสินคดีนั้น  10ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำตัดสินที่เขาให้ในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก และท่านจะต้องเอาใจใส่ทำตามที่เขาบอกทุกประการ  11ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เขาสอนและตามคำตัดสินที่เขาให้ ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติผิดไปจากคำที่เขาบอก ทั้งทางขวาและทางซ้าย  12ถ้าผู้ใดบังอาจไม่เชื่อฟังสมณะซึ่งอยู่ที่นั่นเพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน หรือไม่เชื่อฟังผู้พิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต ท่านจะต้องขจัดความชั่วร้ายนี้ให้หมดไปจากอิสราเอล  13เพื่อประชาชนทุกคนจะได้รู้และมีความเกรงกลัว จะไม่มีผู้ใดบังอาจกระทำการเช่นนี้อีก


17 a "เพื่อปรึกษา" ต้นฉบับภาษากรีกและต้นฉบับของชาวสะมาริตันว่า "พวกเขาจะสอบสวน" 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย